EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ROLA I ZADANIA DZIAŁU EWIDECJI I REJESTRACJI W PUP

ROLA I ZADANIA DZIAŁU EWIDECJI I REJESTRACJI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY – OD REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PO UTRATĘ STAUSU BEZROBOTNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

23 kwiecień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

07 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

21 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

11 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

25 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia:  celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi warunków nabycia statusu bezrobotnego oraz poszukującego pracy, przyznawania zasiłków oraz świadczeń dla bezrobotnych, prawidłowa analiza i weryfikacja  dokumentów w oparciu o przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietna 2020 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy– założenia, analiza.

2. Dokumenty niezbędne do ustalenia statusów; osoby bezrobotnej i poszukującej pracy oraz przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych- analiza świadectw pracy, sposoby rozwiązania umowy o pracę, stosunku służbowego oraz inne dokumenty, na podstawie których ustalane są uprawnienia zasiłkowe.

3. Zasiłki  dla osób bezrobotnych- zatrudnienie, stosunek służbowy, wykonywanie pracy  w ramach umów cywilnoprawnych, działalność gospodarcza oraz inne okresy zaliczane do uprawnień zasiłkowych.

4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego- rola Powiatowych Urzędów Pracy.

5. Utrata statusu bezrobotnego w przypadku niestawienia w wyznaczonym terminie, odmowy propozycji pracy lub innej formy pomocy, brak gotowości do podjęcia pracy.

6. Dodatek aktywizacyjny, warunki nabycia, odmowa przyznania dodatku – orzecznictwo sądowe, interpretacja ministerialna.

7. Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku, a dodatki aktywizacyjne.

8. Zasady Refundacji Kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi w świetle obowiązujących przepisów.

9. Wydawanie zaświadczeń, prowadzenie ich ewidencji z uwzględnieniem wydanych decyzji z naruszeniem prawa.

10. Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, rozpatrywanie odwołań i przekazywanie do organu wyższego stopnia.

11. Prawidłowa konstrukcja uzasadnień decyzji administracyjnych – czynności przygotowawcze, struktura, styl i język, przejawy wadliwości decyzji

12. Pełnomocnictwa oraz upoważnienia w praktyce organów administracji publicznej

13. Postępowania administracyjne w sprawie uchylenia, zmiany bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych.

14. Forma Doręczenia elektronicznego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych  na podstawie KPA.

15. Przegląd orzecznictwa sądowego oraz wyjaśnień ministerialnych.

16. Dyskusja oraz studium przypadków.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa