EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO

SPECJALISTA DO SPRAW ROZWOJU ZAWODOWEGO – PRAKTYCZNY WARSZTAT KOMPETENCJI W 2023 ROKU

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

22 wrzesień

2023r.
w godz.11:30-15:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł

+23%VAT

18 październik

2023r.
w godz.11:30-15:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł

+23%VAT

15 listopad

2023r.
w godz.11:30-15:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł

+23%VAT

13 grudzień

2023r.
w godz.11:30-15:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

520,00 zł

+23%VAT

Cele szkolenia: nabycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zadań oraz nowych wyzwań w pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego PUP; wzmocnienie umiejętności zawodowych na zajmowanym stanowisku; budowanie profesjonalnego warsztatu pracy na specjalistycznym stanowisku w PUP.

Prowadzący: długoletni pracownik publicznych służb zatrudnienia; posiada wyższe wykształcenie psychologiczne oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego; doświadczony trener z uprawnieniami do prowadzenia zajęć merytorycznych dla kadr urzędów pracy oraz partnerów rynku pracy (Certyfikat nr 224/2005).

PROGRAM SZKOLENIA

I. Rola i zadania specjalisty ds. rozwoju zawodowego na gruncie publicznych służb zatrudnienia.

1. Funkcja i zadania specjalisty ds. rozwoju zawodowego w PUP. Kompetencje osobiste i zawodowe ułatwiające realizację czynności stanowiskowych. Rozwój umiejętności i zainteresowań zawodowych w budowaniu profesjonalnego warsztatu pracy.
2. Cele i formy kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym przez PUP. Krajowe ramy kwalifikacji. Ścieżki potwierdzania kwalifikacji zawodowych.
3. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności oraz Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Branżowego narzędziem w codziennej pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego.
4. Organizacja szkoleń w praktyce. Etapy realizacji szkoleń w PUP na podstawie ustawy i rozporządzenia. Tworzenie bazy instytucji szkoleniowych oraz ofert edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. Analiza lokalnego rynku pracy pod kątem zapotrzebowania szkoleniowego. Opracowywanie wykazu potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Projektowanie ścieżki rozwoju zawodowego klientów urzędu. Sporządzanie planu szkoleń. Realizacja organizacji szkoleń dla osób uprawnionych. Wybór instytucji szkoleniowych. Monitorowanie realizacji szkoleń oraz badanie ich efektywności.

II. Wpływ współpracy wewnątrz i zewnątrz instytucjonalnej na jakość oddziaływań specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

1. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z innymi pracownikami i specjalistami urzędu (m.in. z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym).
2. Współpraca specjalisty ds. rozwoju zawodowego z jednostkami zewnętrznymi – instytucjami rynku pracy, pracodawcami, firmami szkoleniowymi.
3. Udział w inicjatywach organizowanych przez PUP oraz partnerów rynku pracy.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa

Materiały szkoleniowe