EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

MOBBING

MOBBING, MOLESTOWANIE, MOLESTOWANIE SEKSUALNE I DYSKRYMINACJA – PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ PROCEDURY WYMAGANE W MIEJSCU PRACY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

10 czerwiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

10 lipiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

07 sierpień 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

04 wrzesień 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

09 październik 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

06 listopad 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

04 grudzień 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: poznanie procedur związanych z przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, poznanie sposobów postępowania w przypadku zaistnienia podejrzenia lub zgłoszenia symptomów zjawiska mobbingu lub dyskryminacji.
Prowadzący: praktyk oraz specjalista w dziedzinie zapewniania bezpiecznych i prawidłowych warunków pracy w miejscu pracy/nauki.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne i dyskryminacja w miejscu pracy w polskim prawie.

2. Elementy ustawowej definicji mobbingu (uciążliwość i długotrwałość, nękanie i zastraszanie, rozstrój zdrowia w polskim prawie i w świetle orzecznictwa).

3. Rodzaje mobbingu

– mobbing pionowy,

– mobbing poziomy,

– mobbing pochyły.

4. Osobowościowy profil mobbera.

5. Molestowanie i molestowanie seksualne – przejawy, rozpoznawanie, cechy szczególne, formy.

6. Mobbing, molestowanie, molestowanie seksualne, dyskryminacja a inne zjawiska w miejscu pracy (stres, dyskomfort, akty przemocy psychicznej, przemoc fizyczna, molestowanie menedżerskie).

7. Sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w zespołach i pomiędzy pracownikami oraz metod przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy.

8. Mobbing, molestowanie i dyskryminacja a dozwolone zachowania pracodawcy oraz osób zarządzających jednostką (polecenia służbowe, ocena pracownika, uprawnienia kontrolne i nadzorcze pracodawcy).

9. Organizacyjne aspekty prewencji antymobbingowej w miejscy pracy

– przepisy wewnętrzne,

– polityka antymobbingowa,

– pomoc ofierze.

10. Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

11. Jak rozpoznać symptomy mobbingu wśród pracowników.

12. Działania uznawane za mobbing.

13. Czynności podejmowane przez pracodawcę w celu zapobiegania przejawom mobbingu w miejscu pracy.

14. Postępowanie komisji antymobbingowej

– sposób powołania,

– zakres zadań i uprawnień,

– metody postępowania.

15. Zakładowe regulaminy i procedury postępowania.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa