EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PFRON – URZĄD PRACY ROZLICZANIE, NIEPEŁNOSPRAWNI

PFRON-URZĄD PRACY  – ROZLICZANIE ORAZ AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W URZĘDZIE PRACY POPRZEZ UDZIELANIE Z PFRON JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH UTWORZONYCH W RAMACH PRZYZNANYCH PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

11 październik

2023r. w godz. 08:30-12:30

1. Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

15 listopad

2023r. w godz. 08:30-12:30

2. Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

13 grudzień

2023r. w godz. 08:30-12:30

3. Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT


Cel szkolenia:
• Zapoznanie z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zasad udzielania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej
• Usystematyzowanie wiedzy na temat przepisów regulujących zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.
• Zapoznanie z dokumentacją oraz procedurą realizacji instrumentów.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy urzędów pracy realizujący zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – Obsługa SOW

1) Dostępne formy wsparcia za pośrednictwem systemu SOW,

2) Wprowadzanie wniosków do SOW.

3) Ogłaszanie naborów w systemie SOW.

2. Podstawy prawne realizacji instrumentów rynku pracy w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Prawidłowe zasady i procedury realizacji wybranych instrumentów rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udzielanych z PFRON.

1) zasady tworzenia regulaminów,

2) przyjmowanie wniosków, zasady i tryb ich rozpatrywania, negocjowanie warunków umów,

3) zasady zawierania umów w ramach poszczególnych instrumentów:

– elementy (obligatoryjne i fakultatywne) zawieranych umów z pracodawcami lub przedsiębiorcami,

– dopuszczalny tryb wypowiadania warunków umowy, monitoring umów, czynności sprawdzające realizację zawartej umowy i postępowanie przy niedotrzymaniu warunków umów;

– postępowanie w przypadku konieczności zwrotu przyznanej pomocy – tryb i terminy zwrotu.

4. Zmiany w zakresie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON:

– okres prowadzenia działalności a wysokość środków,

– dopuszczalne formy prawne i sposoby prowadzenia działalności,

– zasady wydatkowania środków,

– nowy wzór wniosku osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności, zmiany kryteriów oceny.

5. Warunki przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności:

– wniosek osoby niepełnosprawnej – forma, elementy składowe wniosku, wymagane załączniki i oświadczenia, tryb i zasady rozpatrywania wniosków, wskazane w rozporządzeniu kryteria oceny, forma informacji dotyczącej sposobu rozpatrzenia wniosku

– negocjacje warunków umowy

– zasady zawierania umów – strony umowy, forma umowy, najważniejsze postanowienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy), obowiązki starosty i wnioskodawcy, dopuszczalny tryb wypowiadania umowy, zasady i terminy dokonywania zwrotu środków i naliczania odsetek.

– rozliczenie środków na podjęcie działalności osób niepełnosprawnych. Zwrot podatku VAT.

6. Zasady dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

a) omówienie podstaw prawnych Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz akty wykonawcze dotyczące stosowania instrumentów rynku pracy (Dz. U z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 93 z późn. zm.)

b) Zasady udzielania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy finansowanego ze środków PFRON
wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy- forma, elementy składowe wniosku, wymagane załączniki i oświadczenia do wniosku składane przez pracodawców, tryb, zasady rozpatrywania wniosków i stosowane kryteria ich oceny, negocjacje warunków umowy.

–  zasady zawierania umów – strony umowy, forma umowy, najważniejsze postanowienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne umowy), obowiązki stron, dopuszczalny tryb wypowiadania umowy, zasady dokonywania zwrotu środków.

c) rozliczenie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

7. Omówienie dopuszczalnych form zabezpieczenia zwrotu środków przez osobę niepełnosprawną oraz zwrotu kwoty refundacji przez pracodawców

8. Monitoring i czynności kontrolne zawartych umów:

– uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,

– przebieg kontroli i sporządzenie protokołu po złożeniu wniosku o rozliczenie środków lub refundacji oraz przed zakończeniem zawartych umów.

9. Rozliczenie i zakończenie zawartych umów o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności oraz zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy, konsekwencje prawne niewykonania umowy.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały Szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa