EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE PUP

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE PUP PO NOWELIZACJACH PRZEPISÓW

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

19 kwiecień 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

24 maja 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

21 czerwiec 2024 
w godz. 09:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: Poznanie zasad, trybu, praw i obowiązków stron w postępowaniu windykacyjnym.

Prowadzący: Ekspert w dziedzinie windykacji, egzekucji oraz postępowania administracyjnego i sądowego. Prawnik, finansista, doświadczony ekspert w zakresie instrumentów rynku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rodzaje nienależnych świadczeń – podział dla potrzeb windykacji.

1. Umowy cywilnoprawne :

– rozpoczęcie działalności gospodarczej

– doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy

– staże, prace interwencyjne, roboty publiczne

– szkolenia indywidualne,

– refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

– zatrudnienie wspierane, refundacja kosztów opieki

2. Inne nienależenie pobrane świadczenia :

– zasiłki dla bezrobotnych

– zwroty kosztów dojazdu

3. Postępowanie windykacyjne, a środki z projektów unijnych

II. Kwalifikacja postępowania windykacyjnego:

1. Postępowanie z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

2. Postępowanie z ustawy o BIG (analiza dokumentacji – przykłady, wypełnianie wzorów)

3. Postępowanie ugodowe – stosowanie ulg na wniosek i z urzędu dopuszczalnych przez Ordynację podatkowa i ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. Dokumentacja w PUP dotycząca wyboru postępowania lub postępowań – przykłady

III. Przedawnienia roszczeń w świetle: kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych.

1. Zastosowanie powyższych przepisów do świadczeń z Funduszu Pracy

2. Odpowiedzialność pracowników PUP za nieuzasadnione przedawnienie

3. Zastosowanie przepisów w odniesieniu do przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE / projektów unijnych

IV. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia administracyjnego postępowania egzekucyjnego po zmianach w kpa

1. Obowiązek doręczenia upomnienia poprzedzającego wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

2. Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

3. Termin wystawienia upomnienia

4. Treść upomnienia – prawidłowe wypełnienie

5. Zasady doręczenia upomnienia

6. Koszty upomnienia

7. Zasady stosowania prawa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym  czyli kpa w czynnościach windykacyjnych

V. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji –  przykłady i praca na dokumentacji oraz dokumentacja poprzedzająca postępowanie.

1. Wezwanie do zapłaty (zasady, terminu wystawiania i doręczenie)

2. Upomnienie (zasady, terminy wystawiania i doręczenie)

3. Tytuł wykonawczy (zasady wystawiania, doręczania , aktualizacji)

4. Klauzula wykonalności ( zasady nadawania przez Sąd i komornika Skarbowego)

VI. Dokumenty komornicze

– postanowienia i sposób ich zaskarżania  omawianie wzorów i przygotowywanie procedur odwoławczych w szczególności na :

– w sprawie odmowy zwolnienia spod egzekucji administracyjnej (art. 13),

– w sprawie zarzutów na wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego (art. 34),

– w sprawie odmowy wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego objętych środkiem egzekucyjnym, do których rości sobie prawo osoba inna niż zobowiązany (art. 40),

– w sprawie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego objętych środkiem wskazanym przez wierzyciela przy egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym (art. 39),

– w sprawie skargi na czynności egzekucyjne i przewlekłość postępowania (art. 54),

– w sprawie zawieszenia lub odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego (art. 56),

– w sprawie uchylenia lub odmowy uchylenia czynności egzekucyjnych w wypadku zawieszenia egzekucji (art. 58),

– w sprawie umorzenia lub odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 59)

– w sprawie uchylenia lub odmowy uchylenia czynności egzekucyjnych w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 60),

– w sprawie kosztów egzekucyjnych (art. 64),

– w sprawie nałożenia grzywny na zakład pracy lub pracownika tego zakładu, jeśli nie wykonują obowiązków związanych z egzekucją z wynagrodzenia za pracę (art. 76), na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego (art. 99),

– w sprawie zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór ,(art. 102),

– w sprawie naruszenia przepisów o przeprowadzeniu licytacji (art. 107),

– w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia (art. 122),

– w sprawie odmowy umorzenia grzywny w celu przymuszenia (art. 125),

– w sprawie zastosowania wykonania zastępczego (art. 128),

– w sprawie wezwania zobowiązanego do wpłacenia zaliczki na koszty wykonania zastępczego oraz w sprawie dostarczenia dokumentacji, materiałów i środków przewozowych w toku wykonania zastępczego (art. 129),

– w sprawie wniosku o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego (art. 132),

– w sprawie zastosowania środka w postaci odebrania rzeczy ruchomej (art. 139),

– w sprawie zastosowania środka w postaci odebrania nieruchomości, opróżnienia lokalu i innych pomieszczeń (art. 143),

– w sprawie zastosowania przymusu bezpośredniego (art. 150)

– zarzuty na czynności komornika (rodzaje, przykłady) – wypełnianie dokumentacji

– skarga na czynności komornika (rodzaje, przykłady) – wypełnianie dokumentacji

– wniosek wierzyciela do komornika o realizację tytułu

– ewidencja tytułów wykonawczych

– postępowanie przeciwegzekucyjne

VII. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji we wnioskach PUP oraz innych jednostek samorządowych

– wystąpienie do sądu o umorzenie dokumentu w trybie art. 86

– wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

– wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych

– forma elektroniczna informacji i dokumentów art. 66 j

– zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym – przykłady dokumentów art. 33

VIII. Kodeks postępowania Cywilnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla PUP oraz innych jednostek samorządowych

1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego art. 796 817 kpc

2. Wymagana dokumentacja wg. Kpc

3. Wniosek o zawieszenie cywilnego postępowania egzekucyjnego

IX. Ulgi w spłacie należności:

1. Ulgi na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

2. Ulgi na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w związku z ustawą o finansach publicznych

3. Pomoc publiczna i pomoc de minimis przy udzielaniu ulg w spłacie konsekwencje – wymagana dokumentacja.

4. Rozłożenie na raty- wzory rozstrzygnięć, przykładowa dokumentacja  ćwiczenia praktyczne

5. Odroczenie terminu płatności – – wzory rozstrzygnięć, przykładowa dokumentacja –  ćwiczenia praktyczne

6. Umorzenie- – wzory rozstrzygnięć, przykładowa dokumentacja ćwiczenia praktyczne

7. Sprawozdawczość z zakresu ulg w spłacie i pomocy publicznej

8. Uchwały Starostwa Powiatowego dla potrzeb stosowanych ulg w spłacie przez PUP.

X. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników przed szkoleniem

XI. Bieżące pytania uczestników szkolenia.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa