EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PRAWO PRACY W 2024 R.

PRAWO PRACY W 2024 R. – PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO 1 STYCZNA 2024 R. – AKTUALNE OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

19 kwiecień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

24 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

21 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Uaktualnienie wiedzy z zakresu  stosowania przepisów prawa pracy. Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, efektywności w wykonywaniu zadań, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczne aspekty

– zasady prawidłowej rekrutacji

– rodzaje umów o pracę

– regulacje dotyczące umów na czas określony

– obowiązki informacyjne pracodawcy

– ochrona przed wypowiedzeniem

– uprawnienia związane z wypowiedzeniem: prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy, urlop w okresie wypowiedzenia

– wypowiedzenie zmieniające

– wypowiedzenie umowy na czas określony

– rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (tryb dyscyplinarny z inicjatywy pracodawcy oraz pracownika a także rozwiązanie z powodu długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

– wygaśnięcie umowy o pracę

– problematyka świadectwa pracy

2. Zmiany w prowadzeniu  dokumentacji pracowniczej (akta osobowe)

– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej

– skrócenie okresu przechowywania dokumentów

– zmiany w układzie dokumentów

3. Obowiązki pracownicze

– obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy (dopuszczalna prawem możliwości odmowy)

– problematyka zakresu czynności

– dopuszczalne prawem kontrolowanie pracownika (monitoring miejsca pracy, samochodu służbowego, telefonu służbowego, poczty elektronicznej)

4. Problematyka czasu pracy :

– normy i wymiar czasu pracy

– systemy czasu pracy

– harmonogram czasu pracy – zasady tworzenia

– kodeksowe gwarancje odpoczynku

– praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność pracy w nadgodzinach i jej ograniczenia, zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych)

– ewidencja czasu pracy (zasady prowadzenia)

5. Urlop wypoczynkowy.

– prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego

– ustalenie wymiaru urlopu

– zasady nabywania pierwszego urlopu

– wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

– zasady nabywania urlopu proporcjonalnego

– urlop na żądanie (najnowsze orzecznictwo SN)

– urlop zaległy (najnowsze orzecznictwo SN)

6. Uprawnienia rodzicielskie pracownika

– urlop macierzyński

– dodatkowy urlop macierzyński (możliwość połączenia z wykonywaniem pracy, przysługująca ochrona)

– urlop dla ojca – nowe uprawnienie

– urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

– urlop wychowawczy – zasady udzielania; możliwość połączenia z wykonywaniem pracy

7. Wynagrodzenia

– Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia – aktualne przepisy

– Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę

– Wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy (obowiązkowe zwolnienia, urlopy okolicznościowe)

– Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania: odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy

– Ochrona wynagrodzenia za pracę ( potrącenia z wynagrodzenia, kwoty wolne od potrąceń)

– Minimalne wynagrodzenie za pracę

– Obowiązki pracodawcy w zakresie tworzenia i przestrzegania zakładowych uregulowań prawnych dotyczących wynagrodzeń

8. Zarządzanie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych w zakładzie pracy

a) Dane osobowe i ich ochrona w dokumentach wymaganych i tworzonych przez zakład pracy.

– Dokumentacja przed zatrudnieniem

– Dokumentacja w czasie trwania stosunku pracy

– Dokumentacja po ustaniu stosunku pracy

– Dokumentacja księgowa/ ZUS-owska/ skarbowa

– Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń , premii , nagród

Dokumentacja wydatkowania funduszu socjalneg

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa