EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

POMOC PUBLICZNA/ DE MINIMIS A KFS

POMOC PUBLICZNA/ DE MINIMIS A KFS – POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS W 2021 ROKU A TARCZA ANTYKRYZYSOWA/BRANZOWA – UDZIELANIE PRZEZ URZĘDY PRACY POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ DE MINIMIS W KONTEKŚCIE EPIDEMII COVID-19

tg-c3ow”>+23%VAT

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
01 grudzień 2021r.
środa w godz.09:00-15:00
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
700,00złAktualna promocja 550,00 zł +23%VAT

Cel szkolenia:przygotowanie uczestnika do pracy z instrumentami wsparcia objętymi regułami pomocy de minimis, w szczególności w zakresie zadań związanych z kontrolą (w tym w ramach POWER). Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także potrafił w praktyce stosować szczegółowe zasady związane z udzielaniem pomocy de minimis. Celem jest także wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy de minimis. Na szkoleniu omówione zostaną krajowe przepisy związane z udzielaniem pomocy de minimis oraz przepisy wspólnotowe. Celem zajęć jest także nabycie przez uczestników umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) w kontekście realizacji np. prac interwencyjnych, a także przypadków rozkładania pomocy na raty lub odraczania terminu zwrotu pomocy – ma to zastosowanie w sytuacji zwrotu pomocy w przypadku niedotrzymania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia pomocy.

Dotyczy: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie

Prowadzący: MAciej Zasłona –Wykształcenie wyższe: ekonomia oraz politologia. Doświadczenie zawodowe: Ministerstwo Gospodarki w Warszawie, wiele instytucji szczebla centralnego i regionalnego. Wysokiej klasy specjalista i praktyk w dziedzinie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, Autor i współautor licznych publikacji oraz raportów i analiz.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce w 2021 roku
1.1. Podstawa prawna interwencji na rynku w celu przeciwdziałaniu zaburzeniom w gospodarce
1.2. Dostępne formy udzielania pomocy oraz jej przeznaczenie
1.3. Podmioty oraz sektory uprawnione do uzyskania pomocy
1.4. Szczegółowe warunku udzielania pomocy: limity, okres wsparcia
1.5. Wymogi proceduralne (formularze oraz sprawozdania)
1.6. Omówienie zmian w zasadach udzielania pomocy wprowadzane w trybie ciągłym przez Komisję
2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy w ramach instrumentów Tarczy Antykryzysowej
2.1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorców
2.2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
2.3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 2.4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
3. Etap wniosku o udzielenie pomocy de minimis
3.1. Działalność o charakterze gospodarczym w kontekście
3.1.1. Edukacji publicznej oraz niepublicznej
3.1.2. Żłobków oraz klubów dziecięcych
3.1.3. Usług medycznych świadczonych przez podmioty posiadające różną formę prawną
3.1.4. Domów Pomocy Społecznej
3.1.5. Jednostek samorządy terytorialnego oraz jednostek budżetowych
3.1.6. Fundacji oraz stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego
3.1.7. Przykłady prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje publicznej
3.2. Kategorie pomocy de minimis pozostające do dyspozycji
3.2.1. Wsparcie działalności pozarolniczej
3.2.2. Wsparcie działalności w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych
3.2.3. Wsparcie działalności w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury
3.2.4. Limity pomocy de minimis
3.2.5. Rozróżnienie działalności w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych od wprowadzania produktu rolnego do obrotu
3.3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
3.3.1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.
3.3.2. Pojęcie przedsiębiorstw związanych w kontekście ustalania limitu pomocy de minimis
3.3.3. Pomoc de minimis a franczyza
3.3.4. Zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty: np. postępowanie w odniesieniu do spółek cywilnych
3.3.5. Zmiana podejścia do pomocy w sektorze transportu drogowego towarów
3.3.6. Obowiązek prowadzenia rozdzielności rachunkowej przez beneficjenta pomocy – praktyczne spojrzenie na podmioty prowadzące uproszczoną oraz pełną rachunkowość
3.3.7. Odmienne spojrzenie na działalność w zakresie produkcji rolnej oraz w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury
3.3.8. Nowy formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
3.4. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP)
3.5. System Rejestracji Pomocy Publicznej (SRPP)
4. Etap zawarcia umowy przewidującej udzielenie pomocy de minimis
4.1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
4.1.1. Zaświadczenie o pomocy de minimis zgodnie z wzorem z obowiązującym od 15 listopada 2014 r.
4.1.2. Dane podmiotu udzielającego pomocy
4.1.3. Określenie beneficjenta pomocy w odniesieniu do wspólników spółek cywilnych i osobowych
4.1.4. Podstawy prawne udzielania pomocy
4.2. Dyskontowanie pomocy de minimis w odniesieniu do poszczególnych form wsparcia
4.2.1. Pojęcie czynnika dyskontującego oraz stopy dyskontowej
4.2.2. Postępowanie w przypadku zmian w wysokości udzielonej pomocy de minimis
4.2.3. Kalkulator EDB
4.3. Sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w SHRIMP oraz SRPP – różnice w terminach oraz zakresie przekazywanych informacji
5. Etap realizacji umowy z pomocą de minimis
5.1.1. Korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis – przypadki
5.1.2. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy. Postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenia, przejęcia, podział)
5.1.3. Cesja umowy na rzecz innego podmiotu
6. Stosowanie pomocy de minimis w zadaniach finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
6.1. Szkolenia bez konieczności stosowania pomocy de minimis
6.2. Kategorie pomocy de minimis pozostające do dyspozycji
6.3. Pojęcie mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
6.4. Termin rozpatrzenia wniosku a termin przekazywania przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis informacji o dotyczącej ich pomocy podmiotowi udzielającemu pomocy
6.5. Korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis
7. W trakcie zajęć na bieżąco odnoszenie omawianego tematu do specyfiki instrumentu, m.in:
7.1. Bon szkoleniowy oraz szkolenia indywidualne w kontekście występowania pomocy de minimis
7.2. Bon na zasiedlenie: ocena występowania pomocy de minimis w przepadku przyznania bonu w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania działalności gospodarczej
7.3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
7.4. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
7.5. Prace interwencyjne, roboty publiczne, skierowanie na zasadach robót publicznych oraz jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
8. Przykłady
8.1. Omówienie ponad 50 przypadków związanych z udzielaniem pomocy de minimis opartych wyłącznie na przykładach pojawiających się w działalności Powiatowych Urzędach Pracy
8.2. Określanie wysokości udzielanej pomocy de minimis na przykładach ulgi w spłacie zobowiązań: rozkładanie na raty zaległości publicznoprawnych lub odraczanie terminu płatności zaległości publicznoprawnych

 

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa