EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
Dowolna data w 2021 r. 1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email
290,00zł +23%VAT
14 grudzień 2021r.
wtorek w godz.09:00-13:00
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VATCel szkolenia: Zapoznanie z obowiązkami pracodawcy, zasadami rozliczania i dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Prowadzący: Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia, specjalista w zakresie współpracy i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, prowadzenia postępowania dochodzenia zwrotu należności, windykacji i egzekucji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Założenia, zasady, procedura tworzenia PPK.
2. Umowy zawierane przez pracodawcę o zarządzanie, prowadzenie – obowiązki administracyjno – informacyjne wynikające z ustawy o PPK.
3. Dobrowolne uczestnictwo w PPK – rezygnacja, wznowienie, zmiana deklaracji uczestnictwa.
4. Wpłaty dokonywane do PPK – podstawa, wysokość, potrącenia, finansowanie, terminy.
5. Obsługa – naliczanie wpłat po ustaniu zatrudnienia, w przypadku ponownego zatrudnienia, w razie śmierci uczestnika PPK, korekty wpłat.
6. Konsekwencje podatkowe – koszty uzyskania przychodu.
7. Obowiązek raportowania do ZUS.
8. Wycofanie środków z PPK – skutki wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu środków na wniosek uczestnika.
9. Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK lub rozwodu.
10. Ewidencja PPK.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa