EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
164/23 POLSKI ŁAD – ZMIANY W 2022 ROKU W ZAKRESIE: WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW, SKŁADEK, PODATKÓW, OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK, INTERPRETACJA PRZEPISÓW

Data szkolenia

Miejsce szkolenia

Forma

Cena ze środków publicznych

Cena szkolenia z pozostałych środków

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

GRUDZIEŃ

06-07.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

06-08.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 05.12.2023 r.

Toruń, Hotel Mercure***, ul. Kraszewskiego 1/3

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

11-12.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

14 h. -2 noclegi

2090,00 zł - w pok. 2-os.  2350,00 zł - w pok. 1 os.

+ 23 % VAT

11-13.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 10.12.2023 r.

Kraków, Hotel Kazimierz*** ul. Miodowa 16, Hotel Kazimierz II*** ul. Starowiślna 60, Hotel Kazimierz III*** ul. POdbrzezie 5, Hotel Regent*** ul. Bożego Ciała 19

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

13-14.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

14 h. -2 noclegi

2290,00 zł - w pok. 2-os. 

2590,00 zł - w pok. 1 os. 

+ 23 % VAT

13-15.12.2023 Przyjazd po południu w dn. 12.12.2023 r.

Lublin, Hotel Victoria*** ul. Narutowicza 58/60

20 h. -3 noclegi

2450,00 zł - w pok. 2-os.  2750,00 zł - w pok. 1 os.

RABAT 100,00 zł / osoba przy zgłoszeniu min. 3 osób z tego samego tematu w tym terminie

+ 23 % VAT

Uwaga:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
– wersja szkoleń 30 h. ma charakter warsztatowy(realizuje program szkoleń w wersji 20 h., poszerzony o dodatkowe ćwiczenia, case study w danym temacie)
– w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
– istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zapewnieniem warunków bhp, zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zakwaterowanie w pok. 2 os. lub 1 os.,  pełne wyżywienie, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego, ubezpieczenie od NNW.

Cel szkolenia: nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu wynagrodzeń,  zasiłków, składek, podatków, obowiązki płatnika składek, interpretacja przepisów w ramach Polskiego Ładu.

Prowadzący: ekspert w dziedzinie rachunkowości i podatków, wieloletnie doświadczenie zawodowe w jednostkach karno – skarbowych,

Metody szkolenia: pokaz, prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia, dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Polski Ład – Obowiązki Powiatowego Urzędu Pracy jako płatnika podatku od wynagrodzeń po 01.01.2022r.

a) podstawy prawne w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowniczych i umów cywilnoprawnych – obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku

b) ustalanie kosztów uzyskania przychodów,

– rodzaje kosztów

– zasady odliczania

c) rodzaje i charakter występujących ulg podatkowych w 2022 roku

– ulgi udzielane i realizowane przez płatnika,

– ulgi udzielane przez organ podatkowy i realizowane przez płatnika,

– inne możliwości niepobierania zaliczek przez płatnika

d) dokumentacja PIT występująca w relacji pracownik – pracodawca (płatnik),

e) stawki podatkowe i kwota wolna,

f) skala podatkowa

2. Polski Ład – Obowiązki Powiatowego Urzędu Pracy jako płatnika podatku od wynagrodzeń po 01.07.2022r.

a) podstawy prawne w zakresie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowniczych i umów cywilnoprawnych – obowiązujące od 1 lipca 2022 roku,

b) Obniżka podatku PIT z 17 % na 12 % i jej skutki,

c) Ulga dla klasy średniej – likwidacja,

d) Nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku,

e) Zmiany w dokumentacji PIT-2

– nowy wzór PIT-2,

– zmiany i ich konsekwencje podatkowe w PIT-2,

– wycofanie, anulowanie, korygowanie poprzedniego PIT-2,

f) Usunięcie zasad wynikających z Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r,

g) Oświadczenia, informacje i zawiadomienia składane przez pracowników – omówienie poszczególnych kategorii i ich skutki

h) Likwidacja mechanizmu przesuwania poboru zaliczek na podatek – aspekt praktyczny

i) Zaliczki na podatek w odniesieniu do zasiłku dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych.

j) Inne zaliczki i zwolnienia realizowane przez zakład pracy – katalog ustawy o PIT

3. Praktyczne problemy księgowych wynikające ze zmienionych przepisów oraz ich skutki w rocznym PIT- 11 – odniesieniu do zmian przepisów jakie miały i będą miały miejsce w bieżącym roku,

4. Ćwiczenia i przykłady wyliczania przez płatnika podatku za 2022 r. – praktyczne aspekty dotyczące różnych form zatrudnienia, listy płac oraz inna dokumentacja płacowa,

a) zasady wyliczeń u pracowników mających dodatkowe źródła przychodów np.:

– działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej,

– przychody z najmu , dzierżawy, innych umów o podobnym charakterze,

– przychody z umów cywilnoprawnych u innych płatników,

– uzyskujących przychody z posiedzeń w organach stanowiących, organów rentowych, zarządu, otrzymujących wynagrodzenie z udziału w zysku osoby prawnej, itp.

5. Wynagrodzenie płatnika (Urzędu Pracy) z tytułu prawidłowego oraz terminowego naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowniczych.

– podstawy prawne z Ordynacji Podatkowej,

– stawki wynagrodzenia dla płatnika,

– zasady wyliczania i pomniejszanie zaliczki płaconej przez płatnika dla organu podatkowego,

– kontrola płatnika przez organy Krajowej Administracji Skarbowej,

– dokumentacja pokontrolna i odpowiedzialność karno–skarbowa,

6. Składki ZUS od wynagrodzenia pracownika,

a) zasady naliczania składek,

b) ustalanie podstawy do naliczania poszczególnych składek ZUS,

c) wynagrodzenie za czas choroby (wynagrodzenie chorobowe) i świadczenie chorobowe – wyliczanie ( zasiłek chorobowy) – podstawy prawne – metodologia wyliczenia w różnych stanach faktycznych,

d) składka na ubezpieczenie zdrowotne

e) składka na ubezpieczenie emerytalne,

f) składka na ubezpieczenie rentowe,

g) inne składki na pozostałe ubezpieczenia dobrowolne,

7. Zasiłek macierzyński – obowiązki płatnika i ich realizacja,

8. Interpretacje znowelizowanych przepisów prawa podatkowego obowiązujące płatników w 2022 roku,

9. Zmiany wprowadzone w ramach „Nowego Ładu” w 2022 roku wchodzące w życie i mające zastosowania na 2023 rok,

10. Nowe wzory oświadczeń i wniosków składane w 2022 i 2023 roku,

11. Nowe ograniczenia odpowiedzialności płatnika od 2023 roku,

12. Karno-Skarbowa odpowiedzialność Powiatowego Urzędu Pracy jako płatnika w 2022 roku za prawidłowe naliczanie podatku od wynagrodzeń w 2022 roku,

a) formy, sposób i dokumentacja prowadzonego postępowania w zakresie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika,

b) decyzje i ich egzekwowanie w zakresie odpowiedzialności podatkowej płatnika,

c) sposoby naliczania kar na pracowników płatnika odpowiedzialnych w urzędzie pracy za realizację zadania z zakresu dokumentacji płacowej – ustalanie stawek dziennych przez organy skarbowe i podatkowe,

13. Inne organy kontrolne uprawnione do weryfikacji prawidłowości wdrażania przez Zakłady Pracy nowych obowiązków podatkowych i składkowych wynikających z „Polskiego Ładu”,

14. Odpowiedzialność Kierownika Jednostki ( Dyrektora PUP) i Głównego Księgowego za wdrażanie obowiązków publicznoprawnych wynikających z „Polskiego Ładu”

15. Pytania uczestników szkolenia i konsultacje.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.