EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY – ZMIANY ZAWARTE W PROJEKCIE USTAWY O AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

29 wrzesień 2023r.
w godz. 08:30-12:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

09 październik 2023r.
w godz. 08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

27 październik 2023r.
w godz. 08:30-12:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

06 listopad 2023r.
w godz. 08:30-12:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

30 listopad 2023r.
w godz. 08:30-12:30

5.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

11 grudzień 2023r.
w godz. 08:30-12:30

6.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia: Omówienie planowanych zmian zawartych w ustawie o aktywności zawodowej w zakresie form aktywizacji poszczególnych  grup beneficjentów.

Adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do specjalistów zajmujących się realizacją umów z zakresu form wsparcia osób bezrobotnych i przedsiębiorców.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Potrzeba i cel wydania nowego aktu prawnego;

– omówienie najważniejszych zmian w projekcie ustawy o aktywności zawodowej;

– nowe wyzwania rynku pracy w Polsce;

– planowane zmiany w zakresie działania urzędów pracy;

2. Główne założenia ustawy o aktywności zawodowej;

3. Formy pomocy – założenia ogólne zawarte w ustawie;

4. Subsydia zatrudnieniowe

– prace interwencyjne i inne rodzaje subsydiowanego zatrudnienia;

– prace społeczne użyteczne;

– godzenie życia rodzinnego i zawodowego;

5. Wspieranie aktywności bezrobotnych;

– realizacja staży;

– wspierania przedsiębiorczości;

– dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej;

– refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;

– środki na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz inne formy pomocy dla spółdzielni socjalnej;

6. Wsparcie dla długotrwale bezrobotnych;

7. Pakiet aktywizacyjny

8. Wsparcie dla osób poniżej 30 roku życia;

9. Dodatkowe formy pomocy;

10. Programy specjalne, programy regionalne, projekty pilotażowe i zwolnienia monitorowane;

11. Ustawa z dnia 16.11.2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów – Dz. U. z 2022r. poz. 2754

12. Dyskusja

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd. 

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad. 2. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa