EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PRACE INTERWENCYJNE i ROBOTY PUBLICZNE W 2024 R.

PRACE INTERWENCYJNE i ROBOTY PUBLICZNE W 2024 R.REALIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH i ROBÓT PUBLICZNYCH W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY W 2024 ROKU, METODOLOGIA ROZLICZANIA REFUNDACJI MIESIĘCZNYCH I ZA CO DRUGI MIESIĄC. ZASTOSOWANIE ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS PRZY REALIZACJI WW. INSTRUMENTÓW.

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

09 sierpień 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

06 wrzesień 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

11 październik 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

08 listopad 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

06 grudzień 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

580,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy na temat prac interwencyjnych oraz robót publicznych. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę w zakresie praktycznych aspektów związanych z realizacją tych form wsparcia, monitorowania zawartych umów i ich końcowego rozliczania.

Prowadzący : Absolwentka prawa administracyjnego UMCS, pracownik urzędu pracy z długoletnim  stażem pracy, od kilkunastu lat pełniący funkcję  kierownika referatu, praktyk w zakresie realizacji poszczególnych form wsparcia. Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe przepisy prawne regulujące organizację prac interwencyjnych przez Urzędy Pracy, wyjaśnienia ministerialne, interpretacje.

2. Podstawowe przepisy prawne regulujące organizację robót publicznych przez Urzędy Pracy, wyjaśnienia ministerialne, interpretacje.

3. Rozpatrywanie wniosków – pod względem formalnym i merytorycznym.

4. Zawieranie umów/porozumień – przykładowe komparycje z uwzględnieniem kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub Głównego Księgowego.

5. Weryfikacja wystąpienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy.

6. Obowiązek Pracodawcy w kwestii dokonywania zgłoszeń w przypadku zatrudnienia obywatela Ukrainy.

7. Monitoring i kontrola umów/porozumień.

8. ZUS U1, U2, U7n– weryfikacja oświadczeń oraz okresu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

9. Dokonywanie refundacji:

– metodologia wyliczania miesięcznych refundacji

– przykład rozliczenia refundacji za niepełny miesiąc

– wyliczenie refundacji z uwzględnieniem zwolnień lekarskich

– dokumenty niezbędne do dokonania refundacji

– termin składania wniosków o refundację wraz z dokumentacją

10. Rozwiązywanie umów/porozumień i zwrot przyznanych środków.

11. Współpraca z Pracodawcami – typowe trudności, problemy, prawidłowe wzorce postępowania

12. Pomoc de minimis – podstawowe zagadnienia związane z jej udzielaniem.

13. Dyskontowanie pomocy de minimis.

14. Przekazywanie sprawozdań wg aplikacji SHRiMP2, terminy przekazywania sprawozdań i korekt.

15. Skuteczność i efektywność zatrudnieniowa.

16. Współpraca międzystanowiskowa przy realizacji ww. instrumentów rynku pracy.

17. Nieprawidłowości i trudności charakterystyczne w praktyce Urzędów Pracy na przykładzie własnych doświadczeń ale również na podstawie wyników kontroli.

18. Studium przypadku.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa