EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PROFESJONALIZM W PORADNICTWIE ZAWODOWYM

PROFESJONALIZM W PORADNICTWIE ZAWODOWYM PUP

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

28 listopad 2022r.
poniedziałek w godz.08:30-12:30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

520,00 zł  

Aktualna promocja 450,00 zł

+23%VAT

12 grudzień 

2022r.
poniedziałek w godz.08:30-12:30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.  

520,00 zł 

Aktualna promocja 450,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia: profesjonalizacja działań pomocowych na zajmowanym stanowisku oraz rozwój kompetencji zawodowych w budowaniu profesjonalnego warsztatu pracy doradcy zawodowego.
Prowadzący: mgr psychologii, socjolog, doradca zawodowy z 20-letnim stażem pracy w PUP. Bardzo wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych szkoleniach dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Poradnictwo indywidualne
1. Specyfika pracy doradcy zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia.
2. Zasady pracy z klientem indywidualnym. Rola doradcy zawodowego w układzie: doradca – klient. Wpływ doradcy zawodowego na jakość procesu doradczego.
3. Metody i narzędzia pracy wykorzystywane w poradnictwie indywidualnym.
4. Rozmowa doradcza a wywiad /podobieństwa i różnice/. Umiejętność prowadzenia rozmowy w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej klienta. Fazy rozmowy doradczej.
5. Analiza potrzeb i oczekiwań klienta. Diagnozowanie sytuacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Poszukiwanie zasobów osobistych i zawodowych u klienta. Wybrane narzędzia Bilansu Kompetencji.
6. Coaching w poradnictwie zawodowym.
7. Praca z klientem w kryzysie.
II. Poradnictwo grupowe
1. Organizacja zajęć grupowych.
2. Metodyka pracy z grupą.
3. Elementy Metody Hiszpańskiej i Metody Edukacyjnej w poradnictwie grupowym.
III. Efektywna współpraca doradcy zawodowego PUP z pracodawcami
1. Rola i zadania doradcy zawodowego we współpracy z pracodawcami w świetle ustawy;
2. Organizacja pracy doradców zawodowych służąca efektywnej realizacji pomocy w doborze kandydatów do pracy oraz pomocy w rozwoju zawodowym pracodawcy i jego pracowników.
3. Określanie ram i zasad współpracy z pracodawcą.
4. Procedury i dokumentacja ze współpracy z pracodawcami.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa