EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY – OD WNIOSKU DO ZAKOŃCZENIA UMOWY; DOBÓR ODPOWIEDNIEJ FORMY ZABEZPIECZENIA UMOWY, ROZLICZANIE PODATKU VAT, POMOC DE MINIMIS

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

28 czerwiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

10 lipiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

29 lipiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

08 sierpień 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

27 sierpień 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

10 wrzesień 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

24 wrzesień 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

10 październik 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

24 październik 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

05 listopad 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

26 listopad 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

10 grudzień 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: przygotowanie Uczestnika szkolenia do pracy z ww. instrumentami wsparcia. Uczestnicy zdobędą teoretyczną wiedzę jak i praktyczne umiejętności z zakresu stosowania w praktyce wybranych instrumentów rynku pracy. Celem szkolenia jest również wskazanie sposobu i przygotowanie uczestnika do pracy na etapie rozpatrywania wniosków, przyznawania pomocy de minimis. Uczestnik zdobędzie wiedzę jak wdrożyć  i realizować dane instrumenty rynku pracy.

Prowadzący szkolenie: Absolwentka prawa administracyjnego UMCS, pracownik urzędu pracy z długoletnim  stażem pracy, od kilkunastu lat pełniący funkcję  kierownika referatu, praktyk w zakresie realizacji poszczególnych form wsparcia. Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie przepisów prawnych (ustawa, rozporządzenia wykonawcze do poszczególnych form wsparcia, wyjaśnienia ministerialne).

2. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzanych kontroli w PUP.

3. Wnioski i tryb ich rozpatrywania, Merytoryczna i formalna ocena wniosków.                          

4. Aktualne zasady udzielania poszczególnych form wsparcia wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

– refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

5. Tworzenie regulaminów, zasady pracy Komisji, dokumentacja pracy Komisji ds. oceny wniosków.

6. Weryfikacja wystąpienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy.

7. Obowiązek Pracodawcy w kwestii dokonywania zgłoszeń w przypadku zatrudnienia obywatela Ukrainy.

8. Zasady zawierania umów – niezbędne elementy umów cywilnoprawnych. Oznaczanie stron umowy – komparycje umów.

9. Realizacja postanowień zawartych w umowie.

10. Rozliczanie wydatków: faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży, paragony imienne i inne. Weryfikacja dokonania płatności za poczynione zakupy. Zwrot niewykorzystanej części środków.

11. Monitorowanie i kontrolowanie zawartych umów.

12. ZUS U1, U2, U7n– monitoring umów.

13. Zasady rozliczania podatku VAT. Zapisy rozporządzenia wykonawczego. Zapisy w umowie cywilnoprawnej.

14. Pomoc de minimis w kontekście  jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Sprawdzanie wielkości otrzymanej pomocy SUDOP, SHRIMP2. Wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis. Korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis.

15. Zasady postępowania w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

16. Rozwiązywanie zawartych umów.

17. Zabezpieczanie umów: rodzaje i zasady zabezpieczeń (poręczenie, weksel z poręczeniem, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika).

18. Studium przypadku.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa