EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

POMOC PUBLICZNA/DE MINIMIS W INSTR. I W USTAWIE O EKON. SPOŁECZNEJ

POMOC DE MINIMIS W INSTRUMENTACH USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ W ODNIESIENIU DO INSTRUMENTÓW WSPARCIA  PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W OPARCIU O USTAWĘ O EKONOMII SPOŁECZNEJ W 2023 ROKU

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

23 kwiecień 2024r.
w godz. 09:00-15:00 

Prowadzący M. Zasłona

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00zł

+23%VAT

Cel szkolenia: przygotowanie uczestnika do pracy z instrumentami wsparcia objętymi regułami pomocy de minimis, w szczególności w zakresie zadań związanych z kontrolą (w tym w ramach POWER). Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także potrafił w praktyce stosować szczegółowe zasady związane z udzielaniem pomocy de minimis. Celem jest także wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostaną krajowe przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis oraz przepisy wspólnotowe. Celem zajęć jest także nabycie przez uczestników umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w kontekście realizacji np. prac interwencyjnych, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub odraczania terminu zwrotu pomocy – ma to zastosowanie w sytuacji zwrotu pomocy w przypadku niedotrzymania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia pomocy. Ponadto zostaną omówione zagadnienia pomocy publicznej i pomocy de minimis w odniesieniu do instrumentów wsparcia  przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o ustawę o ekonomii społecznej

Dotyczy: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie

Prowadzący: Maciej Zasłona –Wykształcenie wyższe: ekonomia oraz politologia. Doświadczenie zawodowe: Ministerstwo Gospodarki w Warszawie, wiele instytucji szczebla centralnego i regionalnego. Wysokiej klasy specjalista i praktyk w dziedzinie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, Autor i współautor licznych publikacji oraz raportów i analiz z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kiedy występuje pomoc publiczna – spojrzenie na pojęcie działalności gospodarczej:

1.1.     ustawa prawo przedsiębiroców a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – różnice

1.2.     beneficjent pomocy a podmiot prowadzący działalność gospodarczą

1.3.     specyfika podmiotów prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą oraz niegospodarczą

1.4.     wzór przykładowego oświadczenia

1.5.     specyfika działalności: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki budżetowe, publiczna oraz niepubliczna działalność edukacyjna, usługi medyczne, organizacje pozarządowe, opieka społeczna

2. Identyfikacja pomocy de minimis:

2.1.     bon na zasiedlenie (art. 66n UoPZ)

2.2.     organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych (art. 40 UoPZ)

2.3.     programy pilotażowe (art. 9c UoPZ)

2.4.     ulga w spłacie zobowiązań (art. 76 UoPZ)

3. Który rodzaj pomocy de minimis wybrać:

3.1.     na wsparcie działalności w zakresie produkcji rolnej

3.2.     na wsparcie działalności w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury

3.3.     na wsparcie działalności pozarolniczej

3.4.     różnice w limitach oraz procedurach

3.5.     jak odróżnić działalność w zakresie produkcji rolnej od wprowadzania produktu rolnego do obrotu

4. Przedsiębiorstwa powiązane w kontekście limitu pomocy de minimis: przykłady oraz ćwiczenia

5. Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia:

5.1.     pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej

5.2.     postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis

5.3.     praca z kalkulatorem EDB (udostępniony przez prowadzącego plik xlms)

6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: omówienie formularza wraz z formalną procedurą uzupełniania braków

7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: omówienie wzoru zaświadczenia oraz przypadki korygowania zaświadczeń

8. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy; postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenie, przejęcie)

9. Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP2 oraz SRPP w rolnictwie

10. Przykłady związane z udzielaniem pomocy de minimis, opartych wyłącznie na przypadkach pojawiających się w działalności Powiatowych Urzędach Pracy

11. Propozycje zmian zasad udzielania pomocy de minimis zgłoszone przez Komisję Europejską

12.Pomoc publiczna i pomoc de minimis w odniesieniu do instrumentów wsparcia  przedsiębiorstwa społecznego w oparciu o ustawę o ekonomii społecznej

13.Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników przedsiębiorstwa społecznego

14.Pytania i case study

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa