EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PROJEKTY POZAKONKURSOWE PUP

PROJEKTY POZAKONKURSOWE PUP WSPÓŁFINANSOWANE ZE SRODKÓW EFS – REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

27 marzec 2023r.
poniedziałek w godz.09:00-15:00

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

600,00 zł 

+23%VAT

27 kwiecień 2023r.
czwartek w godz.09:00-15:00

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

600,00 zł 

+23%VAT

08 maja 2023r.
poniedziałek w godz.09:00-15:00

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

600,00 zł 

+23%VAT

30 czerwiec 2023r.
piątek w godz.09:00-15:00

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

600,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłową realizacją projektów pozakonkursowych PUP, w tym sporządzania wniosku o płatność, z uwzględnieniem przepisów  ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zapoznanie się z głównymi założeniami nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się  realizacją projektów współfinansowanych z EFS

Prowadząca: 13 lat doświadczenia w Publicznych Służbach Zatrudnienia, z zakresu instrumentów rynku pracy oraz aplikowania i rozliczania projektów unijnych, m.in. wieloletni pracownik Działu Programów i Projektów, praktyk w zakresie zarządzania projektem oraz koordynator projektu unijnego.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu

– dokumenty programowe

– obowiązki informacyjne i promocja projektu

– archiwizacja dokumentacji

2. Kwalifikowalność uczestników projektu.

3. Kwalifikowalność wydatków.

4. Zasady sporządzania Wniosku o płatność w systemie SL2014

– terminy sporządzania wniosku

– nadawanie i cofanie uprawnień do pracy w systemie

– praca w systemie SL2014, omówienie modułów

– pomiar wskaźników projektowych

– monitorowanie uczestników projektu

– harmonogram płatności

5. Efektywność zatrudnieniowa w projekcie.

6. Reguła proporcjonalności.

7. Obywatele Ukrainy jako uczestnicy projektów PUP i związane z tym ryzyko.

8. Główne założenia i cele nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027

9. Pytania uczestników, forum wymiany doświadczeń.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa

Materiały szkoleniowe