EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PROCEDURA REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH

PROCEDURA REJESTRACJI BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY, W TYM CUDZOZIEMCÓW, W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ O ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

Dowolna data w 2022 r.

1.Online – samokształcenie kierowane, konsultacje mailowe z Konsultantem oraz testem zaliczeniowym.
Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

290,00zł

+23%VAT

29 listopad 

2022r.
wtorek w godz.11:00-15:00

2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.  

520,00 zł  

Aktualna promocja 470,00 zł

+23%VAT

05 grudzień 

2022r.
poniedziałek w godz.11:00-15:00

3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.  

520,00 zł 

Aktualna promocja 470,00 zł

+23%VAT

Cel szkolenia:  celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami, dotyczącymi warunków nabycia statusu bezrobotnego oraz  utrwalenie umiejętności z zakresu stosowania procedur administracyjnych, dotyczących rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prawidłowa analiza i weryfikacja  dokumentów w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze.

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się  rejestracją osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Prowadząca:  17 lat doświadczenia w administracji publicznej z zakresu stosowania procedury administracyjnej, m.in. wieloletni pracownik Wydziału Rejestracji i Świadczeń praktyk jak i teoretyk w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Możliwość nabycia statusu bezrobotnego i poszukującego pracy przez obywatela Ukrainy.

2. Problematyka związana z weryfikacją dokumentów obywateli Ukrainy.

3. Wyłączenie stosowania art. 2 ust. 1 pkt2 lit. b w stosunku do obywateli Ukrainy.

4. Dokumenty, które mogą się pojawić w procesie rejestracji obywateli Ukrainy.

5. Ścieżka uproszczona rejestracji obywateli Ukrainy bez prawa do zasiłku, a procedura dotychczasowa.

6. Zmiana w definicji bezrobotnego.

7. Rozszerzenie katalogu cudzoziemców mogących nabyć status bezrobotnego; – obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin (beneficjenci Umowyo Wystąpieniu),

– cudzoziemcy posiadający wizę humanitarną,

– cudzoziemcy przebywający na podstawie zaświadczenia art. 35 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Rozszerzenie katalogu bezrobotnych cudzoziemców mających dostęp do usług rynku pracy.

9. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietna 2020 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy– założenia, analiza.

10. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym cudzoziemców z uwzględnieniem rejestracji elektronicznej.

11. „Rejestracja na telefon”- kwestie dyskusyjne.

12. Warunki nabycia statusu bezrobotnego.

13. Dokumenty niezbędne do ustalenia statusów; osoby bezrobotnej i poszukującej pracy.

14. Przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych- analiza świadectw pracy, sposoby rozwiązania umowy o pracę, stosunku służbowego oraz inne dokumenty, na podstawie których ustalane są uprawnienia zasiłkowe.

15. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony.

16. Przepisy KPA –ujęcie praktyczne.

17. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego- kompetencje starosty, a marszałka województwa.

18. Zasiłek po pracy za granicą, a transfer zasiłku.

19.Utrata statusu bezrobotnego w przypadku niestawienia w wyznaczonym terminie, odmowy propozycji pracy lub innej formy pomocy, brak gotowości do podjęcia pracy.

20. Przegląd orzecznictwa sądowego oraz wyjaśnień ministerialnych.

21. Dyskusja oraz studium przypadków.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd.

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Ad.2.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
 

Materiały szkoleniowe
Test
Karta zgłoszeniowa