EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW

SKUTECZNA AKTYWIZACJA KLIENTÓW URZĘDÓW, W TYM OSÓB PONIŻEJ 30 LAT I POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

28 listopad  

2022r.
poniedziałek w godz.08:30-12-30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.  

550,00 zł 

Aktualna promocja 450,00 zł

+23%VAT

13 grudzień  

2022r.
wtorek w godz.08:30-12-30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia: zdobycie/wzmocnienie kompetencji zawodowych na rzecz efektywniejszej współpracy z klientem PUP pozostającym w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Prowadzący: mgr psychologii, socjolog, doradca zawodowy z 20-letnim stażem pracy w PUP. Bardzo wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych szkoleniach dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Współpraca wewnętrzna – rola i zadania poszczególnych pracowników urzędu na rzecz efektywności działań ukierunkowanych na aktywizację klientów PUP
1. Organizacja pracy doradców klienta w CAZ w świetle zadań wynikających z nowelizacji ustawy.
2. Aspekty formalne, merytoryczne i kompetencje pracownika PUP pełniącego funkcję doradcy klienta indywidualnego lub/i instytucjonalnego.
3. Procedury i stosowana dokumentacja.
4. Budowanie współpracy wewnętrznej PUP na rzecz udzielania skutecznej pomocy klientom urzędu oraz kształtowania pozytywnego wizerunku PUP.
II. Diagnoza sytuacji osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, realizacja IPD z uwzględnieniem potrzeb i potencjalnych możliwości klientów do 30 roku życia oraz osób powyżej 50r.ż.
1. Obszary diagnozy, identyfikacja poszczególnych zasobów klienta i ich wykorzystanie w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego. Możliwości i potrzeby pokolenia X, Y, Z.
2. Identyfikacja i analiza barier utrudniających proces aktywizacji zawodowej – kategoryzowanie problemów osobistych i zawodowych oraz ich minimalizowanie w celu wejścia lub powrotu na rynek pracy.
3. Rodzaje wsparcia. Dobór odpowiednich form pomocy, metod i narzędzi dostosowanych do potrzeb i możliwości klientów do 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż. – indywidualizacja pomocy.
4. Planowanie działań oraz realizacja usług i instrumentów rynku pracy dla klientów poniżej 30 roku życia i powyżej 50 r.ż. w ramach IPD – dobre praktyki.
5. Określanie możliwości zastosowania działań do samodzielnej realizacji w procesie udzielania pomocy.
6. Zasady opracowywania programu specjalnego – dobór grupy docelowej i form wsparcia; realizacja, monitorowanie i ewaluacja programu specjalnego.
7. Tworzenie mapy instytucji i organizacji wspomagających oddziaływania publicznych służb zatrudnienia w celu systemowej pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Współpraca międzyinstytucjonalna;
III. Współpraca z pracodawcami ukierunkowana na aktywizację i zatrudnianie osób do 30 roku życia i 50+
1. Skuteczne metody pozyskiwania pracodawców do współpracy z PUP.
2. Marketing usług urzędu – formy współpracy z pracodawcami, wymogi, procedury, dobre praktyki.
3. Elementy doboru kandydatów do pracy a kryteria wskazane przez pracodawcę.
4. Badanie potrzeb pracodawców i ich zadowolenia ze współpracy z PUP.
5. Stosowana dokumentacja.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa