EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI ORAZ PRZEJAWOM MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO W FIRMIE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI ORAZ PRZEJAWOM MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO W FIRMIE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
Dowolna data
od 25.03.2020
do 31.12.2020
1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email
290,00zł +23%VAT
16 listopad 2020r.
poniedziałek w godz.08:30-12:30
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
16 grudzień 2020r.
środa w godz.08:30-12:30
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VATCel szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników na różnych stanowiskach w firmach/instytucjach/placówkach oświatowych, a jego celem jest przekazanie wiedzy na temat mobbingu i dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego, w oparciu o Kodeks pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicja mobbingu
– Psychologiczne uwarunkowania mobbingu,
– Mobbing a spór i konflikt.
2. Rodzaje mobbingu. Mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy (stres, dyskomfort, molestowanie, dyskryminacja, akty przemocy psychicznej, przemoc fizyczna, molestowanie menedżerskie)
3. Model przebiegu mobbingu, fazy rozwoju mobbingu i ich charakterystyka.
4. Prawne aspekty związane z mobbingiem (po stronie pracodawcy i pracownika).
5. Mobbing w oparciu o dane z orzecznictwa sądowego, przykłady orzeczeń sądowych.
6. Co nie jest mobbingiem w organizacji.
7. Przyczyny mobbingu:
– Po stronie ofiar mobbingu,
– Po stronie mobberów (sprawców mobbingu),
– Po stronie obserwatorów (kolegów, zespołów),
– Po stronie organizacji (podatny grunt do praktyk mobbingowych).
8. Przeciwdziałanie mobbingowi na trzech płaszczyznach:
– Płaszczyzna indywidualna – praca dotycząca ofiary mobbingu,
– Płaszczyzna społeczna – praca dotycząca relacji w zespołach, udrażniania komunikacji,
– Płaszczyzna organizacyjna – praca dotycząca kultury organizacji.
9. Odszkodowania z tytułu mobbingu.
10.Molestowanie i molestowanie seksualne – dynamika, cechy szczególne, formy i rozpoznawanie.
11.Jak diagnozować dziecko wykorzystywane seksualnie
12. Dyskryminacja: aspekty psychologiczno – społeczne.
– Definicja dyskryminacji,
– Przyczyny nierównego traktowania w zatrudnieniu,
– Rodzaje, poziomy dyskryminacji.
13. Dyskryminacja: aspekty prawne, orzeczenia sądów, odszkodowania z tytułu dyskryminacji.
14. Zarządzanie różnorodnością – środowisko antydyskryminacyjne w organizacji.
15.Wskazanie różnic pomiędzy konfliktem a mobbingiem.
16.Wskazanie różnic pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją na wielu realnych przykładach z orzecznictwem sądowym.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa