EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Plan szkolenia

Plan dwudniowego szkolenia z zakresu wydawania decyzji administracyjnych dla pracowników Biura PFRON

Dzień Pierwszy szkolenia

08:30 – 10:00 – zajęcia szkoleniowe

1. Zasady ogólne prowadzenia postępowań – w ujęciu praktycznym – stosowanie w toku postępowania.
2. Wszczęcie postępowania na wniosek z uwzględnieniem przepisów ustaw dotyczących COVID-19.

10:00 – 10:15 – przerwa

10:15 – 11:45 – zajęcia szkoleniowe

3. Odmowa wszczęcia postępowania a pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym.

11:45 – 12:00 – przerwa

12:00 – 13:30 – zajęcia szkoleniowe

5. Terminy w prowadzonych postępowaniach (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustaw tzw. Tarcz antykryzysowych (COVID-19)).
6. Doręczenia. Prawidłowość doręczenia.
7. Zawieszenie postępowania – ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki z art. 97 pkt 4 k.p.a.

Dzień Drugi szkolenia

08:30 – 10:00 – zajęcia szkoleniowe

8. Omówienie obligatoryjnych elementów składowych decyzji – aspekty praktyczne. Jak pisać decyzję – w tym w perspektywie kontroli sądu administracyjnego.
Na zanonimizowanym przykładzie decyzji z PFRON.
9. Rodzaje nadzwyczajnego wzruszenia decyzji ostatecznych (wznowienie postepowania, uchylenia lub zmiana decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności decyzji).
10. Uzupełnienie, sprostowanie decyzji.

10:00 – 10:15 – przerwa

10:15 – 11:45 – zajęcia szkoleniowe

11. Środki odwoławcze od decyzji (odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
12. Udział pełnomocnika Strony w postępowaniach.
13. Łączenie postępowań.

11:45 – 12:00 – przerwa

12:00 – 13:30 – zajęcia szkoleniowe

14. Wyłączenie pracownika z prowadzenia postępowania.
15. Obowiązki informacyjne w postępowaniu administracyjnym zgodnie z RODO.
16. Przewlekłość postępowania i bezczynność.

Plan dwudniowego szkolenia z zakresu wydawania decyzji administracyjnych dla pracowników Oddziałów PFRON

Dzień Pierwszy szkolenia

08:30 – 10:00 – zajęcia szkoleniowe

1. Zasady ogólne prowadzenia postępowań – w ujęciu praktycznym – stosowanie w toku postępowania.
2. Wszczęcie postępowania na wniosek z uwzględnieniem przepisów ustaw dotyczących COVID-19.
3. Odmowa wszczęcia postępowania a pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

10:00 – 10:15 – przerwa

10:15 – 11:45 – zajęcia szkoleniowe

4. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia środków na podstawie art. 49 f ustawy
o rehabilitacji określonych do zwrotu na podstawie art. 49e ustawy o rehabilitacji (złożenie wniosku przed wezwaniem do zwrotu środków, przed wszczęciem postępowania, w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie zwrotu środków oraz w trakcie rozpatrywania skargi na decyzję nakazującą zwrot).
5. Prowadzenie postępowania w sprawie złożenia wniosku o rozłożenie na raty płatności środków PFRON (na różnych etapach określonych w pkt 4).
6. Tryb postępowania w przypadku złożenia wniosku o umorzenie i rozłożenie na raty
(w jednym piśmie) płatności nienależnie pobranych środków.

11:45 – 12:00 – przerwa

12:00 – 13:30 – zajęcia szkoleniowe

7. Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym.
8. Terminy w prowadzonych postępowaniach (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustaw tzw. Tarcz antykryzysowych (COVID-19)).
9. Doręczenia. Prawidłowość doręczenia.

Dzień Drugi szkolenia

08:30 – 10:00 – zajęcia szkoleniowe

10. Zawieszenie postępowania ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki z art. 97
pkt 4 k.p.a.
11. Omówienie obligatoryjnych elementów składowych decyzji – aspekty praktyczne. Jak pisać decyzję – w tym w perspektywie kontroli sądu administracyjnego.
Na zanonimizowanym przykładzie decyzji z PFRON.
12. Rodzaje nadzwyczajnego wzruszenia decyzji ostatecznych (wznowienie postepowania, uchylenia lub zmiana decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności decyzji).

10:00 – 10:15 – przerwa

10:15 – 11:45 – zajęcia szkoleniowe

13. Uzupełnienie, sprostowanie decyzji.
14. Środki odwoławcze od decyzji (odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
15. Udział pełnomocnika Strony w postępowaniach.
16. Łączenie postępowań.

11:45 – 12:00 – przerwa

12:00 – 13:30 – zajęcia szkoleniowe

17. Wyłączenie pracownika z prowadzenia postępowania.
18. Obowiązki informacyjne w postępowaniu administracyjnym zgodnie z RODO.
19. Przewlekłość postępowania i bezczynność.