EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PRZYGOTOWANIE ORAZ POSTĘPOWANIE KONTROLNE W 2024 R.

PRZYGOTOWANIE ORAZ POSTĘPOWANIE KONTROLNE W PRAKTYCE W 2024 ROKU, DOSKONALENIE WARSZTATU KONTROLERSKIEGO

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

16 lipiec 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

13 sierpień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

10 wrzesień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

08 październik 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

12 listopad 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

10 grudzień 2024 
w godz. 10:00-14:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

650,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Poznanie i uaktualnienie wiedzy oraz poszerzenie umiejętności w zakresie postępowania kontrolnego, planowania procesu, wykorzystywania najnowszych środków i metod kontroli. Rozwój zawodowy kontrolerów uwzględniający zagadnienia z zakresu etyki, metodyki prowadzenia kontroli, rozpoznawania systemowych słabości obszarów kontrolowanych, identyfikacji mechanizmów korupcjogennych, umiejętności społecznych (komunikacja i współpraca w zespole) oraz narzędzi informatycznych
Prowadzący: Prof. dr hab. Artur Piaszczyk – główny specjalista w zakresie kontroli (Uniwersytet Jagielloński). Autor licznych publikacji z dziedziny kontroli, audytu, kontroli zarządczej.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Zasady prowadzenia kontroli: obiektywizm, czyli ustalenie prawdy materialnej (obiektywnej), pisemność, kontradyktoryjność, podmiotowość.
2. Tryb realizacji kontroli, prawa i obowiązku kontrolowanych i kontrolujących, uchylanie się i utrudnianie czynności kontrolnych, wyłączenie kontrolera:
– Ustalenie stanu wymaganego (wzorca kontroli),
– Ustalenie stanu faktycznego (na podstawie dowodów kontroli),
– Określenie różnic pomiędzy stanem wymaganym a faktycznym,
– Ustalenie przyczyn, skutków i zakresu nieprawidłowości lub uchybień oraz osób za nie odpowiedzialnych,
– Upoważnienie do kontroli – dokument inicjujący postępowanie kontroli,
– Prawo kontrolera do wglądu do wszystkich materiałów, niezbędnych do realizacji celów kontroli,
– Prawo kontrolera do pobierania pisemnych i ustnych wyjaśnień,
– Obowiązek kontrolera do informowania kierownika kontrolowanej jednostki o stwierdzonych nieprawidłowościach,
– Prawo kontrolowanych do wglądu do materiału dowodowego,
– Prawo kontrolowanych do składania oświadczeń na potrzeby kontroli,
– Obowiązek kontrolowanych do udzielania wszystkich informacji związanych z tematem kontroli – w formie pisemnej i ustnej,
– Przyczyny i skutki uchylania się od kontroli – podstawy prawne,
– Przesłanki wyłączenia kontrolera z postępowania kontrolnego z przyczyn merytorycznych i formalnych.
3. Porozumiewanie się w zespole kontrolnym i z podmiotem kontrolowanym, asertywność kontrolera, radzenie sobie z manipulacją w trakcie kontroli, przeciwdziałanie korupcji:
– Współpraca zespołu kontrolującego pod kierownictwem koordynatora kontroli: wyznaczanie celów i zadań do realizacji przez koordynatora kontroli,
– Sposoby i formy oficjalnego porozumiewania się z kontrolowanymi: pisemna, elektroniczna, ustna,
– Cechy osobowościowe kontrolera – nieuleganie naciskom, sugestiom, itp.,
– Przygotowanie kontrolera do rozpoznania czynników korupcjogennych i właściwej reakcji na nie.
4. Przygotowanie kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem programu kontroli:
– Rozpoznanie wstępne kontrolowanego obszaru (kontrola wstępna, bez upoważnienia)
– Przygotowanie pisemnego programu kontroli z uwzględnieniem: terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli, kontrolowanego podmiotu, celów kontroli, metodyki przeprowadzenia kontroli, wskazania istotnych zagadnień lub problemów wymagających szczególnej uwagi, osób wyznaczonych do kontroli.
5. Metodologia kontroli, w tym zasady doboru próby, mierniki i kryteria oceny:
– Dobór próby przy wykorzystaniu metod statystycznych: dobór losowy prosty; dobór losowy z interwałem; dobór na podstawie jednostki monetarnej (tzw. metoda MUS); dobór warstwowy; dobór wielostopniowy,
– Dobór próby przy wykorzystaniu metod niestatystycznych: na podstawie wiedzy i doświadczenia zawodowego kontrolera; na podstawie wyników wcześniejszych kontroli; na podstawie sygnałów z zewnątrz dotyczących ewentualnych nieprawidłowości,
– Ustalanie progu istotności – ze względu na wartość, charakter lub kontekst,
6. Mierniki i kryteria oceny: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność; mierniki ilościowe i jakościowe w odniesieniu do:
– Temat i cel kontroli
– Zakres podmiotowy kontroli
– Przedmiot kontroli/tematyka kontroli/Okres objęty kontrolą
– Wyniki analizy przedkontrolnej
7.Metodyka kontroli: Kryteria kontroli. Mierniki. Zasady oceniania. Metody i techniki kontroli. Metodyka kontroli – zasady i metody doboru próby w kontroli przy wykorzystaniu metod statystycznych i niestatystycznych. Założenia organizacyjne. Przygotowanie kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem programu kontroli.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa