EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PRAWO PRACY

PRAWO PRACY W 2023 R. W PRAKTYCE URZĘDU Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2023 r.

1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00 zł

+23%VAT

29 wrzesień 2023r.
w godz. 08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

27 październik 2023r.
w godz. 08:30-12:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

24 listopad 2023r.
w godz. 08:30-12:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

19 grudzień 2023r.
w godz. 08:30-12:30

5.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Uaktualnienie wiedzy z zakresu  stosowania przepisów prawa pracy. Wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, efektywności w wykonywaniu zadań, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA

1 . Zakres praw i obowiązków pracodawcy w zakresie zatrudniania i zwalniania  pracowników  wynikających z :

– Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych
– podstawowe i szczególne zasady zatrudniania pracowników.
– forma zatrudnienia i czas zatrudnienia  / rodzaje umów/
– warunki zatrudnienia.
2. Obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów związanych z zatrudnieniem pracownika.
– organizacja pracy , przydział zadań
– obowiązek zapoznania z regulaminem pracy,
– obowiązek przeszkolenia w zakresie bhp
– obowiązek założenia i prowadzenia dokumentacji osobowej pracownika- nowe zasady
 3.Obowiązki pracownicze
-obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy (dopuszczalne prawem możliwości odmowy)
-problematyka zakresu czynności
-dopuszczalne prawem kontrolowanie pracownika (monitoring miejsca pracy, samochodu służbowego, telefonu służbowego, poczty elektronicznej)
4. Czas pracy
– wybór systemu czasu pracy
– rozliczanie czasu pracy
5. Zasady wynagradzania za pracę
– zmiany  warunków wynagrodzenia
– ochrona wynagrodzenia za pracę
– wynagrodzenie za  pracę w godzinach  nadliczbowych
– premiowanie i nagradzanie pracowników
– wynagrodzenie  w czasie urlopu
– ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
– wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy
– wynagrodzenie za przestój
– wynagrodzenie za  czas  zwolnienia lekarskiego
6.Uprawnienia pracownicze
– zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
– uprawnienia rodzicielskie
– urlop macierzyński obligatoryjny i dodatkowy na warunkach macierzyńskiego
– urlop ojcowski
– urlop wychowawczy
– urlop bezpłatny
– zasiłek opiekuńczy
7.Zwalnianie pracowników
– tryb dokonywania zwolnień indywidualnych
–  zasady wręczania wypowiedzenia
– zasady sporządzania i wydawania świadectwa pracy.
8.Zarządzanie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych w oparciu o RODO
-Dane osobowe i ich ochrona w dokumentach wymaganych i tworzonych przez zakład pracy.
– Dokumentacja przed zatrudnieniem
– Dokumentacja w czasie trwania stosunku pracy
– Dokumentacja po ustaniu stosunku pracy

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad. 2. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa