EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
1007/22 PRACA W RODZINIE I WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, W TYM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

24-26.10.2022 Przyjazd do godziny 14:00 w dniu 24.10.2022

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

18 h. - 3 dni

1540,00 zł - w pok. 2-os.

1680,00 zł - w pok. 1-os. 

+ 23 % VAT

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

07-09.11.2022 Przyjazd do godziny 14:00 w dniu 07.11.2022

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

18 h. - 3 dni

1540,00 zł - w pok. 2-os.

1680,00 zł - w pok. 1-os. 

+ 23 % VAT

28-30.11.2022 Przyjazd do godziny 14:00 w dniu 28.11.2022

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

18 h. - 3 dni

1540,00 zł - w pok. 2-os.

1680,00 zł - w pok. 1-os. 

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

05-07.12.2022 Przyjazd do godziny 14:00 w dniu 05.12.2022

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

18 h. - 3 dni

1540,00 zł - w pok. 2-os.

1680,00 zł - w pok. 1-os. 

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cele szkolenia: Usystematyzowanie wiedzy na temat znaczenia niepełnosprawności w życiu rodzinnym i społecznym; przybliżenie specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych w systemie rodzinnym; poznanie metod pracy w środowisku osoby niepełnosprawnej w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Metody pracy: Prezentacja multimedialna, mini-wykład, praca warsztatowa w grupach, ćwiczenia, testy, studium przypadku.

Prowadzący: Psycholog, socjolog, praktyk w dziedzinie wspomagania osób niepełnosprawnych w relacjach zawodowych i funkcjonowania w środowisku

PROGRAM SZKOLENIA

1. Życie rodzinne i zasoby wsparcia rodzinnego. Warunki życia osób niepełnosprawnych w rodzinie, postawy rodzicielskie oraz jakość kontaktów interpersonalnych i ich wpływ na funkcjonowanie w dorosłym życiu, odwoływanie się do osób

znaczących w postrzeganiu siebie.

2. Zakres pracy instytucjonalnej z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami.

3. Podstawy kontaktu z rodziną osoby niepełnosprawnej: informowanie, angażowanie, współpraca, wsparcie.

4. Specyfika pracy metodą indywidualnego przypadku z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami.

5. Specyfika pracy metodą grupową dla różnych podkategorii klientów niepełnosprawnych i ich rodzin.

6. Diagnoza środowiska społecznego jako wymiar poznawania osób niepełnosprawnych: problemy osób niepełnosprawnych w rehabilitacji środowiskowej, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

7. Obraz samego siebie u osób z niepełnosprawnością: etykietowanie, poczucie inności, odrzucenie i stres. Osobisty kontekst odczuwania niepełnosprawności: poczucie jakości życia, poczucie koherencji w koncepcji Antonovsky’ego,

kwestionariusz orientacji życiowej, poczucie wsparcia społecznego. Mechanizmy obronne jako reakcja na niepełnosprawność.

8. Wspomaganie rozwoju dorosłych osób z niepełnosprawnością. Wpływ prawidłowego przystosowania społecznego na jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością.

9. Formy wspierania osób niepełnosprawnych a więzi rodzinne i społeczne.

10. Rola rodziców i rodzeństwa pełnosprawnego w planowanie przyszłości dorosłych osób z niepełnosprawnością.

11. Osoby z niepełnosprawnością jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Życie seksualne osób niepełnosprawnych.

12. Spędzanie czasu wolnego przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością.

13. Kulturowe i społeczne konteksty stereotypów w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

14. Podświadomy plan życia (skrypty życiowe) jako źródło przekazywanych w rodzinie „motorów napędowych” wg Kahlera i Kapersa.

15. Wielopłaszczyznowe skutki niepełnosprawności: osobiste i społeczne, koszty ekonomiczne i psychologiczne

Harmonogram szkolenia (3 dni / 2 noclegi) 
Dzień pierwszy (przyjazdowy):
-do godz. 14:00-rejestracja uczestników, zakwaterowanie, odbiór materiałów
-14:00-16:30-zajęcia szkoleniowe
-16:30-17:00-serwis kawowy
-17:00-19:00-zajęcia szkoleniowe
-19:00-kolacja
Dzień drugi:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-13:30-zajęcia szkoleniowe
-13:30-14:30-obiad
-14:30-16:00-zajęcia szkoleniowe
-16:00-17:30-zajęcia szkoleniowe
-19:00-uroczysta kolacja
Dzień trzeci:
-07:30-08:30-śniadanie
-08:30-10:30-zajęcia szkoleniowe
-10:30-11:00-serwis kawowy
-11:00-12:30-zajęcia szkoleniowe
-12:30-obiad, zakończenie szkolenia, wręczenie zaświadczeń, ewaluacja.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.