EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH -NOWE ROZPORZĄDZENIE (KWIECIEŃ 2020)

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY – NOWE ROZPORZĄDZENIE I ZMIANY OD 15 KWIETNIA 2020 ROKU, AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROCEDURY


Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
Dowolna data
od 25.03.2020
do 31.12.2020
1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email
290,00zł +23%VAT
07 sierpień 2020r.
piątek w godz.11:40-15:40
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
31 sierpień 2020r.
poniedziałek w godz.11:40-15:40
3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
17 wrzesień 2020r.
czwartek w godz.11:40-15:40
4.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00zł +23%VATCele szkolenia: zdobycie nowej oraz uaktualnienie wiedzy, poszerzenie wiadomości niezbędnych w pracy dla osób zajmujących się w UP problematyką rejestracji. Poznanie aktualnych wytycznych, orzeczeń, wyroków, które w praktyce eliminują możliwość popełnienia błędu przez UP.

PROGRAM SZKOLENIA
1.Nowe Rozporządzenie w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy – rozwiązania i postępowanie w praktyce PUP od 15 kwietnia 2020 roku.
2.Status osoby bezrobotnej oraz osoby poszukującej pracy w 2020 roku
3.Rejestracja osoby bezrobotnej i poszukującej pracy – zmiany w zakresie definicji bezrobotnego i konsekwencje dla ustalania statusu bezrobotnego
4.Prawo do wyboru UP do zarejestrowania osoby bezrobotnej i poszukującej pracy
5.Procedury rejestracji za pomocą systemów teleinformatycznych (rejestracja pełna i niepełna). Procedura rejestracji bezpośredniej – niezbędna dokumentacja
6.Rejestracja w UP a zmiana miejsca zamieszkania
7.Procedura postępowania przy rejestracji cudzoziemców – niezbędne dokumenty;
8.Dokumentacja wymagana do rejestracji, wymagane oświadczenia – postępowanie w sytuacji braku poszczególnych wymaganych dokumentów;
9.Rodzaje dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, metody potwierdzania
10.Przyznawanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych – dokumenty niezbędne do ustalenia i przyznania prawa do świadczeń, analiza świadectw pracy,
11.Sposoby rozwiązywania umowy o pracę a ustalanie uprawnień zasiłkowych, umowy zlecenia;
12.Zasady zaliczania pracy w krajach UE / EOG do uprawnień pozwalających nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
13.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – podział kompetencji pomiędzy Starostę Powiatu a Marszałka Województwa;
14.Przepisy powiązane z ustawą o promocji zatrudnienia mające wpływ na ustalenie statusu osoby bezrobotnej: kodeks pracy, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, prawo przedsiębiorców, ustawa o rentach i emeryturach z FUŚ, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników i inne;
15.KPA oraz wydawanie decyzji administracyjnych;
16.Orzecznictwo sądów administracyjnych.
17.Problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia, dyskusja i analiza sytuacji problemowych.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 743 90 80, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa