EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

RADY RYNKU PRACY A PUP

RADY RYNKU PRACY ORAZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W DZISIEJSZYCH REALIACH RYNKU PRACY W ASPEKCIE REALIZACJI ZADAŃ W STANIE EPIDEMII COVID-19

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

18 grudzień 2022r.
piątek w godz.08:30-12:30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

520,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania rad rynku pracy, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz realizacji zadań z zakresu ustawy specjalnej dotyczącej COVID-19
Prowadzący: Kierownik referatu aktywnych form wsparcia w PUP z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w publicznych służbach zatrudnienia, realizująca w praktyce przepisy wspierające pracodawców w okresie pandemii. Doświadczona i wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk.
PROGRAM SZKOLENIA

1.Powiatowa Rada Rynku Pracy jako organ wspierający działania Powiatowego Urzędu Pracy – zasady organizacji rad rynku pracy;
2. Omówienie zadań i kompetencji oraz trybu działania rad rynku pracy – zadania rad rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
– rozporządzenie MPiPS z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy;
– organizacja i tryb pracy rad rynku pracy;
– uprawnienia i obowiązki rad rynku pracy i ich członków;
3. Zadania Państwa określone przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
– Instytucje rynku pracy:
– publiczne służby zatrudnienia;
– OHP;
– Agencje zatrudnienia;
– instytucje szkoleniowe
– instytucje dialogu społecznego
– instytucje partnerstwa lokalnego
4. Usługi i instrumenty rynku pracy – postawy prawne realizacji usług i instrumentów rynku pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
– usługi rynku pracy
– instrumenty rynku pracy – postawy prawne realizacji dofinansowania działalności gospodarczej, doposażenia miejsc pracy, refundacji kosztów wynagrodzeń;
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
– podstawy prawne i zasady udzielania pomocy przedsiębiorcom w warunkach epidemii COVID-19
– dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników;
– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
– jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
– dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
– cudzoziemcy – zasady funkcjonowania w stanie epidemii;
6. Podsumowanie, dyskusja.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa