EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PRAWIDŁOWA REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

PRAWIDŁOWA REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2024 R. – ZASAD ORGANIZACJI I MONITOROWANIA ZAWIERANYCH UMÓW

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

25 kwiecień 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

10 maja 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

28 maja 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

11 czerwiec 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

25 czerwiec 2024 
w godz. 08:00-12:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Omówienie planowanych zmian zawartych w ustawie o aktywności zawodowej w zakresie form aktywizacji poszczególnych  grup beneficjentów.

Adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do specjalistów zajmujących się realizacją umów z zakresu form wsparcia osób bezrobotnych i przedsiębiorców.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zasady udzielania instrumentów rynku pracy

2. Przepisy wykonawcze do poszczególnych form wsparcia

3. Wybrane instrumenty rynku pracy:

– staż,

– prace interwencyjne,

– bon stażowy,

– bon zatrudnieniowy,

– dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

– bon na zasiedlenie,

– roboty publiczne.

4.  Model współpracy pracowników komórek instrumentów rynku pracy i pośrednictwa pracy przy realizacji instrumentów rynku pracy

5. stosowanie przepisów pomocy de minimis przy poszczególnych formach wsparcia;

6. Procedury i zasady realizacji poszczególnych instrumentów rynku pracy

– składanie wniosków

– negocjowanie warunków umów,

– zawieranie umów,

– wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis

7. Realizacja warunków zawieranych umów

8. Monitorowanie i kontrolowanie udzielonej pomocy, czynności sprawdzające realizację warunków zawartej umowy po zakończeniu okresu refundacji

9. Zasady postępowania w przypadku niedotrzymania warunków umowy

10. Metody dochodzenia roszczeń z tytułu wypowiedzenia umów

11. Procedury zwrotu udzielonej pomocy de minimis, korygowanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis

12. Dyskusja, studium przypadku.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa