EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

ROZLICZANIE PROJEKTU UE

ROZLICZANIE PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W SYSTEMIE CST2021 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN 

[wptb id="6197" not found ]
Cel szkolenia: jest zapoznanie uczestników z zasadami realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, po zmianach jakie wprowadziła nowelizacja ustawy wdrożeniowej i najnowsze wytyczne. Nabycie albo rozszerzenie dotychczas posiadanej wiedzy przez uczestników szkolenia z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych z EFS w Centralny Systemie Teleinformatycznym 2021. Zwiększenie skuteczności w samodzielnym przygotowaniu wniosku o płatność z zastosowaniem CST2021 oraz zidentyfikowaniu nieprawidłowości swojego wniosku na etapie jego opracowania.

Prowadzący: pracownik z kilkunastoletnim stażem Publicznych Służb Zatrudnienia- praktyk w zakresie zarządzania projektami i zespołem projektowym – od 2005 r. aplikujący i rozliczający projekty współfinansowane ze środków UE. Koordynator wielu projektów. Od 2013 specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych z pozyskiwaniem, realizacją i rozliczaniem funduszy unijnych (ponad 500 godzin przeprowadzonych szkoleń). Magister ekonomii , studia podyplomowe z Zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych ; Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy. Uczestnik wielu szkoleń z Zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2008 r. ekspert dokonującym oceny projektów konkursowych współfinansowanych ze środków UE w jednostkach samorządowych (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) oraz rządowych (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W MR,PiT jest ekspertem w dziedzinie „Zatrudnienie” w ramach POWER, w bazie prowadzonej przez WUP w Warszawa ekspert w Działaniu 1.2 Wsparcie dla osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Jako ekspert RPO WM dokonuje ocen w ramach Osi priorytetowej VIII- Rozwój rynku pracy. 1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 2. Usługi w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem do lat 3; Osi priorytetowej IX- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2. Usługi społeczne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 4. Ekonomia społeczna; Osi priorytetowej X – Edukacja dla rozwoju regionu 1. Edukacja przedszkolna i ogólna, 2. Kształcenie zawodowe i ustawiczne; KATEGORIE OGÓLNE Zintegrowane inwestycje terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT WOF.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązki Wnioskodawcy wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
2. Wniosek o dofinansowanie podstawą do sporządzenia wniosku o płatność.
3. Centralny system teleinformatyczny 2021 – cel i zadania. Zakres danych gromadzony w CST2021.
4. Jak zacząć pracę w systemie CST2021? Nadawanie i cofanie uprawnień do pracy w systemie.
5. Opis poszczególnych modułów systemu – korespondencja, harmonogram płatności, monitorowanie uczestników, baza personelu, zamówienia publiczne;
6. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie CST2021 z uwzględnieniem zmian wywołanych pandemią COVID -19
7. Zasady wypełniania części merytorycznej.
8. Pomiar wskaźników produktu i rezultatów (w tym efektywności zatrudnieniowej).
9. Zasady wypełniania części finansowej. Konstrukcja budżet projektu.
10. Monitorowanie uczestników projektu z uwzględnieniem osób bezrobotnych i pracujących.
11. Harmonogram płatności – zasady jego sporządzania i aktualizacja.
12. Dokumentowanie wydatków z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów prawa. Szczególne wymogi dla wydatków finansowanych ze środków unijnych.
13. Ogólne warunki realizacji zamówień publicznych.
14. Analiza sporządzonych wniosków.
15. Najczęściej popełniane błędy podczas opracowania wniosków. Jak ich unikać korzystając z sytemu CST2021.
16. Pytania uczestników i konsultacje.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa