EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ROZLICZANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW

ROZLICZANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – WYKORZYSTNIE ICH, ROZLICZANIE PODATKU VAT, POMOC DE MINIMIS

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

25 wrzesień

2023r.
w godz. 08:30-12:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

30 październik

2023r.
w godz. 08:30-12:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

27 listopad

2023r.
w godz. 11:30-15:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

04 grudzień

2023r.
w godz. 11:30-15:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: poznanie praktycznych aspektów rozliczania podatku VAT, pomocy de minimis po udzieleniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Prowadzący szkolenie: Absolwentka prawa administracyjnego UMCS, pracownik urzędu pracy z długoletnim  stażem pracy, od kilkunastu lat pełniący funkcję  kierownika referatu, praktyk w zakresie realizacji poszczególnych form wsparcia. Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zawarcie umowy o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – ustalenie terminów rozpoczęcia działalności gospodarczej i złożenia rozliczenia;

2. Zasady złożenia rozliczenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:

– przepisy rozporządzenia w tym zakresie;

– postanowienia umowy dotyczące rozliczenia;

– niezbędne dokumenty.

3. Dokumenty na podstawie których następuje rozliczenie dotacji – faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży, paragony imienne i in.;

– weryfikacja dokonania płatności za poczynione zakupy;

– zwrot niewykorzystanej części środków.

4. Weryfikacja wystawcy dokumentów sprzedażowych, wycena rzeczoznawcy.

5. Akceptacja wydatkowania środków.

6. Prawidłowe zasady rozliczenia podatku VAT przy udzielaniu dotacji.

– zapisy rozporządzenia w tym zakresie;

– zapisy umowne.

7. Procedura postępowania w przypadku zwrotu podatku VAT, weryfikacja, korekta  zaświadczenia o pomocy de minimis.

8. Pomoc de minimis w kontekście dotacji

– definicja pomocy publicznej i pomocy de minimis,

– beneficjent pomocy publicznej,

– sprawdzanie wielkości otrzymanej pomocy – SUDOP, SHRIMP

– wystawianie zaświadczeń o pomocy de minimis,

– korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis.

9. Monitorowanie umów o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

– kontrola realizacji umowy.

10. Dyskusja

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: samokształcenie kierowane z konsultacjami mailowymi oraz testem zaliczeniowym odbywają się w dowolnym terminie wybranym przez Uczestnika lub Urząd. 

Wymogi sprzętowe: dostęp do komputera z Internetem, dostęp do poczty email

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./fax: 81 534 60 65

2.W dniu zgłoszenia uczestnika do odbycia „szkolenia zdalnego” – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych oraz testu zaliczeniowego szkolenie – znajdujących się na stronie internetowej www.eceprestiz.pl,

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przystępuje do rozwiązania testu zaliczeniowego, wypełnia go na podstawie materiałów szkoleniowych, przepisów prawnych, ewentualnie na podstawie uzyskanych dodatkowych informacji od Konsultanta/Trenera. Następnie podpisuje stosowne oświadczenie  o samodzielnym rozwiązaniu testu – przesyła skan rozwiązanego testu na adres e mail : szkolenia@eceprestiz.pl

4.Uczestnik szkolenia w dowolnym momencie przed zaliczeniem testu może skierować do Konsultanta/Trenera  pytania dotyczące wybranego szkolenia na adres e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl

5.Data wysłania testu i jego zaliczenia – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

6.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151
Ad.2. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa