EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

OBYWATEL UKRAINY W URZĘDZIE PRACY

OBYWATEL UKRAINY W URZĘDZIE PRACY. KROK PO KROKU, OD REJESTRACJI DO POŚREDNICTWA PRACY PRZY WSPARCIU INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY. NOWE MOŻLIWOŚCI DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OBYWATELI UKRAINY W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

19 maja 2022r.
czwartek w godz.08:30-14:30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

840,00zł

+23%VAT

24 czerwiec 2022r.
piątek w godz.08:30-14:30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

840,00zł

+23%VAT

04 lipiec 2022r.
poniedziałek w godz.08:30-14:30

3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

840,00zł

+23%VAT

01 sierpień 2022r.
poniedziałek w godz.08:30-14:30

4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

840,00zł

+23%VAT

05 wrziesień
poniedziałek w godz.08:30-14:30

5.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

840,00zł

+23%VAT

Cel szkolenia: Analiza i odpowiedź na pytanie, które rozwiązania wypracowane przez urzędy pracy będą efektywne we współpracy z obywatelami Ukrainy, a które wymagają „drobnych korekt”. Omówiony zostanie proces rejestracji obywateli Ukrainy w urzędzie pracy, problemy które mogą się pojawić przy analizie dokumentów  oraz proces przyjęcia, tłumaczenia oraz upowszechnienia oferty pracy skierowanej dla obywateli Ukrainy – wszystko z zachowaniem zasady równości. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają kilka praktycznych wskazówek związanych z realizacją ofert i codzienną obsługą obywateli Ukrainy. Zostanie również omówione ryzyko wynikające z realizacją instrumentów rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Adresaci szkolenia: pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy.

ProwadzącyKamil Kulawiec, magister psychologii, doradca zawodowy. Pracownik Urzędu Pracy z 14 letnim doświadczeniem. Wieloletni koordynator zespołów ds. poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zespołu ds. obsługi pracodawców. Osoba posiadająca wiedzę praktyczną, doświadczenie trenerskie, charakteryzująca się nieszablonowym podejściem do omawianych zagadnień oraz Monika Walewander, 17 lat doświadczenia w administracji publicznej z zakresu stosowania procedury administracyjnej, m.in. wieloletni pracownik Wydziału Rejestracji i Świadczeń obecnie koordynator zespołu ds. Zatrudniania Cudzoziemców.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Legalny pobyt na terytorium RP, ogólne zasady a specustawa dla obywateli Ukrainy.

2. Możliwość nabycia statusu bezrobotnego i poszukującego pracy przez obywatela Ukrainy.

3. Problematyka związana z weryfikacją dokumentów obywateli Ukrainy.

4. Wyłączenie stosowania art. 2 ust. 1 pkt2 lit. b w stosunku do obywateli Ukrainy.

5. Dokumenty, które mogą się pojawić w procesie rejestracji obywateli Ukrainy.

6. Ścieżka uproszczona rejestracji obywateli Ukrainy bez prawa do zasiłku, a procedura dotychczasowa.

7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietna 2020 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy– założenia, w kontekście rejestracji obywateli Ukrainy na status bezrobotnego bądź poszukującego pracy.

8. Przyjęcie oferty pracy skierowanej dla obywateli Ukrainy. Negocjacje z pracodawcą.

9. Poprawne wprowadzenie i tłumaczenie oferty pracy w systemie Syriusz STD.

10. Sposoby prezentacji ofert pracy dla obywateli Ukrainy.

11. „Odpowiednia oferta pracy” – w kontekście aktualnej sytuacji.

12. Realizacja ofert pracy skierowanych dla obywateli Ukrainy.

13. Dobór kandydatów do oferty pracy w przypadku niepełnych informacji o kwalifikacjach osoby zarejestrowanej.

14. Doradca klienta – wskazówki dla dobrej współpracy z obywatelem Ukrainy.

15. Realizacja instrumentów rynku pracy i ryzyko z tym związane.

16. Legalność pracy cudzoziemca na terytorium RP, a specustawa dla obywateli Ukrainy.

17. Zatrudnianie obywateli Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

18. Obowiązek informacyjny pracodawcy w celu legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy.

19. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa