EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

NOWA -POMOC DE MINIMIS

POMOC DE MINIMIS W DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w 2024 roku z uwzględnieniem Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

23 kwiecień 2024r.
w godz. 09:00-15:00 

Prowadzący M. Zasłona

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00zł

+23%VAT

Cel szkolenia: przygotowanie uczestnika do pracy z instrumentami wsparcia objętymi regułami pomocy de minimis, w szczególności w zakresie zadań związanych z kontrolą (w tym w ramach POWER). Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także potrafił w praktyce stosować szczegółowe zasady związane z udzielaniem pomocy de minimis. Celem jest także wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostaną krajowe przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis oraz przepisy wspólnotowe. Celem zajęć jest także nabycie przez uczestników umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w kontekście realizacji np. prac interwencyjnych, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub odraczania terminu zwrotu pomocy – ma to zastosowanie w sytuacji zwrotu pomocy w przypadku niedotrzymania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia pomocy.

Dotyczy: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie

Prowadzący: Maciej Zasłona –Wykształcenie wyższe: ekonomia oraz politologia. Doświadczenie zawodowe: Ministerstwo Gospodarki w Warszawie, wiele instytucji szczebla centralnego i regionalnego. Wysokiej klasy specjalista i praktyk w dziedzinie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, Autor i współautor licznych publikacji oraz raportów i analiz z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pomoc de minimis w „okresie przejściowym
  1. Pomoc de minimis na startych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
  2. Pomoc de minimis na nowych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831
  3. Przełożenie dotychczasowej oraz nowej pomocy de minimis na instrumenty ustawy o promocji zatrudnienia – zastosowanie „okresu przejściowego”
 2. Ograniczenia w możliwości stosowania stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 3. Identyfikacja pomocy de minimis w instrumentach ustawy o promocji zatrudnienia
  1. bon na zasiedlenie (art. 66n UoPZ)
  2. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych (art. 40 UoPZ)
  3. programy pilotażowe (art. 9c UoPZ)
  4. ulga w spłacie zobowiązań (art. 76 UoPZ)
 4. Kiedy występuje pomoc de minimis – spojrzenie na pojęcie działalności gospodarczej
  1. ustawa prawo przedsiębiorców a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – różnice
  2. beneficjent pomocy a podmiot prowadzący działalność gospodarczą
  3. specyfika podmiotów prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą oraz niegospodarczą
  4. specyfika działalności: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki budżetowe, publiczna oraz niepubliczna działalność edukacyjna, usługi medyczne, organizacje pozarządowe, opieka społeczna
  5. wzór przykładowego oświadczenia
  6. możliwość wykluczenia pomocy de minimis z uwagi na „lokalnych charakter działalności” wnioskodawcy – efekt pomocy de minimis z rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831
 5. Który rodzaj pomocy de minimis wybrać
  1. rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831
  2. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013
  3. na wsparcie działalności w zakresie podstawowej produkcji rolnej
  4. na wsparcie działalności podstawowej w sektorze rybołówstwa i akwakultury
  5. różnice w limitach oraz procedurach
  6. odróżnienie działalność podstawowej od działalności związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831
  1. nowy mechanizm ustalania okresu referencyjnego: konieczność dostosowania oświadczenia
  2. nowy pułap pomocy de minimis oraz odejście od dyskryminowania sektora drogowego transportu towarów
  3. konieczność dostosowania formularza informacji do nowej pomocy de minimis
  4. nowa pomoc de minimis a zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
 7. Pojęcie jednego przedsiębiorstwa w kontekście kumulowania pomocy de minimis
  1. powiązania kapitałowe – metody oceny posiadania większości praw do głosu, dokumenty źródłowe
  2. powiązania osobowe – dokumenty źródłowe wskazujące na istnienie powiązań,
  3. wywieranie dominującego wpływu – przykłady oraz wskazanie dokumentów źródłowych, pełnienie przez osobę fizyczną funkcji w organie osoby prawnej
  4. relacje bezpośrednie oraz pośrednie
  5. praktyczne przykłady wskazujące na relacje pomiędzy przedsiębiorcami z uwzględnieniem różnych form prowadzenia działalności gospodarczej
  6. źródła pozyskiwania danych nt. relacji pomiędzy przedsiębiorstwami
  7. przykłady oraz ćwiczenia dla uczestników
 8. Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia
  1. pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej
  2. postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis
  3. praca z kalkulatorem EDB (udostępniony przez prowadzącego plik xlms)
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis: omówienie formularza wraz z formalną procedurą uzupełniania braków
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: omówienie wzoru zaświadczenia oraz przypadki korygowania zaświadczeń
 11. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy; postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenie, przejęcie)
 12. Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP2

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa