EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – STANDARDY I ZASADY OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

09 maja 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

13 czerwiec 2024 
w godz. 08:30-12:30

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Cel szkolenia: Na poziomie wiedzy: znajomość wybranych teorii na temat specyfiki niepełnosprawności intelektualnej, poznanie kanonu obowiązujących norm społecznych i obyczajów przydatnych w obsłudze osób z niepełnosprawnością.
Na poziomie umiejętności: umiejętność efektywnego komunikowania się z osobą dotkniętą dysfunkcją intelektualną, stosowanie najnowszych standardów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie w instytucjach publicznych.

Prowadzący: pedagog resocjalizacji, od 2009 roku wykładowca na kursach (zaświadczenie MEN), starszy specjalista pracy socjalnej o specjalności niepełnosprawność, studia podyplomowe z zakresu psychologii komunikacji społecznej i funduszy europejskich w samorządzie terytorialnym; od 16 lat na stanowisku ds. strategii i programów pomocy społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w instytucji pomocy i integracji społecznej, od 2008 roku koordynator projektu współfinansowanego ze środków unijnych, przez 10 lat prezes lokalnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność intelektualna, osoba z niepełnosprawnością intelektualną – przegląd terminologii i definicji prawnych, naukowych, zwyczajowych.
2. Problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie: percepcyjne, poznawcze, społeczne, komunikacyjne.
3. Reguły i zasady komunikacyjne w pracy z osobą niepełnosprawną: rodzaje i funkcja pytań, poziomy słuchania, komunikaty werbalne i niewerbalne, bariery komunikacyjne.
4. Niewerbalne środki komunikacji ułatwiające niepełnosprawnym intelektualnie komunikowanie się z otoczeniem.
5. Charakterystyka osób z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej.
6. Zasady savoir-vivre’u obowiązujące w kontaktach z osobą niepełnosprawną intelektualnie.
7. Nawiązywanie kontaktu, oferowanie pomocy, kontakt fizyczny w relacjach urzędnik-klient, poszanowanie prywatności.
8. Zasady konwersacji, ustalanie zakresu tematycznego i czasowego rozmowy, zachowanie form grzecznościowych, komunikacja przez pośrednika.
9. Problemy i utrudnienia mogące wynikać w trakcie obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną.
10. „Mój trudny klient” – studium przypadku.

Ad. 1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie Szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie Szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa