EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

SEKRETARKA MEDYCZNA

SEKRETARKA MEDYCZNA

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
27 listopad 2020r.
piątek w godz.08:30-14:30
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
600,00zł +23%VAT

Cel szkolenia: zdobycie wiadomości w zakresie obowiązków, prawnych aspektów, a także nabycie umiejętności niezbędnych w wykonywaniu pracy na stanowisku sekretarki medycznej i pokrewnych.

Prowadzący: mgr Violetta Kujawa – specjalistka w dziedzinie organizacji obsługi sekretarsko – medycznej. Wysoko oceniana jako wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla służby zdrowia.

PROGRAM SZKOLENIA
1.Obowiązki Sekretarki Medycznej:
– zarządzanie czasem i zadaniami
– przyjmowanie pacjentów/klientów, gości
– rozmowa telefoniczna
– rozmowa bezpośrednia
– postawa asertywna
2.Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych:
– rodzaje działalności leczniczej
– zarządzanie podmiotami leczniczymi
– organy działające w ZOZ-ach
3.Organizacja współpracy z personelem medycznym
4.Standardy korespondencji:
– przyjmowanie korespondencji
– rejestracja korespondencji
– wysyłanie korespondencji
– korespondencja elektroniczna
5.Wizerunek osobisty Sekretarki Medycznej:
– zasady savoir-vivre
– etykieta w biurze
– makijaż w biurze
– dresscode
6.Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych a dokumentacja medyczna
7.Psychologia pracy:
– zapobieganie konfliktom wewnętrznym i zewnętrznym
– rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych
– komunikacja werbalna i niewerbalna
– mnemotechniki pamięci
8.Sporządzanie miesięcznych raportów dyżurów lekarskich
9.Instrukcja Kancelaryjna
– zasady obiegu dokumentacji
10.Archiwizacja:
– przygotowanie dokumentacji medycznej do Archiwum szpitala
11.Obsługa urządzeń biurowych:
– komputer
– drukarka
– niszczarka
– fax
12.Systemy Zarządzania Jakością
13.Prawa Pacjenta:
– etyka w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych
– tryb rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów
 

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa