EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

MAŁE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2021 ROKU. OBOWIĄZKI DLA ZAMAWIAJĄCYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ URZĘDÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W ZWIĄZKU Z NOWYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄŻUJĄCYM OD 01 STYCZNIA 2021 R.

MAŁE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2021 ROKU. OBOWIĄZKI DLA ZAMAWIAJĄCYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ URZĘDÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W ZWIĄZKU Z NOWYM PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄŻUJĄCYM OD 01 STYCZNIA 2021 R.

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
29 październik 2020r.
czwartek w godz.08:30-12:30
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
18 listopada 2020r.
środa w godz.08:30-12:30
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
16 grudzień 2020r.
środa w godz.08:30-12:30
3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT

Cele szkolenia: uzyskanie wiedzy dotyczącej obecnego Prawa zamówień publicznych i założeń aktualnego Prawa zamówień publicznych w zakresie małych zamówień, nowych obowiązków instytucji zamawiających nie stosujących obecnie  ustawy PZP, RODO.

Prowadzący: – 21 lat stażu w zakresie stosowania prawa zamówień, konsultant i członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. w tym administracja samorządowa i rządowa, organizacje pozarządowe, wykształcenie wyższe prawnicze, certyfikowany Project manager – IPMA Polska Level D Certyfikat nr 286/2009, auditor wewnętrzny (ISO) zaświadczenie nr AW/2557/10, doświadczenie zawodowe w tematyce szkolenia, wieloletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych (od 1999r.) oraz we wdrażaniu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (od 2004r.), prowadzi szkolenia od 11 lat.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Pojęcie małych zamówień publicznych
1.1. Zamówienia publiczne do 20 000,00 złotych netto
1.2. Zamówienia publiczne od 20 000,00 złotych netto do 50 000,00 złotych netto
1.3. Zamówienia publiczne od 50 000,00 złotych netto do 130 000,00 złotych netto
1.4. Zmiany procedur wewnętrznych  regulujących udzielania zamówień o wartości do 130 000,00 złotych netto
1.5. Projekt „Regulaminu wewnętrznego dotyczącego zamówień do 130 000,00 złotych netto”
2. Zakres stosowania ustawy Pzp do małych zamówień
2.1. Zakres podmiotowy
2.2. Progi kwotowe
2.3. Zamówienia bagatelne
2.4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego
3. Zasady zamówień publicznych w odniesieniu do małych zamówień
3.1. Zasada konkurencyjności, proporcjonalności i przejrzystości
3.2. Zasada efektywności
3.3. Zasada jawności
3.4. Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim
3.5. Zasada bezstronności
4. Organizacja systemu zamówień publicznych
4.1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
4.2. Odpowiedzialność za przygotowanie i prowadzenie postępowania
4.3. Pomocnicze działania zakupowe
5.  Komunikacja i dokumentowanie postępowania
5.1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami
5.2. Dokumentowanie postępowania
6. Przygotowanie postępowania
6.1. Analiza potrzeb Zamawiającego
6.2. Współpraca z Wykonawcami przed wszczęciem postępowania
6.3. Warunki zamówienia
6.4. Opis przedmiotu zamówienia
6.5. Przedmiotowe środki dowodowe
7. Weryfikacja podmiotowa Wykonawców
7.1. Podstawy wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu
7.2. Warunku udziału w postępowaniu
7.3. Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
7.4. Podmiotowe środki dowodowe
8. Kryteria oceny ofert
9. Postępowanie o wartości od 130 000,00 złotych netto do wartości nie przekraczających progów unijnych. Tryb podstawowy.
9.1. Ogłoszenie
9.2. Specyfikacja warunków zamówienia
9.3.  Termin składania ofert
9.4.  Składanie ofert
9.5. Termin związania ofertą
9.6.  Otwarcie ofert
9.7. Przebieg postępowania
9.8. Ocena ofert
9.9. Odrzucenie oferty
9.10. Wybór najkorzystniejszej ofert w terminie związania
9.11. Obowiązki informacyjne Zamawiającego po wyborze oferty
9.12.  Zakończenie postępowania
9.13.  Unieważnienie postępowania
9.14. Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
9.15.  Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego
10. Umowy o zamówienie publiczne
11. Środki ochrony prawnej
12. Odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania przekazane osobie prowadzącej szkolenie w trakcie szkolenia

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Karta zgłoszeniowa