EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

STRAŻ GRANICZNA – LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA

STRAŻ GRANICZNA – KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA ORAZ SYTUACJA PRAWNA CUDZOZIEMCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELI UKRAINY) PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM RP W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE A ORGANY STRAŻY GRANICZNEJ

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

09 grudzień 

2022r. piątek w godz.08:30-14:30

1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. 

580,00zł

+23%VAT

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z przepisami dotyczącymi legalnego pobytu i legalnej pracy cudzoziemców na terytorium RP, z uwzględnieniem zmian w zatrudnianiu cudzoziemców.

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się problematyką zatrudniania cudzoziemców, a także instytucji i organów zajmujących się kontrolą legalności zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Prowadzący:  Funkcjonariusz Straży Granicznej chor. sztab. SG Emil Makuch-  specjalista Referatu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia Grupy ds. Cudzoziemców  Placówki Straży Granicznej w Terespolu. 17 lat doświadczenia w sprawach weryfikacji legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP. Absolwent studiów podyplomowych  na UPH w Siedlcach z zakresu „Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego”. Szeroka praktyka z zakresu stosowania przepisów dotyczących legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązujące regulacje prawne

– przepisy prawa krajowego,

– ustawa specjalna,

– specustawa covidowa.

2. Przekraczanie granicy zewnętrznej RP przez obywateli państw trzecich.

– kontrola graniczna,

– warunki wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP,

– Weryfikacja warunków wjazdu,

– pobyt długoterminowy – ustawa o cudzoziemcach,

– pobyt krótkoterminowy – rozporządzenie 2016/399 kodeks graniczny Schengen,

– zezwolenie cudzoziemcowi na wjazd do RP,

– stemplowanie dokumentów podróży.

– decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP,

– sposób odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu,

– wydanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy

3. Wybrane dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu na terytorium RP.

– wizy (krótkoterminowe, długoterminowe),

– karty pobytu.

– dokumenty pobytowe wydawane przez inne państwa Schengen oraz UE.

– dokumenty związane z udzielaniem ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

– zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach MRG.

– Polski dokument podróży dla cudzoziemca,

– Polski dokument tożsamości cudzoziemca,

– złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt,

– przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

4. Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

– specjalne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy w zakresie legalnego pobytu i legalnej pracy na podstawie ustawy specjalnej .

– przepisy prawa krajowego, ustawa specjalna, a specustawa covidowa.

– beneficjenci ustawy specjalnej.

– legalny pobyt cudzoziemca, a pobyt uznany za legalny- różnice.

– 22 Ustawy o pomocy… (obowiązek powiadamiania, interpretacja)

5. Korelacja Ustawy o pomocy ob. Ukrainy do regulacji zawartych w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

6. Kontrola legalności pobytu 

– akty prawne,

– pojęcia użyte podczas prowadzenia kontroli,

– czynności Straży Granicznej w czasie kontroli,

– prawa i obowiązki cudzoziemca,

– przebieg kontroli,

– zakończenie kontroli – protokół KLP, notatka z zakończenia kontroli.

7. Kontrola legalności zatrudnienia.

– akty prawne,

– pojęcia użyte podczas prowadzenia kontroli,

– czynności Straży Granicznej w czasie kontroli,

– czynności podmiotu kontrolowanego podczas kontroli,

– dokumentacja wymagana podczas kontroli,

– prawa i obowiązki podmiotu,

– przebieg kontroli,

– zakończenie kontroli – protokół kontroli, notatka z zakończenia kontroli.

– najczęstsze BŁĘDY PODMIOTU podczas zatrudniania cudzoziemców,

– kary przewidziane dla pracodawców w związku z zatrudnianiem cudzoziemców,

– kary dla cudzoziemców w związku z wykonywaniem nielegalnej pracy.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub Tel./fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Materiały szkoleniowe
Karta zgłoszeniowa