EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

MOBBING / DYSKRYMINACJA – FIRMA/INSTYTUCJA

MOBBING I DYSKRYMINACJA – PRZECIWDZIAŁANIE ORAZ WYMAGANE PROCEDURY W MIEJSCU PRACY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2022 r.

1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00 zł

+23%VAT

22 listopad 2022r.
wtorek w godz.11:30-15:30

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

490,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: poznanie procedur związanych z przeciwdziałaniem oraz zapobieganiem mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, poznanie sposobów postępowania w przypadku zaistnienia podejrzenia lub zgłoszenia symptomów zjawiska mobbingu lub dyskryminacji.
Prowadzący: praktyk oraz specjalista w dziedzinie zapewniania bezpiecznych i prawidłowych warunków pracy w miejscu pracy/nauki.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy w polskim prawie
2.Elementy ustawowej definicji mobbingu (kto może być mobberem, kto może być mobbingowany, uciążliwość i długotrwałość, nękanie i zastraszanie, rozstrój zdrowia w polskim prawie i w świetle orzecznictwa)
3.Mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy (stres, dyskomfort, molestowanie, dyskryminacja, akty przemocy psychicznej, przemoc fizyczna, molestowanie menedżerskie)
4.Mobbing i dyskryminacja a dozwolone zachowania pracodawcy oraz osób zarządzających jednostką (polecenia służbowe, ocena pracownika, uprawnienia kontrolne i nadzorcze pracodawcy)
5.Organizacyjne aspekty prewencyjne antymobbingowej w miejscy pracy
– przepisy wewnętrzne,
-polityka antymobbingowa,
-pomoc ofierze.
6.Obowiążek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
7.Jak rozpoznać symptomy mobbingu wśród pracowników.
8.Działania uznawane za mobbing.
9.Czynności podejmowane przez pracodawcę w celu zapobiegania przejawom mobbingu w miejscu pracy.
10.Postępowanie komisji antymobbingowej
-sposób powołania
-zakres zadań i uprawnień
-metody postępowania
11.Zakładowe regulaminy i procedury postępowania

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Karta zgłoszeniowa