EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PRAWO POMOCY SPOŁECZNEJ

PRAWO POMOCY SPOŁECZNEJ – KLUCZOWE PROBLEMY W STOSOWANIU PRAWA POMOCY SPOŁECZNEJ

[wptb id="6203" not found ]
Prowadzący szkolenie: dr Tomasz Włodek – dr n. prawnych (konstytucjonalista) , od 5 lat kierownik GOPS w Puławach, b. dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (2008-2013); autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego zamieszczonych w najlepszych pismach prawniczych w Polsce (biogram naukowy zob. https://nauka-polska.pl/). W latach 2008-2019 adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu (przeprowadził ponad 2500 godzin zajęć dydaktycznych, promotor kilkuset dyplomantów)

PROGRAM SZKOLENIA

I. Dowody w postępowaniu administracyjnym z zakresu pomocy społecznej. Logika, wiedza i zdrowy rozsądek jako naczelna dyrektywa oceny dowodów zawarta w k.p.a.

W tej części szkolenia zajmiemy się przydatnością korzystania z instytucji zawartych w k.p.a. w najtrudniejszych sprawach prowadzonych przez ops-y, jak odmowa skierowania do d.p.s.; ustalenie odpłatności za pobyt w d.p.s.; odmowa przyznania zasiłku celowego; umarzanie należności dłużników alimentacyjnych itp. Kluczowe znaczenie ma tutaj korzystanie z bogactwa k.p.a w zakresie przeprowadzania i oceny środków dowodowych m. in. z dokumentów, z przesłuchania świadków oraz przesłuchania stron. Odpowiemy na pytania: kiedy i jak przesłuchiwać, jak sporządzać protokół, jak oceniać dowody. Przedmiotem uwagi będzie także argument z ograniczonych możliwości pomocy społecznej, co wymaga odwołania się do planu finansowego ops-u oraz średniej kwoty przyznawanej pomocy w danej formie.

II. Prostota i klarowność decyzji administracyjnych.

W tej części zajmiemy się sztuką sporządzania decyzji administracyjnych tak, aby były wolne od „przeładowania” pustosłowiem, a zarazem zawierały wszytki elementy merytoryczne i formalne konieczne na wypadek ich zaskarżenia. Na znaczeniu zyskuje także prostota języka urzędniczego, a także wystrzeganie się manipulacji polegających m. in. stosowaniu tzw. „drzew” cytowań orzecznictwa.

III. Nad regulacja w ośrodkach pomocy społecznej – kwestie do dyskusji z kierownikami ops-ów jako środowiskiem opiniotwórczym.

W tej części zastanowimy się, jak ograniczać tworzenie wewnętrznych regulacji w obszarach, w których być może nie są one wymagane przez prawo (np. regulamin zamówień publicznych poniżej 130 tys. zł; zarządzenia związane z kontrolą zarządczą). Zastanowienia wymaga także podjęcie publicznej dyskusji na temat zredukowania liczby dokumentów planistycznych dotyczących ops-ów: powinien istnieć tylko jeden obowiązkowy dokument planistyczny pn. program rozwiązywania problemów społecznych (powiązany ze strategią rozwoju gminy), tymczasem mamy strategię rozwiązywania problemów społecznych, programy dot. rodziny, przemocy, uzależnień itp, Rozważenia wymaga też zmiana programu kształcenia pracowników socjalnych, sensowność utrzymywania wymogu ukończenia tzw. organizacji pomocy społecznej, centralny system awansu zawodowego pracowników socjalnych itp. Wydaje się bowiem, że system kształcenia służb społecznych jest przeładowany treściami z zakresu nauk społecznych, zaś treści prawniczo-administracyjne są traktowane marginalnie. Tymczasem w praktyce aspekty prawne są znaczące w procesie pomagania rodzinom. Pracownik socjalny jest urzędnikiem w pełnym tego słowa znaczeniu, zaś do tego powinien posiadać kompetencje miękkie – jako wartość dodaną.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa