EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PRACA ZDALNA W 2021 ROKU

PRACA ZDALNA – ZLECANIE, KIEROWANIE, TECHNIKI, NARZĘDIZIA – ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE W 2021 ROKU

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
20 grudzień 2021r.
poniedziałek w godz. 08:00-13:00 – 5 godzin zegarowych
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
460,00zł +23%VATCel szkolenia: poznanie prawnych aspektów regulujących różne formy pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych z COVID-19, obowiązków leżących po stronie pracodawcy przy pracy zdalnej, i pracownika nabycie umiejętności organizacji i wdrażania procedur organizujących pracę zdalną w instytucji/firmie.

Prowadzący: mgr Ryszard Kociński specjalista i praktyk w dziedzinie organizacji środowiska pracy, autor wielu procedur wdrażania systemów pracy zdalnej w instytucjach i firmach, specjalista w dziedzinie Kodeksu Pracy, BHP.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Przepisy prawne regulujące organizację pracy zdalnej
2.Obowiązki pracodawcy i pracowników w związku z COVID-19
3. Formy pracy na odległość
4.Podobieństwa i różnice: telepraca -zwykła praca zdalna i home office – praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19
5.Tryby i procedury wdrażania pracy zdalnej
6.Obowiązki pracowników i pracodawcy w związku z telepracą, pracą zdalną i home office
7. Warunki do spełnienia, zasady jakimi powinny kierować się osoby pracujące zdalnie;
8.Praca zdalna a potwierdzanie obecności, kontrola, monitoring i nadzór pracodawcy
9.Ewidencja wykonywanych czynności przez pracownika oraz ewidencja czasu pracy
10. Prawne aspekty kierowania i wybór pracowników do pracy zdalnej a zasada równego traktowania
11.Planowanie pracy zdalnej
12.Nadzorowanie pracy zdalnej przez przełożonych (techniki i sposoby)
a) rodzaj kontroli i komunikacja z przełożonym (jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej)
b) Czy jest możliwy i na jakiej zasadzie monitoring pracownika świadczącego pracę zdalną (kontrola pulpitu, przegląd stron internetowych w czasie pracy itp.
13.Bhp a różne formy pracy zdalnej – prawo i praktyka
14.Zasady ochrony danych osobowych przy telepracy, pracy zdalnej i home office
15.Narzędzia pracy(własne? Pracodawcy?) – licencje, oprogramowanie – obowiązki pracodawcy
16.Praca zdalna a ochrona i strzeżenie tajemnicy firmy, klientów – procedury zabezpieczeń
17.Praca w okresie kwarantanny a praca zdalna
18.Urlopy i inne uprawnienia a praca zdalna

 

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Karta zgłoszeniowa