EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Moduł V

Moduł V   – Komunikacja w biznesie

 

Harmonogram dla modułu V

-rozpoczęcie samokształcenia modułu V-20 maja 2020r.

-zakończenie samokształcenia z modułu V -21 maja 2020r.

-samokontrola stopnia zrozumienia materiału poprzez pytania kontrolne, a także  wykonanie i nadesłanie zadań i ćwiczeń  20-21 maja 2020r.

-ewentualne konsultacje mailowe 20-21 maja 2020r.

-nadesłanie testu kompetencji z zakresu modułu V – do dnia 22 maja 2020r. do godz. 10:00

-po przesłaniu rozwiązanego testu kompetencji – wyślemy kody dostępu do materiałów VI.

 

Zakres tematyczny modułu :

1.Autoprezentacja jako kluczowy czynnik efektywnej komunikacji interpersonalnej w biznesie oraz narzędzie oddziaływania na innych.

2.Techniki wpływu społecznego – argumentacja, perswazja, manipulacja. Techniki manipulacji i strategie przeciwstawiania się im. Asertywne techniki autoprezentacji: ingracjacja, podwyższanie samooceny, konformizm.

3.Zasady poprawnej komunikacji werbalnej oraz umiejętnego aktywnego słuchania. Bariery komunikacyjne oraz sposoby ich niwelowania.

4.Sygnały niewerbalne, mowa ciała i jej właściwa interpretacja.

5.Koncepcja inteligencji emocjonalnej wg Daniela Golemana. Kompetencje psychologiczne, społeczne i prakseologiczne. Różnice indywidualne w rozeznaniu emocjonalnym.

6.Błędy towarzyszące podejmowaniu decyzji – przeddecyzyjna stronniczość ocen, unikanie opcji skrajnych, efekt asymetrycznej dominacji; psychologiczne pułapki oceniania, błędy atrybucji, efekt pierwszeństwa, efekt kontekstu.

7.Skuteczna komunikacja interpersonalna – wybrane ujęcia. Błędy i blokady komunikacji interpersonalnej i sposoby ich przezwyciężania. Jak słuchać i jak mówić, żeby nas słuchano. Zachowania uważane za zwiększające wiarygodność komunikatu. Kłamstwo jako blokada komunikacyjna.

8.Zarządzanie emocjami, samokontrola emocjonalna, zmiana emocji (reinterpretacja sytuacji), praktyczne radzenie sobie z emocjami i ze stresem. Automatyczny kontra refleksyjny system wartościowania zdarzeń.

9.Test zaliczeniowy modułu 5

 

MateriałyTest zaliczeniowy