EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

Urzędy pracy
01UP. ZADANIA PRACOWNIKÓW REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ W URZĘDACH PRACY W ODNIESIENIU DO OSÓB POLSKIEGO I ZAGRANICZNEGO POCHODZENIA W 2020 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.
02UP. REJESTRACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE(W PUP), KOORDYNACJA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2020 ROKU
03UP. INFORMACJA STAROSTY W DOBIE WYMAGAJĄCEGO RYNKU PRACOWNIKA. ROLA DORADCY KLIENTA PRZY PRZEPROWADZANIU TESTU RYNKU PRACY – STAN PRAWNY 2020 I LATA NASTĘPNE
04UP. LEGALNE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE (POBYTY, PRACA, WNIOSKI, FORMALNOŚCI) – W 2020 ROKU
05UP. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCA W PUP-PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA W MYŚL OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW NA 2020R.
06UP. ZASADY ORGANIZACJI I MONITOROWANIA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2020 ROKU Z UWZGLEDNIENIEM POMOCY DE MINIMIS – WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY I AKTÓW WYKONAWCZYCH.
07UP. STAŻE ORAZ BONY STAŻOWE W 2020 ROKU W PRAKTYCE PUP – PROCEDURY, ZAWIERANIE UMÓW, EFEKTYWNOŚĆ.
08UP. PRAWIDŁOWA REALIZACJA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY W 2020 ROKU– KOMPENDIUM PRAKTYCZNEJ WIEDZY DOTYCZĄCEJ ZASAD ORGANIZACJI I MONITOROWANIA ZAWIERANYCH UMÓW ORAZ POMOCY DE MINIMIS.
09UP. PRZYZNAWANIE BEZROBOTNYM DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ REFUNDACJA PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA UTWORZONEGO STANOWISKA PRACY W 2020 ROKU – Z UWZGLĘDNIENIEM ROZLICZEŃ VAT ORAZ ZWROTU NIENALEŻNIE ŚWIADCZEŃ ORAZ UDZIELANEJ POMOCY DE MINIMIS
10UP. DORADCA KLIENTA –EKSPERT W ŚWIADCZENIU USŁUG KLIENTOM – WARSZTAT DLA POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTÓW DS.PROGRAMÓW.
11UP. DORADCA KLIENTA – EKSPERT W SKUTECZNEJ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH W 2020 ROKU.
12UP. ROZLICZENIA PUP Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 2020 ROKU – WERYFIKACJA NADPŁAT W ZUS.
13UP. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W 2020 ROKU
14UP. POMOC DE MINIMIS 2020 – REALIZACJA UMÓW OBJĘTYCH POMOCĄ DE MINIMIS PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W 2020 R.
15UP. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – MAŁE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2020 ROKU. NOWE OBOWIĄZKI DLA ZAMAWIAJĄCYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH ORAZ URZĘDÓW PRACY.
16UP. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI, ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE POZYSKIWANIA , SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ REALIZACJI OFERT PRACY ORAZ INFORMACJA STAROSTY .
17UP. JAK PRAWIDŁOWO UDZIELAĆ, ROZLICZAĆ I ZABEZPIECZAĆ PRZYZNAWANE Z PFRON OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI ORAZ UDZIELANY PRACODAWCOM ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ?
18UP. KONTROLE ZEWNĘTRZNE PROWADZONE PRZEZ URZĘDY PRACY W 2020 ROKU, PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZED, W TRAKCIE ORAZ PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI
19UP. OBSŁUGA KLIENTA Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
20UP. PRAWIDŁOWY ZAKRES STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE I ZNOWELIZOWANE PRZEPISY KP, KC, KPA, USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, RODO I DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
21UP. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY W PRAKTYCE PUP
22UP. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA NARZĘDZIEM W PRACY DORADCY KLIENTA PUP
23UP. DORADCA KLIENTA – WARSZTATY DOSKONALENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DORADCY KLIENTA: POŚREDNIKA PRACY, DORADCY ZAWODOWEGO, SPECJALISTY DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO I SPECJALISTY DS. PROGRAMÓW – DOSTOSOWUJĄCE JE DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY