EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

POWIATOWE RADY RYNKU PRACY

POWIATOWE RADY RYNKU PRACY JAKO ORGAN WSPIERAJĄCY DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY – ZASADY ORGANIZACJI RAD RYNKU PRACY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

19 kwiecień 2022r.
środa w godz.08:30-12:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

24 maja 2022r.
środa w godz.08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

28 czerwca 2022r.
środa w godz.08:30-12:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania rad rynku pracy. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji poszczególnych form wsparcia oferowanymi przez PUP, jak również planowanymi zmianami związanymi z procedowaną ustawą o aktywności zawodowej.

Prowadzący: Kierownik referatu aktywnych form wsparcia w PUP z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w publicznych służbach zatrudnienia, realizująca w praktyce przepisy wspierające pracodawców w okresie pandemii. Doświadczona i wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk.
PROGRAM SZKOLENIA

1. Powiatowa Rada Rynku Pracy jako organ wspierający działania Powiatowego Urzędu Pracy – omówienie zadań i kompetencji oraz trybu działania rad rynku pracy;

2. Zadania Państwa określone przez ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

3. Instytucje rynku pracy:

– publiczne służby zatrudnienia

– OHP

– agencje zatrudnienia

– instytucje szkoleniowe

– instytucje dialogu społecznego

– instytucje partnerstwa lokalnego

4. Zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy;

5. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy;

6. Ustawa o aktywności zawodowej (projekt) – planowane zmiany .

7. Formy wsparcia realizowane przez Urzędy Pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i udzielania wsparcia przedsiębiorcom przy zatrudnianiu osób bezrobotnych – omówienie najważniejszych zmian w przepisach z uwzględnieniem zmian ustawą o aktywności zawodowej;

8. Dyskusja

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe

Karta zgłoszeniowa