EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

POWIATOWE RADY RYNKU PRACY

POWIATOWE RADY RYNKU PRACY – ZADANIA URZĘDÓW PRACY W FINANSOWYCH OBSZARACH DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEJ I POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY W 2024 ROKU

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

01 lipiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

05 sierpień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

02 wrzesień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

07 październik 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

04 listopad 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

02 grudzień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania rad rynku pracy. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji poszczególnych form wsparcia oferowanymi przez PUP, jak również planowanymi zmianami związanymi z procedowaną ustawą o aktywności zawodowej.

Prowadzący: Kierownik referatu aktywnych form wsparcia w PUP z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w publicznych służbach zatrudnienia, realizująca w praktyce przepisy wspierające pracodawców w okresie pandemii. Doświadczona i wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk.
PROGRAM SZKOLENIA

1. Prawne aspekty działania Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na lokalnym rynku pracy, w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Charakter Rady jako organu opiniodawczo – doradczego w sprawach finansowych.

3. Członek Rady jako funkcjonariusz publiczny

4. Uczestnictwo Członków Rady w procesie decyzyjnym,

5. Odpowiedzialność Członków Rady za podejmowane działania doradcze i opiniodawcze,

a) rodzaje odpowiedzialności,

b) charakter odpowiedzialności,

c) przesłanki wystąpienia odpowiedzialności

6. Ulgi w spłacie realizowane przy i w oparciu o opinię Rady Rynku Pracy.

7. Charakter należności objętych ulgami w spłacie : nienależnie pobrane świadczenia, refundacje, przyznane jednorazowo środki,

8. Aspekty opiniowania przez Członka Rady ulg w zakresie:

a) umorzenia,

b) rozłożenia na raty,

c) odroczenia terminów płatności,

d) pozostałe ulgi w spłacie,

e) przedawnienia należności

9. Rozstrzygnięcia decyzyjne urzędu w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeks postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej w aspekcie opinii członka rady.

10. Windykacja należności PUP w oparciu i przy uwzględnieniu opinii Rady, ścieżka egzekucyjna i pozaegzekucyjna,

11. Skutki dla Dyrektorów  PUP  w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z  KFS (również z rezerwy),

12. Charakter czynności doradczych Członków Rady  w zakresach nie objętych wprost uregulowaniami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

a) gospodarka zakupowa,

b) środki unijne,

c) akty prawa wewnętrznego,

13. Skutki finansowe i księgowe czynności opiniodawczo doradczych Rady dla Głównego Księgowego PUP, WUP,

14. Orzecznictwo sądów w zakresie ustawowych czynności realizowanych przez członka rady,

15. Pytania uczestników szkolenia

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa