EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO W 2024 r.

SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO W 2024 r. – NOWE ZADANIA I UMIEJĘTNOŚCI

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

06 marzec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

 Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 400,00 zł /os.

+23%VAT

19 marzec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

550,00 zł 

Uwaga: przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób cena 400,00 zł /os.

+23%VAT

05 kwiecień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

24 kwiecień 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

10 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

22 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

07 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

20 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cele szkolenia: nabycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zadań oraz nowych wyzwań w pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego PUP; wzmocnienie umiejętności zawodowych na zajmowanym stanowisku; budowanie profesjonalnego warsztatu pracy na specjalistycznym stanowisku w PUP.

Prowadzący: długoletni pracownik publicznych służb zatrudnienia; posiada wyższe wykształcenie psychologiczne oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego; doświadczony trener z uprawnieniami do prowadzenia zajęć merytorycznych dla kadr urzędów pracy oraz partnerów rynku pracy (Certyfikat nr 224/2005).

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zadania i funkcje specjalisty ds. rozwoju zawodowego na gruncie publicznych służb zatrudnienia – wyzwania przyszłości

1. Zadania i rola specjalisty ds. rozwoju zawodowego w PUP. Kompetencje osobiste i zawodowe ułatwiające realizację czynności stanowiskowych. Rozwój umiejętności i zainteresowań zawodowych w budowaniu profesjonalnego warsztatu pracy.

2. Formy i cele kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym przez PUP. Krajowe ramy kwalifikacji. Ścieżki potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

3. Aktualna Klasyfikacja Zawodów i Specjalności oraz Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Branżowego narzędziem w codziennej pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

4. Organizacja szkoleń w praktyce.

– Etapy realizacji szkoleń w PUP na podstawie ustawy i rozporządzenia.

– Tworzenie bazy instytucji szkoleniowych oraz ofert edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

– Analiza lokalnego rynku pracy pod kątem zapotrzebowania szkoleniowego.

– Opracowywanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

– Projektowanie ścieżki rozwoju zawodowego klientów urzędu.

– Sporządzanie planu szkoleń. Realizacja organizacji szkoleń dla osób uprawnionych.

– Wybór instytucji szkoleniowych.

– Monitorowanie realizacji szkoleń oraz badanie ich efektywności.

II. Czynniki wpływające na jakość oddziaływań specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

1. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z innymi pracownikami i specjalistami urzędu (m.in. z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym).

2. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z jednostkami zewnętrznymi – instytucjami rynku pracy, pracodawcami, firmami szkoleniowymi.

3. Udział w inicjatywach organizowanych przez PUP oraz partnerów rynku pracy.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa

Materiały szkoleniowe