EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Oświadczenie
 1. Niniejsza karta zgłoszeniowa jest umową zawartą pomiędzy EUROPEJSKIEM CENTRUM EKONOMICZNYM „PRESTIŻ” Sp. z o.o. a Zamawiającym i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
 2. Wypełniona Kartę Zgłoszeniowa, prosimy przesłać: faxem: 81 5346065, lub e-mailem (po zeskanowaniu) na adres: szkolenia@eceprestiz.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, miejsca z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Rezygnacje należy zgłaszać w formie pisemnej – nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia. W przypadku braku rezygnacji na piśmie, nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od wniesienia pełnej opłaty. Rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 60% ceny szkolenia.
 5. Zamiana zgłoszonych osób jest możliwa i Zamawiający nie ponosi z tego tytułu kosztów.
 6. Zamawiający upoważnia EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” do wystawienia faktury VAT bez podpisu oraz wraża zgodę na odbiór faktury przez uczestników szkolenia.
 7. Zamawiający zobowiązuje się przekazanie płatności w formie przelewu konto firmy EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” nr rachunku: 06 2030 00451110 00000161 1070
 8. Informacje Administratora danych:
  1. Administratorem danych jest Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż” Sp. z o.o. , ul. Dolan Panny Marii 56 lok UB , 20-010 Lublin , tel 81 534 60 65 , e mail szkolenia@eceprestiz.pl .
  2. Cel przetwarzania danych osobowych : wstępna rekrutacja na oferowane szkolenia ;
  3. Podstawa prawna przetwarzania : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
  4. Kategoria danych osobowych : Imię i Nazwisko zgłoszonych uczestników, data i miejsce urodzenia oraz nr. PESEL , jako dane do wystawienia stosownych zaświadczeń zgodnie z § 18 ust. 2 w/w rozporządzenia .
  5. Obowiązek podmiotu Zgłaszającego : Podmiot Zgłaszający ma obowiązek poinformowania , zgłoszonego/nych Uczestnika/ ów o przekazaniu danych o których mowa w pkt. 8.4 .
 9. Karta zgłoszenia przechowywana jest przez Administratora Danych Osobowych do czasu zrealizowania umowy tj . po wystawieniu faktury VAT i dokonaniu płatności – karta podlega zniszczeniu .
 10. Podmiot Zgłaszający ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczące osoby której dane dotyczą , ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 11. Podmiot Zgłaszający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile stwierdzi że dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
 12. Oświadczam, że akceptuje powyższe warunki uczestnictwa zgłoszonych osób w oferowanym szkoleniu i jestem upoważniona/y do reprezentowania Zamawiającego.