EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
06L. LOGISTYKA MIEJSKA – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI MIAST I AGLOMERACJI

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Poznanie zasad i procedur logistyki miejskiej, nowoczesnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi miast i aglomeracji

Metody pracy: Szkolenie ma formę warsztatów, nie ogranicza się, więc tylko do „suchego” wykładu. Poza omówieniem zasadniczych tematów wymienionych w danej części planu szkolenia uczestnicy biorą udział w grupowej grze symulacyjnej, celem, której jest praktyczne prześledzenie zależności omówionych w ramach szkolenia. Wybrane elementy szkolenia są ilustrowane filmami pokazującymi rozwiązania czołowych firm polskich i zagranicznych w zakresie zarządzania projektem, logistyki, magazynowania, oraz organizacji dystrybucji produktów.

Prowadzący: Specjalista i praktyk w dziedzinie logistyki miejskiej.

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. POWSTANIE MIAST I ICH WARUNKI ROZWOJU

 1. Definicja i funkcja miasta
 2. Struktura wewnętrzna miasta
 3. Rozwój miast
 4. Podział i klasyfikacja współczesnych miast

II. LOGISTYKA MIEJSKA – GENEZA,ISTOTA,

 1. Potrzeba wprowadzenia logistyki do miasta
 2. Istota, zakres i cel logistyki miejskiej
 3. System logistyczny miasta, infrastruktura logistyki miejskiej
 4. . Logistyka w systemie zarządzania miastem

III. ORGANIZACJA TRANSPORTU W MIEŚCIE

 1. Problemy transportu towarowego w mieście
 2. Wykorzystanie transportu szynowego
 3. Przyszłościowe formy transportu miejskiego
 4. Tranzyt towarowy przez miasto

IV. MIEJSKIE CENTRA LOGISTYCZNE

 1. Organizacja zadań składowania na rzecz miasta
 2. Logistyczne struktury kooperacyjne w miastach
 3. Działalność centrów logistycznych a rozwój miast

V. PRZEWOZY OSÓB I OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA MIASTA

 1. Potrzeby komunikacyjne mieszkańców miast
 2. Wpływ komunikacji na rozwój miasta\
 3. Komunikacja miejska i zintegrowane systemy transportu zbiorowego
 4. Wykorzystanie kolei do obsługi komunikacyjnej miasta, zintegrowane systemy kolejowo-transportowe

VI. ZATŁOCZENIE MOTORYZACYJNE W MIEŚCIE

 1. Kongestia transportowa w mieście – przyczyny, skutki, i metody ograniczania
 2. Integracja transportu indywidualnego i zbiorowego w mieście
 3. Alternatywne wobec ruchu samochodowego i przyszłościowe środki komunikacji

VII. WYBRANE ROZWIĄZANIA LOGISTYKI MIEJSKIEJ

 1. Tokio, Freiburg, Brema, Berlin, Monachium, Kassel, Kolonia

VIII. SYSTEMY INFORMATYCZNE W LOGISTYCE MIEJSKIEJ

 1. Monitorowanie ruchu miejskiego, systemy identyfikacji pojazdów
 2. Zintegrowane inteligentne systemy zarządzania ruchem
 3. Przyszłe rozwiązania

 

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.