EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
22UP. PROCEDURA REJESTRACJI CUDZOZIEMCÓW JAKO BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W OPARCIU O ZMIANY W USTAWIE O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY. PROBLEMATYKA INTERPRETACYJNA – AKTUALNY STAN PRAWNY

Uwaga:

/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632),  lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Prowadzący szkolenie: 17 lat doświadczenia w administracji publicznej, z zakresu stosowania procedury administracyjnej, m.in. wieloletni pracownik Wydziału Rejestracji i Świadczeń praktyk jak i teoretyk w zakresie przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie.

Cele szkolenia: celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami, dotyczącymi warunków nabycia statusu bezrobotnego cudzoziemca oraz utrwalenie umiejętności z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy w zakresie rejestracji cudzoziemców jako osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Prawidłowa analiza i weryfikacja; dokumentów w oparciu o aktualne przepisy prawa.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiana w definicji bezrobotnego.
 2. Rozszerzenie katalogu cudzoziemców mogących nabyć status bezrobotnego.
 3. Rozszerzenie katalogu cudzoziemców mających dostęp do usług rynku pracy.
 4. Dokumenty warunkujące wjazd oraz pobyt obywateli UE i EOG na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dokumenty warunkujące wjazd oraz pobyt obywateli PAŃSTW TRZECICH na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Tarcze Antykryzysowe.
 7. Rodzaje tytułów pobytowych cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, warunkujących nabycie statusu bezrobotnego cudzoziemca.
 8. Rejestracja cudzoziemców z UE jako bezrobotnych i poszukujących pracy,
 9. Rejestracja cudzoziemców spoza UE jako bezrobotnych i poszukujących pracy.
 10. Warunki nabycia statusu bezrobotnego oraz poszukującego pracy przez cudzoziemca.
 11. Obowiązek informacyjny starosty o zarejestrowaniu bezrobotnego cudzoziemca.
 12. Warunki nabycia zasiłku przez cudzoziemca.
 13. Pytania uczestników i dyskusja.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.