EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PROCEDURA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW

PROCEDURA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW JAKO BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ O ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2022 r.

1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00zł

+23%VAT

28 listopad 

2022r.
poniedziałek w godz.08:00-12:00

3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

520,00 zł  

Aktualna promocja 450,00 zł

+23%VAT

05 grudzień 

2022r.
poniedziałek w godz.08:00-12:00

4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.  

520,00 zł  

Aktualna promocja 450,00 zł

+23%VAT

Prowadzący szkolenie: 17 lat doświadczenia w administracji publicznej, z zakresu stosowania procedury administracyjnej, m.in. wieloletni pracownik Wydziału Rejestracji i Świadczeń praktyk jak i teoretyk w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

Cele szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami, dotyczącymi warunków nabycia statusu bezrobotnego cudzoziemca oraz  utrwalenie umiejętności z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie rejestracji cudzoziemców  jako osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zastosowaniem przepisów  ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Prawidłowa analiza i weryfikacja  dokumentów w oparciu o aktualne przepisy prawa.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Możliwość nabycia statusu bezrobotnego i poszukującego pracy przez obywatela Ukrainy.

2. Problematyka związana z weryfikacją dokumentów obywateli Ukrainy.

3. Wyłączenie stosowania art. 2 ust. 1 pkt2 lit. b w stosunku do obywateli Ukrainy.

4. Dokumenty, które mogą się pojawić w procesie rejestracji obywateli Ukrainy.

5. Ścieżka uproszczona rejestracji obywateli Ukrainy bez prawa do zasiłku, a procedura dotychczasowa.

6. Zmiana w definicji bezrobotnego.

7. Rozszerzenie katalogu cudzoziemców mogących nabyć status bezrobotnego;

– obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin (beneficjenci Umowy o Wystąpieniu),

– cudzoziemcy posiadający wizę humanitarną,

– cudzoziemcy przebywający na podstawie zaświadczenia art. 35 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Rozszerzenie katalogu cudzoziemców mających dostęp do usług rynku pracy.

9. Dokumenty warunkujące wjazd oraz pobyt obywateli UE i EOG na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Tarcze Antykryzysowe.

11. Dokumenty warunkujące wjazd oraz pobyt obywateli PAŃSTW TRZECICH na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Rodzaje tytułów pobytowych cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Warunki uzyskania tytułów pobytowych przez cudzoziemców.

14. Zezwolenia na pobyt czasowy.

15. Zezwolenia na pobyt stały.

16. Rodzaje wiz w kontekście rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

17. Tytuły pobytowe warunkujące nabycie statusu bezrobotnego cudzoziemca.

18. Rejestracja cudzoziemców z UE  jako bezrobotnych i poszukujących pracy,

19. Rozporządzenie wykonawcze w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących a cudzoziemcy.

20. Rejestracja cudzoziemców spoza UE jako bezrobotnych i poszukujących pracy.

21. Warunki nabycia statusu bezrobotnego przez cudzoziemca.

22. Warunki nabycia zasiłku przez bezrobotnego cudzoziemca.

23. Obowiązek informacyjny starosty o zarejestrowaniu bezrobotnego cudzoziemca.

24. Konsekwencje dla statusu bezrobotnego cofnięcia wiz oraz pozwoleń na pobyt czasowy.

25. Dyskusja oraz studium przypadków.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa

Materiały szkoleniowe