EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

POMOC PUBLICZNA – WUP

POMOC PUBLICZNA (DE MINIMIS) W ODNIESIENIU DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Z OKREŚLONYCH BRANŻ W 2021 ROKU -szkolenie dla Pracowników WUP

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
08 luty 2021r.
poniedziałek w godz.09:00-14:40
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
600,00zł +23%VAT

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla Pracowników WUP. zdobycie nowej oraz uaktualnienie posiadanej wiedzy na temat udzielania pomocy publicznej (art. 15gga tarczy antykryzysowej).

Prowadzący szkolenie: mgr Maciej Zasłona   Wykształcenie wyższe: ekonomia oraz politologia. Doświadczenie zawodowe: Ministerstwo Gospodarki w Warszawie, wiele instytucji szczebla centralnego i regionalnego. Wysokiej klasy specjalista i praktyk w dziedzinie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, Autor i współautor licznych publikacji oraz raportów i analiz w dziedzinie udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy prawne dotyczące udzielania pomocy w ramach art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2. Wyłączenie podmiotowe i przedmiotowe w zakresie spójnym z art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
3. Art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r: pomoc publiczna czy pomoc de minimis; kwestie związane z akceptacją programu pomocowego przez Komisję Europejską oraz możliwość przyznania dofinansowania
4. Kryteria dopuszczalności udzielania pomocy de minimis (limity, przeznaczenie, formalności związane z udzielaniem pomocy na etapie wniosku, umowy oraz realizacji instrumentu) oraz podstawy prawne.
5. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (wpływ sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, limity oraz kwestie formalne związane ze złożeniem wniosku oraz załączników przez przedsiębiorcę).
6.Studium przypadku
7.Pytania od uczestników.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 1616

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

 

Karta zgłoszeniowa