EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
15UP. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2022 ROKU – NOWE PRZEPISY I PRAKTYKA PO NOWELIZACJI

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cele szkolenia: uzyskanie wiedzy dotyczącej obecnego Prawa zamówień publicznych i założeń aktualnego Prawa zamówień publicznych w zakresie małych zamówień, nowych obowiązków instytucji zamawiających nie stosujących obecnie  ustawy PZP, RODO.

Prowadzący: – 21 lat stażu w zakresie stosowania prawa zamówień, konsultant i członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. w tym administracja samorządowa i rządowa, organizacje pozarządowe, wykształcenie wyższe prawnicze, certyfikowany Project manager – IPMA Polska Level D Certyfikat nr 286/2009, auditor wewnętrzny (ISO) zaświadczenie nr AW/2557/10, doświadczenie zawodowe w tematyce szkolenia, wieloletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych (od 1999r.) oraz we wdrażaniu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (od 2004r.), prowadzi szkolenia od 11 lat.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Pojęcie zamówień publicznych
1.1. Zamówienia publiczne do 10 000,00 złotych netto
1.2. Zamówienia publiczne od 10 000,00 złotych netto do 50 000,00 złotych netto
1.3. Zamówienia publiczne od 50 000,00 złotych netto do 130 000,00 złotych netto
1.4. Zmiany procedur wewnętrznych  regulujących udzielania zamówień o wartości do 130 000,00 złotych netto
1.5. Projekt „Regulaminu wewnętrznego dotyczącego zamówień do 130 000,00 złotych netto”
2. Zakres stosowania ustawy Pzp
2.1. Zakres podmiotowy
2.2. Progi kwotowe
2.3. Zamówienia bagatelne
2.4. Ustalanie wartości zamówienia publicznego
3. Zasady zamówień publicznych
3.1. Zasada konkurencyjności, proporcjonalności i przejrzystości
3.2. Zasada efektywności
3.3. Zasada jawności
3.4. Zasada prowadzenia postępowania w języku polskim
3.5. Zasada bezstronności
4. Organizacja systemu zamówień publicznych
4.1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
4.2. Odpowiedzialność za przygotowanie i prowadzenie postępowania
4.3. Pomocnicze działania zakupowe
5.  Komunikacja i dokumentowanie postępowania
5.1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami
5.2. Dokumentowanie postępowania
6. Przygotowanie postępowania
6.1. Analiza potrzeb Zamawiającego
6.2. Współpraca z Wykonawcami przed wszczęciem postępowania
6.3. Warunki zamówienia
6.4. Opis przedmiotu zamówienia
6.5. Przedmiotowe środki dowodowe
7. Weryfikacja podmiotowa Wykonawców
7.1. Podstawy wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu
7.2. Warunku udziału w postępowaniu
7.3. Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
7.4. Podmiotowe środki dowodowe
8. Kryteria oceny ofert
9. Postępowanie o wartości od 130 000,00 złotych netto do wartości nie przekraczających progów unijnych. Tryb podstawowy.
9.1. Ogłoszenie
9.2. Specyfikacja warunków zamówienia
9.3.  Termin składania ofert
9.4.  Składanie ofert
9.5. Termin związania ofertą
9.6.  Otwarcie ofert
9.7. Przebieg postępowania
9.8. Ocena ofert
9.9. Odrzucenie oferty
9.10. Wybór najkorzystniejszej ofert w terminie związania
9.11. Obowiązki informacyjne Zamawiającego po wyborze oferty
9.12.  Zakończenie postępowania
9.13.  Unieważnienie postępowania
9.14. Termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
9.15.  Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego
10. Umowy o zamówienie publiczne
11. Środki ochrony prawnej
12. Odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania przekazane osobie prowadzącej szkolenie w trakcie szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.