EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PROFESJONALIZM W REALIZACJI USŁUG RYNKU PRACY

PROFESJONALIZM W REALIZACJI USŁUG RYNKU PRACY. ROLA I ZADANIA POŚREDNIKA PRACY, DORADCY ZAWODOWEGO I SPECJALISTY DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO W PUP

[wptb id="6244" not found ]

Cel szkolenia: wzmocnienie wiedzy i umiejętności specjalistów PUP z zakresu efektywnej współpracy z klientem urzędu w ramach realizowanych usług rynku pracy.
Prowadzący: mgr psychologii, socjolog., doradca zawodowy z 20-letnim stażem pracy w PUP. Bardzo wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych szkoleniach dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Zadania i ograniczenia PUP w realizacji usług rynku pracy
1. Organizacja pracy doradców klienta w CAZ – zakres działań, podział obowiązków, wypracowane procedury usprawniające realizację zadań stanowiskowych oraz celów i misji urzędu.
2. Aspekty formalne, merytoryczne i kompetencje pracownika PUP pełniącego funkcję doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.
3. Skuteczna realizacja usług rynku pracy – zasady postępowania służące wypracowywaniu efektów zatrudnieniowych oraz bariery utrudniające sprawność oddziaływań, realizacja projektów i programów rynku pracy – dobre praktyki.
4. Planowanie i organizacja szkoleń na gruncie PUP.
5. Dokumentowanie świadczonych usług.
6. Budowanie współpracy wewnętrznej w PUP na rzecz efektywnej pomocy klientom urzędu – od rejestracji do zatrudnienia.
II. Profesjonalny warsztat pracy doradcy klienta indywidualnego
1. Zasady, metody i narzędzia współpracy z klientem służące skutecznej aktywizacji.
2. Sztuka rozmowy – umiejętne zadawanie pytań, meta model, aktywne słuchanie, umiejętność kierowania rozmową.
3. Elementy Metody Hiszpańskiej w pracy z klientem długotrwale bezrobotnym.
4. Diagnozowanie sytuacji klienta – obszary diagnozy, identyfikacja poszczególnych zasobów klienta i ich wykorzystanie w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego, bilans kompetencji osobistych i zawodowych ułatwiający dobór odpowiednich form wsparcia oraz skuteczną aktywizację zawodową.
5. Indywidualny Plan Działania – jego opracowanie, realizacja, monitorowanie
i modyfikacja, racjonalne planowanie działań do realizacji przez PUP i do samodzielnej realizacji, uwzględniających możliwości osobiste i zawodowe klientów.
6. Sposoby motywowania klientów i wzbudzania gotowości do zmian, udzielanie wsparcia, m.in. w okresie pandemii.
III. Doradca klienta instytucjonalnego ambasadorem publicznych służb zatrudnienia
1. Skuteczne metody pozyskiwania pracodawców do współpracy z urzędem.
2. Marketing usług urzędu – formy współpracy, promowanie wizerunku PUP w środowisku lokalnym, badanie potrzeb pracodawców i ich zadowolenia ze współpracy z PUP, sztuka budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy w wypracowywaniu wspólnych celów.
3. Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz klientów instytucjonalnych.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa