EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

REALIZACJA PROJEKTU UE W PUP

REALIZACJA PROJEKTU UE W PUP Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN 

[wptb id="6194" not found ]
Cel szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności związanej z zarządzaniem projektów EFS w ramach RPO i POWER. Szczegółowa analiza zapisów umów o dofinansowanie wraz z uwzględnieniem Wytycznych, Interpretacji Ministerialnych.

Prowadzący: pracownik z kilkunastoletnim stażem Publicznych Służb Zatrudnienia- praktyk w zakresie zarządzania projektami i zespołem projektowym – od 2005 r. aplikujący i rozliczający projekty współfinansowane ze środków UE. Koordynator wielu projektów. Od 2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem funduszy unijnych (ponad 500 godzin przeprowadzonych szkoleń). Magister ekonomii , studia podyplomowe z Zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych ; Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Uczestnik wielu szkoleń z Zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2008 r. ekspert dokonującym oceny projektów konkursowych współfinansowanych ze środków UE w jednostkach samorządowych (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) oraz rządowych (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W MR,PiT jest ekspertem w dziedzinie „Zatrudnienie” w ramach POWER, w bazie prowadzonej przez WUP w Warszawa ekspert w Działaniu 1.2 Wsparcie dla osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach Osi priorytetowej VIII- Rozwój rynku pracy. 1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 2. Usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3; Osi priorytetowej IX- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2. Usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 4. Ekonomia społeczna; Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu 1. Edukacja przedszkolna i ogólna, 2. Kształcenie zawodowe i ustawiczne; KATEGORIE OGÓLNE Zintegrowane inwestycje terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. PRAWIDŁOWA REALIZACJA PRZEZ URZĄD PRACY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS
1. Omówienie najważniejszych zapisów w dokumentach programowych niezbędnych w procesie realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS
II. FORMY WSPARCIA (w tym nowe zadanie „Instrumenty dofinansowania”) , WSKAŹNIKI ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ OSÓB I WYDATKÓW.
1. Omówienie sposobu dokumentowanie działań projektowych w aspekcie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie:
– procedury realizacji,
– promocja projektu,
– rekrutacja, kwalifikowalność uczestników projektu, pozyskiwanie danych osobowych,
– dokumentacja realizowanych zadań projektowych
2. Wniosek o płatność podstawą oceny realizacji projektu.
– monitoring uczestników projektu (osób bezrobotnych i pracujących),
– postęp rzeczowy wniosku,
– wskaźniki produktu i rezultatu po zmianach,
– wskaźniki efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźniki horyzontalne,
– postęp finansowy wniosku,
– ewidencja księgowa i aktualne wymogi odnośnie opisu dokumentów finansowo-księgowych,
– zmiany w zakresie rozliczania w projektach EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
– dokumenty do analizy pogłębionej.
III. OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ WYSTEPUJACYCH BŁĘDÓW I UCHYBIEŃ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU.
IV. PYTANIA UCZESTNIKÓW.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Karta zgłoszeniowa