EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W PUP

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY  W 2024 R.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

16 lipiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

22 sierpień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

17 wrzesień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

15 październik 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

13 listopad 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

12 grudzień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia:

1. Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu profilu kompetencyjnego pracowników PUP pod kątem efektywnej współpracy wewnętrznej oraz jakości obsługi klientów urzędu.

2. Podwyższenie umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych w budowaniu profesjonalizmu na zajmowanym stanowisku we współpracy zespołowej.

3. Wypracowywanie lepszej współpracy międzystanowiskowej w PUP na rzecz skutecznej realizacji celów
i misji urzędu.

Prowadzący: mgr psychologii, socjolog, doradca zawodowy z 20-letnim stażem pracy w PUP. Bardzo wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych szkoleniach dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rola i zadania pracowników PUP na rzecz realizacji wspólnych celów i misji urzędu

1. Organizacja pracy w PUP (aspekty formalne, merytoryczne i kompetencje pracowników PUP, zadania wynikające z zajmowanego stanowiska pod kątem zmian ustawowych).

2. Umiejętne zarządzanie czasem pracy:

– organizacja pracy własnej /automotywacja, stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych, w tym pod presją  czasu, absenteizm i prezenteizm, prokrastynacja, rozpraszacze i pożeracze czasu/;

– zarządzanie czasem pracy /zasady, narzędzia do planowania czasu pracy, przeciwdziałanie zmęczeniu psychofizycznemu i wypaleniu zawodowemu /.

II. Współpraca międzystanowiskowa w PUP

1. Komunikacja interpersonalna a różnice indywidualne:

– skuteczna komunikacja interpersonalna w zespole pracowniczym /typologia osobowości i  temperamentów, funkcje, rodzaje i kanały komunikacji, techniki komunikacyjne, zasady dobrej komunikacji międzyludzkiej, trudne rozmowy i umiejętne ich prowadzenie, czynniki osłabiające proces komunikacji, modyfikowanie zachowań/;

konflikt w zespole /rodzaje, poziomy i style reagowania, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów/.

2. Budowanie współpracy wewnętrznej w PUP na rzecz efektywnej realizacji zadań:

wpływ zespołu na kreowanie kultury organizacyjnej instytucji /role w grupie, znaczenie, rodzaje i funkcje kultury organizacyjnej/;

przyczyny braku współpracy /dysfunkcje w pracy zespołowej, nastawienia, przekonania, blokady komunikacyjne/;

informacja kluczem do efektywnej współpracy /wymiana informacji oraz udzielanie informacji zwrotnej/;

tworzenie i usprawnianie ram współpracy wewnętrznej ułatwiających sprawną realizację zadań /sposoby  na poprawę współpracy, efektywność zespołu pracowniczego/;

– wypracowywanie wewnętrznych procedur usprawniających skuteczne współdziałanie.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa