EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
103/22 ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, W OPARCIU O USTAWĘ Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA ORAZ W OPARCIU O NOWELIZACJĘ USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

PAŻDZIERNIK 

04-06.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

20 h. -3 noclegi

2490,00 zł - w pok. 2-os. 2800,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

04-07.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 03.10.2022 r.

Sopot, Aqua House*** ul. Zamkowa Góra 21

30 h. -4 noclegi

2880,00 zł - w pok. 2-os. 3380,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-11.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

10-12.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 09.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-13.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. - 2 noclegi

1870,00 zł - w pok. 2-os. 2080,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

12-14.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 11.10.2022 r.

Toruń, Hotel Mercure*** ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-26.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

24-27.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 23.10.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

26-28.10.2022 Przyjazd po południu w dn. 25.10.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

LISTOPAD 

07-09.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

07-10.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 06.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

30 h. -4 noclegi

2650,00 zł - w pok. 2-os.  3020,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

16-18.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 15.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

28-30.11.2022 Przyjazd po południu w dn. 27.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ  

GRUDZIEŃ 

GRUDZIEŃ 

30.11-02.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 29.11.2022 r.

Kraków, Hotel Kazimierz *** , ul. Miodowa 16  

20 h. -3 noclegi

2320,00 zł - w pok. 2-os. 2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

05-07.12.2022 Przyjazd po południu w dn. 04.11.2022 r.

Zakopane, Hotel Hyrny*** ul. Piłsudskiego 20

20 h. -3 noclegi

2250,00 zł - w pok. 2-os.  2610,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp i wymogów sanitarnych w okresie pandemii COVID – 19, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami  dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP na podstawie zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz stosowania ich w praktyce.

Adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, zajmujących się problematyką zatrudniania cudzoziemców.

Prowadząca: Koordynator Działu Zatrudniania Cudzoziemców, 17 lat doświadczenia w administracji publicznej z zakresu m.in. stosowania procedury administracyjnej oraz zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP. Praktyk jak i teoretyk w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Specjalne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy w zakresie legalnego pobytu i legalnej pracy na podstawie USTAWY SPECJALNEJ.

II. Przepisy prawa krajowego, ustawa specjalna, a specustawa covidowa.

III. Beneficjenci ustawy specjalnej.

IV. Legalny pobyt cudzoziemca, a pobyt uznany za legalny- różnice.

V. Legalna praca obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia właściwego urzędu pracy.

VI. Zmiany w okresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia.

VII. Likwidacja 12 miesięcznego okresu rozliczenia przy dokonywaniu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

VIII. Zmiany dotyczące umorzeń postępowania w sprawie wydania zezwoleń na pracę sezonową.

IX. Unieważnienie wpisu dokonanego do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

X. Doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie wpłat za złożenie przedłużenia na pracę sezonową.

XI. Wybrane dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu na terytorium RP.

1. WIZY

2. Karty pobytu.

3. Zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach MRG.

4. Polski dokument podróży dla cudzoziemca.

5. Przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

6. Złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt.

7. Przedłużenie legalnego pobytu w oparciu o USTAWĘ SPECJALNĄ.

XII. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi- ścieżka postępowania.

1. Dokumenty formalne do złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

2. Opłata za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

3. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w trybie art. 64 k.p.a.

4. Odmowa wszczęcia postepowania w trybie art. 61a k.p.a.

5. Zakres podmiotowy oświadczeń.

6. Właściwość miejscowa.

7. Przekazanie podania wniesionego do niewłaściwego organu na podstawie art. 65 k.p.a.

8. Treść oświadczenia.

9. Wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń- terminy ustawowe.

10. Okresy powierzenia pracy w ramach oświadczenia.

11. Obligatoryjne przesłanki do wydania decyzji o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

12. Fakultatywne przesłanki do wydania decyzji o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

13. Odwołanie od decyzji do organu wyższego stopnia.

14. Brak konieczności wpisu nowego oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

15. Obowiązek informacyjny podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a skutki prawne jego niedopełnienia.

16. Problematyka interpretacyjna art. 88z ust. 13.

17. Zmiana warunków pracy bez konieczności wpisu kolejnego oświadczenia- ustawa o promocji a specustawa covidowa.

XIII. Zezwolenia na pracę sezonową- ścieżka postępowania.

1. Formalne dokumenty do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

2. Zakres przedmiotowy.

3. Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym.

4. Działanie strony w postępowaniu administracyjnym.

5. Rodzaje pełnomocnictw.

6. Właściwość organu do wydania zezwolenia na pracę sezonową.

7. Warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową.

8. Procedura „dyrektywowa”.

9. Wpis wielosezonowy.

10. Okresy legalnej pracy w procedurze dyrektywowej.

11. Umorzenie postępowania z urzędu i na wniosek strony, zmiany- umorzenie z mocy prawa.

12. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.

13. Legalność pracy przy przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

14. Procedura krajowa, a legalność pracy.

15. Legalność pracy po okresie ważności zezwolenia na pracę sezonową, na podstawie szczególnych rozwiązań prawnych dla cudzoziemców specustawy covidowej.

16. Praca sezonowa bez konieczności posiadania zezwolenia-specustawa covidowa.

17. Powierzenie innej pracy cudzoziemcowi, w ramach wydanego zezwolenia na pracę sezonową.

18. Uchylenie zezwolenia.

19. Obligatoryjne przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową- wyłączenie stosowania 88j ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia.

20. Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim       przez stronę. Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych (art. 10 oraz 79a k.p.a.).

21. Wyłączenie stosowania przepisów KPA- INSTYTUCJA PONAGLENIA.

 XIV. Zagadnienia podatkowe oraz składek na ubezpieczenia społeczne, związane z zatrudnianiem obcokrajowców.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.