EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

OBYWATEL UKRAINY W URZĘDZIE PRACY

OBYWATEL UKRAINY W URZĘDZIE PRACY. KROK PO KROKU, OD REJESTRACJI DO POŚREDNICTWA PRACY PRZY WSPARCIU INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OBYWATELI UKRAINY W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

[wptb id="6470" not found ]

Cel szkolenia: Analiza i odpowiedź na pytanie, które rozwiązania wypracowane przez urzędy pracy będą efektywne we współpracy z obywatelami Ukrainy, a które wymagają „drobnych korekt”. Omówiony zostanie proces rejestracji obywateli Ukrainy w urzędzie pracy, problemy które mogą się pojawić przy analizie dokumentów  oraz proces przyjęcia, tłumaczenia oraz upowszechnienia oferty pracy skierowanej dla obywateli Ukrainy – wszystko z zachowaniem zasady równości. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają kilka praktycznych wskazówek związanych z realizacją ofert i codzienną obsługą obywateli Ukrainy. Zostanie również omówione ryzyko wynikające z realizacją instrumentów rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Adresaci szkolenia: pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy.

Prowadzący:  magister psychologii, doradca zawodowy. Pracownik Urzędu Pracy z 14 letnim doświadczeniem. Wieloletni koordynator zespołów ds. poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zespołu ds. obsługi pracodawców.

Magister z 17 lat doświadczenia w administracji publicznej z zakresu stosowania procedury administracyjnej, m.in. wieloletni pracownik Wydziału Rejestracji i Świadczeń obecnie koordynator zespołu ds. Zatrudniania Cudzoziemców.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Legalny pobyt na terytorium RP, ogólne zasady a specustawa dla obywateli Ukrainy.

2. Możliwość nabycia statusu bezrobotnego i poszukującego pracy przez obywatela Ukrainy.

3. Problematyka związana z weryfikacją dokumentów obywateli Ukrainy.

4. Wyłączenie stosowania art. 2 ust. 1 pkt2 lit. b w stosunku do obywateli Ukrainy.

5. Dokumenty, które mogą się pojawić w procesie rejestracji obywateli Ukrainy.

6. Ścieżka uproszczona rejestracji obywateli Ukrainy bez prawa do zasiłku, a procedura dotychczasowa.

7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietna 2020 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy– założenia, w kontekście rejestracji obywateli Ukrainy na status bezrobotnego bądź poszukującego pracy.

8. Przyjęcie oferty pracy skierowanej dla obywateli Ukrainy. Negocjacje z pracodawcą.

9. Poprawne wprowadzenie i tłumaczenie oferty pracy w systemie Syriusz STD.

10. Sposoby prezentacji ofert pracy dla obywateli Ukrainy.

11. „Odpowiednia oferta pracy” – w kontekście aktualnej sytuacji.

12. Realizacja ofert pracy skierowanych dla obywateli Ukrainy.

13. Dobór kandydatów do oferty pracy w przypadku niepełnych informacji o kwalifikacjach osoby zarejestrowanej.

14. Doradca klienta – wskazówki dla dobrej współpracy z obywatelem Ukrainy.

15. Realizacja instrumentów rynku pracy i ryzyko z tym związane.

16. Legalność pracy cudzoziemca na terytorium RP, a specustawa dla obywateli Ukrainy.

17. Zatrudnianie obywateli Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

18. Obowiązek informacyjny pracodawcy w celu legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy.

19. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

–Wymogi sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa