EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PFRON- AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PFRON- AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-  REALIZACJA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 ROKU O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY UDZIELANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

24 kwiecień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

09 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

24 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

06 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

20 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT


Cel szkolenia:
• Zapoznanie z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad udzielania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej
• Usystematyzowanie wiedzy na temat przepisów regulujących zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
• Zapoznanie z dokumentacją oraz procedurą realizacji instrumentów.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy urzędów pracy realizujący zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Uprawnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy w myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – Obsługa SOW.

– Dostępne formy wsparcia za pośrednictwem systemu SOW.

– Ogłaszanie naborów w systemie SOW

– Wprowadzanie wniosków do SOW.

– Rozliczanie umów w formie refundacji w systemie SOW.

3. Podstawy prawne realizacji instrumentów rynku pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Prawidłowe zasady i procedury realizacji wybranych instrumentów rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielanych z PFRON.

– zasady tworzenia regulaminów,

– przyjmowanie wniosków, zasady i tryb ich rozpatrywania, negocjowanie warunków umów,

– zasady zawierania umów w ramach poszczególnych instrumentów:

5. Warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych:

– wniosek osoby niepełnosprawnej – forma, elementy składowe wniosku, wymagane załączniki i oświadczenia, tryb i zasady rozpatrywania wniosków, wskazane w rozporządzeniu kryteria oceny, forma informacji dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku

– zasady zawierania umów – strony umowy, forma umowy, najważniejsze postanowienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy), obowiązki starosty i wnioskodawcy, dopuszczalny tryb wypowiadania umowy, zasady i terminy dokonywania zwrotu środków i naliczania odsetek.

– rozliczenie środków na podjęcie działalności osób niepełnosprawnych. Zwrot podatku VAT.

6. Zasady dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

– omówienie podstaw prawnych Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz akty wykonawcze dotyczące stosowania instrumentów rynku pracy

– Zasady udzielania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy finansowanego ze środków PFRON wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy- forma, elementy składowe wniosku, wymagane załączniki i oświadczenia do wniosku składane przez pracodawców, tryb, zasady rozpatrywania wniosków i stosowane kryteria ich oceny, negocjacje warunków umowy.

– Zasady zawierania umów – strony umowy, forma umowy, najważniejsze postanowienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy), obowiązki stron, dopuszczalny tryb wypowiadania umowy, zasady dokonywania zwrotu środków.

7. Omówienie dopuszczalnych form zabezpieczenia zwrotu środków przez osobę niepełnosprawną oraz zwrotu kwoty refundacji przez pracodawców.

8. Monitoring i czynności kontrolne zawartych umów:

– uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,

-przebieg kontroli i sporządzenie protokołu po złożeniu wniosku o rozliczenie środków lub refundacji oraz przed zakończeniem zawartych umów.

9. Rozliczenie i zakończenie zawartych umów o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności oraz zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy, konsekwencje prawne niewykonania umowy.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały Szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa