EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PROJEKTY NIEKONKURENCYJNE W PUP

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTÓW NIEKONKURENCYJNYCH PUP WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS+

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

28 czerwiec 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

24 lipiec 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

21 sierpień 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

18 wrzesień 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

23 październik 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

21 listopad 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

17 grudzień 2024 
w godz. 09:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

620,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłową realizacją projektów niekonkurencyjnych PUP, w tym sporządzania wniosku o płatność
w aplikacji SL2021, monitorowania wskaźników i uczestników w aplikacji SM EFS oraz zapoznanie się z głównymi założeniami nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się  realizacją projektów współfinansowanych z EFS+

Prowadząca: 16 lat doświadczenia w Publicznych Służbach Zatrudnienia, z zakresu instrumentów rynku pracy oraz aplikowania i rozliczania projektów unijnych, m.in. wieloletni pracownik Działu Programów i Projektów, praktyk w zakresie zarządzania projektem.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Główne założenia i cele nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem generatora wniosków.

3. Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu

– wytyczne, dokumenty programowe

– obowiązki informacyjne i promocja projektu

– ochrona danych osobowych

– archiwizacja dokumentacji projektowej.

5. Kwalifikowalność uczestników projektu.

6. Kwalifikowalność wydatków

– wydatki kwalifikowalne

– zakaz podwójnego finansowania.

7. Monitorowanie postępu rzeczowego

– definicja uczestnika projektu

– zasady pomiaru wskaźników w projekcie.

8. Zasady sporządzania Wniosku o płatność w CST2021

– terminy sporządzania wniosku

– zasady sporządzania harmonogramu płatności.

9. Praca w CST2021

– nadawanie uprawnień do pracy w CST2021

– praca w aplikacji SL2021, omówienie poszczególnych bloków

– część merytoryczna wniosku

– pomiar wskaźników projektowych.

10. Monitorowanie uczestników projektu w aplikacji SM EFS.

11. Stosowanie środków sankcyjnych.

12. Reguła proporcjonalności. 13. Pytania uczestników, forum wymiany doświadczeń.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa

Materiały szkoleniowe