EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

POMOC DE MINIMIS

POMOC DE MINIMIS Z ELEMENTAMI POMOCY PUBLICZNEJ W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 2022 R.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

27 czerwiec 2022r.
poniedziałek w godz.09:00-15:00

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

750,00zł 

Aktualna promocja 550,00 zł

+23%VAT

21 lipiec 2022r.
czwartek w godz.09:00-15:00

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

750,00zł 

Aktualna promocja 550,00 zł

+23%VAT

25 sierpień 2022r.
czwartek w godz.09:00-15:00

3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

750,00zł 

Aktualna promocja 550,00 zł

+23%VAT

22 wrzesień 2022r.
czwartek w godz.09:00-15:00

4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

750,00zł

+23%VAT

27 październik 2022r.
czwartek w godz.09:00-15:00

5.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

750,00zł

+23%VAT

24 listopad 2022r.
czwartek w godz.09:00-15:00

6.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

750,00zł

+23%VAT

15 grudzień 2022r.
czwartek w godz.09:00-15:00

7.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

750,00zł

+23%VAT

Cel szkolenia: przygotowanie uczestnika do pracy z instrumentami wsparcia objętymi regułami pomocy de minimis, w szczególności w zakresie zadań związanych z kontrolą (w tym w ramach POWER). Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także potrafił w praktyce stosować szczegółowe zasady związane z udzielaniem pomocy de minimis. Celem jest także wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostaną krajowe przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis oraz przepisy wspólnotowe. Celem zajęć jest także nabycie przez uczestników umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w kontekście realizacji np. prac interwencyjnych, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub odraczania terminu zwrotu pomocy – ma to zastosowanie w sytuacji zwrotu pomocy w przypadku niedotrzymania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia pomocy.

Dotyczy: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie

Prowadzący: Maciej Zasłona –Wykształcenie wyższe: ekonomia oraz politologia. Doświadczenie zawodowe: Ministerstwo Gospodarki w Warszawie, wiele instytucji szczebla centralnego i regionalnego. Wysokiej klasy specjalista i praktyk w dziedzinie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, Autor i współautor licznych publikacji oraz raportów i analiz.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kiedy występuje pomoc publiczna – spojrzenie na pojęcie działalności gospodarczej:
1.1. ustawa prawo przedsiębiroców a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – różnice
1.2. beneficjent pomocy a podmiot prowadzący działalność gospodarczą
1.3. specyfika podmiotów prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą oraz niegospodarczą
1.4. wzór przykładowego oświadczenia
1.5. specyfika działalności: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki budżetowe, publiczna oraz niepubliczna działalność edukacyjna, usługi medyczne, organizacje pozarządowe, opieka społeczna
2. Identyfikacja pomocy de minimis:
2.1. bon na zasiedlenie
2.2. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych
2.3. ulga w spłacie zobowiązań
3. Który rodzaj pomocy de minimis wybrać:
3.1. na wsparcie działalności w zakresie produkcji rolnej
3.2. na wsparcie działalności w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury
3.3. na wsparcie działalności pozarolniczej
3.4. różnice w limitach oraz procedurach
3.5. jak odróżnić działalność w zakresie produkcji rolnej od wprowadzania produktu rolnego do obrotu
4. Ulgi w spłacie zobowiązań w ramach art. 64 ustawy o finansach publicznych: rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności zaległości:
4.1. ocena sytuacji ekonomicznej podmioty a właściwa stopa referencyjna
4.2. ulga w spłacie a trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa
4.3. opłata prolongacyjna
4.4. naruszenie terminów spłaty określonych w decyzji
4.5. zmiany wartości pomocy
4.6. wybór właściwej podstawy prawnej w kontekście obliczania wartości pomocy
4.7. obliczanie wartości pomocy de minimis – kwota nominalna oraz brutto
4.8. dyskontowanie rat przewidzianych w planie spłaty
4.9. analiza przypadków: obliczanie kwoty do zwrotu, obliczanie wysokości pomocy de minimis na rzeczywistych przypadkach występujących w działalności PUP
5. Pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście ustalania limitu pomocy de minimis
6. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy; postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenie, przejęcie)
7. Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia:
7.1. pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej
7.2. postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis
7.3. kalkulator EDB
8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: omówienie formularza wraz z formalną procedurą uzupełniania braków
9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: omówienie wzoru zaświadczenia oraz przypadki korygowania zaświadczeń
10. Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP2 oraz SRPP w rolnictwie
11. Przykłady związane z udzielaniem de minimis oparte wyłącznie na przypadkach pojawiających się w działalności Powiatowych Urzędach Pracy
12. Pomoc publiczna przewidziana w traczy antykryzysowej w 2022 r.:
12.1. dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z)
12.2. obowiązujące programy pomocowe oraz konieczności poinformowania o nr referencyjnym programu pomocowego wraz z przypisaniem do właściwego instrumenty ustawy antykryzysowej
12.3. trzy definicje działalności gospodarczej w kontekście pomocy publicznej wraz ze wskazaniem podstaw prawnych
12.4. limity, trudna sytuacja ekonomiczna wraz z wyjątkami oraz kumulacja w przypadku udzielania pomocy publicznej
12.5. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków
12.6. sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej (przypadki korygowania sprawozdań)

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa