EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

19 kwiecień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

24 maja 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

21 czerwiec 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: poznanie obszarów naruszeń dyscypliny finansów publicznych, omówienie kwestii odpowiedzialności dyrektora / głównego księgowego, urzędnika jednostki sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odpowiedzialności za gospodarowanie mieniem i środkami publicznymi, przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi..

PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy prawne naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Polsce oraz pozostałych krajach UE
2. Zakres ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
– zakres podmiotowy
– zakres przedmiotowy
– właściwość rzeczowa komisji orzekających
– obszary odpowiedzialności jednostek
3.Osoby ponoszące odpowiedzialność:
-odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
-odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli
-odpowiedzialność pracowników, których obowiązki oparte są na odrębnych ustawach, np. ustawie o służbie cywilnej, ustawach samorządowych
-odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości, realizacji projektów unijnych oraz udzielania zamówień publicznych
4.Różnice i części wspólne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  w stosunku do innych rodzajów odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza)
5.Najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach
6.Rozstrzygnięcia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
7.Przesłanki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymierzaniu kary
8. Pozostałe obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych:
– należności publiczne (Skarbu Państwa, JST lub jednostki)
– rozliczenia z właściwym budżetem
– dokonywanie wydatków: upoważnienie, dotacje, środki unijne
– opłacanie publicznoprawnych składek i wpłat
– zaciąganie i wykonywanie zobowiązań
– zamówienia publiczne
– udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi
– inwentaryzacja i sprawozdawczość budżetowa
– zaniechanie audytu wewnętrznego
– kontrola zarządcza
– wstępna kontrola dokonywana przez głównego księgowego
9.Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
– naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnione umyślnie (zamiar bezpośredni lub ewentualny) oraz nieumyślnie (lekkomyślność lub niedbalstwo)
– zasady odpowiedzialności osób którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej
– zasady odpowiedzialności osób którym powierzono czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych,
– zasady odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za zaniedbania w zakresie kontroli,
– zasady odpowiedzialności członka organu kolegialnego,
10. Sankcje za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
– wyłączenie oraz nie dochodzenie odpowiedzialności (znikoma szkodliwość, działanie w celu usunięcia skutków zdarzenia losowego,
– nie przekroczenie kwoty progowej,
– błąd co do prawa ,
– niepoczytalność,
– odpowiedzialność za wykonanie polecenia lub uchwały organu wykonującego budżet).
11.Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania:
– upomnienie,
– nagana,
–  kara pieniężna,
–  zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
12.Przedawnienie oraz zatarcie ukarania
13.Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
– złożenie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych postępowanie przed rzecznikiem,
– postępowanie przed komisją orzekającą,
– postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą,
– sądowa kontrola rozstrzygnięć,
– nadzwyczajne tryby wzruszania rozstrzygnięć – stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania).,
– dowody w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
–  prawa i obowiązki obwinionego na poszczególnych etapach postępowania.
14.Złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu dotyczące innego podmiotu – obowiązki i uprawnienia
15.Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego
16.Obowiązki komisji orzekających
17.Prawa i obowiązki obwinionego
18.Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tendencje interpretacyjne, wybrane orzeczenia)
19. Pytania uczestników szkolenia i konsultacje.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Karta zgłoszeniowa