EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
13UP. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA NARZĘDZIEM W KREOWANIU ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ KLIENTÓW PUP

 

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cel szkolenia: Wzmocnienie kompetencji doradców klienta PUP umożliwiające efektywniejszą współpracę z osobami bezrobotnymi w ramach Indywidualnego Planu Działania.
Metody pracy: Prezentacja multimedialna, aktualne akty prawne

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Czynniki i elementy warunkujące wysoki poziom świadczonych usług oraz zasady i zakres współpracy wewnątrz instytucjonalnej.
2. Doradca klienta indywidualnego – zadania oraz kompetencje.
3. Warsztat doradcy klienta indywidualnego – prowadzenie rozmowy, budowanie relacji oraz prawidłowe rozpoznawanie problemu zawodowego oraz potrzeb klientów urzędu.
4. Aktywizacja zawodowa osób poszukujących zatrudnienia – kompetencje osoby bezrobotnej, diagnoza aktualnej sytuacji życiowej i zdrowotnej oraz postaw do aktywnego poszukiwania pracy.
5. Koncepcje, założenia, cele oraz akty prawne regulujące tworzenie IPD.
6. Zasady przygotowywania Indywidualnego Planu Działania jako kluczowe zadanie doradcy klienta.
7. Diagnozowanie sytuacji klienta warunkiem skutecznej realizacji założeń w IPD.
8. Określanie celu zawodowego.
9. Etapy pracy z klientem w ramach opracowanego IPD.
10. Planowanie oraz terminy realizacji poszczególnych działań zawartych w IPD.
11. Działania planowane do samodzielnej realizacji przez klienta urzędu.
12.Formy, planowanie kontaktów z doradcą klienta oraz termin i warunki zakończenia realizacji IPD.
13.Monitoring i ewaluacja oddziaływań klienta urzędu w ramach IPD.
14. Najczęściej popełniane błędy w tworzeniu i realizacji IPD.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.