EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Moduł IV

Moduł IV   – Sporządzanie biznesplanu. Biznesplan od a do z – teoria a praktyka

 

Harmonogram dla modułu IV

-rozpoczęcie samokształcenia modułu IV -20 maja 2020r. 

-zakończenie samokształcenia z modułu IV -25 maja 2020r.

-samokontrola stopnia zrozumienia materiału poprzez pytania kontrolne, a także  wykonanie i nadesłanie zadań i ćwiczeń  20-25  maja 2020r.

-ewentualne konsultacje mailowe 20-25 maja 2020r.

-nadesłanie sporządzonego przykładowego biznesplanu  zaliczającego moduł IV– do dnia 25 maja 2020r. do godz. 18:00

 

 

Zakres tematyczny modułu :

  1. Biznesplan – najważniejsze aspekty

1.1.Istota biznesplanu

1.2.Cele, korzyści z przygotowania  biznesplanu i oczekiwania adresatów

1.3.Zasady budowy biznesplanu

1.4.Struktura biznesplanu – główne elementy składowe

1.5.Charakterystyka głównych elementów biznesplanu:

1.6.Wdrożenie biznesplanu

2.Ocena Podmiotu i jego zasobów,

2.1.Informacje o firmie i produkcie – opis przedsięwzięcia

2.2.Potencjał i ocena rynku i konkurencji – analiza SWOT

2.3.Opis oferowanych usług lub produktów

2.4.Strategia marketingowa, model organizacyjny oraz założenia przedsięwzięcia

2.5.Możliwości finansowe oraz pozyskanie źródeł finansowania,

2.6.Czynniki ryzyka

3.Finansowe elementy biznesplanu:

3.1.Sporządzanie prognoz finansowych,

3.2.Znajomość przepisów prawa niezbędnych do sporządzenia prawidłowych prognoz finansowych,

3.3.Założenia do prognoz,

3.4.Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne (cash flow)

3.5.Finansowa efektywność projektu inwestycyjnego: horyzont czasowy projektu, źródła finansowania, ustalenie kosztów całkowitych projektu, dochody generowane przez przedsięwzięcie, wartość frezydualna, finansowa trwałość projektu, analiza progu rentowności

3.6.Określenie wskaźników efektywności finansowej projektu.

4.Błędy popełniane w biznesplanach oraz praktyczne problemy związane z opracowaniem biznesplanu

5.Zajęcia warsztatowe:

6.Opracowanie biznesplanu – przykład

7.Studium przypadku

8.Sporządzenie biznesplanu – zaliczenie

 

Materiały