EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Prawo Pracy

Prawo pracy  w 2020 r. w praktyce Urzędu Pracy z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w Polsce.

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
Dowolna data
od 25.03.2020
do 31.12.2020
1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email
290,00zł +23%VAT
17 lipiec 2020r.
piątek w godz.09:00-13:00
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00zł Aktualna promocja 390,00 zł +23%VATCel szkolenia: Uaktualnienie wiedzy z zakresu  stosowania przepisów prawa pracy. Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, efektywności w wykonywaniu zadań, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA

1 . Zakres praw i obowiązków pracodawcy w zakresie zatrudniania i zwalniania  pracowników  wynikających z : – Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych

– podstawowe i szczególne zasady zatrudniania pracowników.

– forma zatrudnienia i czas zatrudnienia  / rodzaje umów/

– warunki zatrudnienia.

2. Obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów związanych z zatrudnieniem pracownika.

– organizacja pracy , przydział zadań

– obowiązek zapoznania z regulaminem pracy,

– obowiązek przeszkolenia w zakresie bhp

– obowiązek założenia i prowadzenia dokumentacji osobowej pracownika- nowe zasady

 3.Obowiązki pracownicze

-obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy (dopuszczalne prawem możliwości odmowy)

-problematyka zakresu czynności

-dopuszczalne prawem kontrolowanie pracownika (monitoring miejsca pracy, samochodu służbowego, telefonu służbowego, poczty elektronicznej)

4. Czas pracy

– wybór systemu czasu pracy

– rozliczanie czasu pracy

5. Zasady wynagradzania za pracę

– zmiany  warunków wynagrodzenia

– ochrona wynagrodzenia za pracę

– wynagrodzenie za  pracę w godzinach  nadliczbowych

– premiowanie i nagradzanie pracowników

– wynagrodzenie  w czasie urlopu

– ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

– wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy

– wynagrodzenie za przestój

– wynagrodzenie za  czas  zwolnienia lekarskiego

6.Uprawnienia pracownicze

– zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

– uprawnienia rodzicielskie

– urlop macierzyński obligatoryjny i dodatkowy na warunkach macierzyńskiego

– urlop ojcowski

– urlop wychowawczy

– urlop bezpłatny

– zasiłek opiekuńczy

7.Zwalnianie pracowników

– tryb dokonywania zwolnień indywidualnych

–  zasady wręczania wypowiedzenia

– zasady sporządzania i wydawania świadectwa pracy.

8.Zarządzanie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych w oparciu o RODO

-Dane osobowe i ich ochrona w dokumentach wymaganych i tworzonych przez zakład pracy.

– Dokumentacja przed zatrudnieniem

– Dokumentacja w czasie trwania stosunku pracy

– Dokumentacja po ustaniu stosunku pracy

9. Prawo pracy a Pakiety Pomocowe dla Pracowników i Przedsiębiorców w 2020r. w związku z sytuacja epidemiologiczną

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa