EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o.
20-010 Lublin, ul. Dolna Panny Marii 56 lok. UB,
tel./fax. 81 534 60 65,
tel. kom.: 603402181, 601243961, 502879151
www.eceprestiz.pl, e-mail: szkolenia@eceprestiz.pl
NIP: 712-314-85-02, REGON: 060429943, KRS: 0000320097.
20UP. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY W PRAKTYCE PUP

Uwaga:
/m/– w szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia(przy zachowaniu co najmniej porównywalnego standardu pobytu),
/x/ – w przypadku szkoleń finansowanych przez Zamawiającego ze środków publicznych – do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu źródła finansowania(w treści należy podać: temat szkolenia, nazwiska osób zgłaszanych, oraz stwierdzenie, ze koszty szkolenia są pokrywane ze środków publicznych)
/y/ – istnieje możliwość wkalkulowania w cenę szkolenia zwrotu kosztów podróży.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), lunch, serwis kawowy, opieka organizatora w ramach nadzoru wewnętrznego.

Cel szkolenia:poznanie aktualnych przepisów dotyczących organizacji szkolenia zawodowego w Polsce, stosowania tych przepisów w realizacji zadań PUP, klasyfikacji zawodów i specjalności w zakresie zdobywania i uznawania kwalifikacji zawodowych w praktyce.

Prowadzący:Doradca zawodowy z 20 letnim stażem pracy w publicznych służbach zatrudnienia, psycholog, pedagog z uprawnieniami kształcenia osób dorosłych. Bardzo wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk na licznych kursach i szkoleniach.

PROGRAM SZKOLENIA
Moduł I. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
1. Założenia, cele, podstawy prawne i organizatorzy kształcenia ustawicznego dorosłych w Polsce.
2. Różnicowanie pojęć: zawód, specjalność, specjalizacja, kwalifikacje i kompetencje.
3. Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) – metodologia, cele, zakres stosowania, struktura, opisy zawodów, role.
4. Praktyczne stosowanie KZiS w realizacji usług i instrumentów rynku pracy na gruncie powiatowego urzędu pracy – kto i w jakim celu? (ćwiczenia).
Moduł II. Klasyfikacja zawodów i specjalności a Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
1. Europejskie i polskie ramy kwalifikacji.
2. Jednostki organizacyjne systemu oświaty.
3. Formy kształcenia (szkolne – pozaszkolne, formalne – nieformalne – pozaformalne).
4. Charakterystyka kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz kursów kompetencji ogólnych jako nowych rozwiązań w systemie oświaty.
5. Struktura Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ).
6. Możliwości i cele wykorzystywania KZSZ w PUP wraz z nauką praktycznego posługiwania się klasyfikacją (identyfikacja zawodów i kwalifikacji w zawodach, poziomy kształcenia).
7. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach UE.

Formularz zgłoszeniowy

  Szkolenie
  Nazwa Szkolenia:

  Data Szkolenia:

  Od:
  Do:

  Miejsce Szkolenia:

  Cena:

  Oświadczamy,że szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych:

  Dane zgłaszającego
  Imię i nazwisko Zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Telefon kontaktowy:

  Email kontaktowy:

  Dane firmy
  Nazwa firmy:

  Adres firmy:

  NIP:

  Dane o uczestnikach
  Ilosc uczestników:

  Imię i Nazwisko uczestnika/ów oraz data i miejsce urodzenia oraz NUMER PESEL (potrzebne do wystawienia certyfikatu)

  Stanowisko(Stanowiska):

  Adres e-mail osób zgłoszonych:

  UWAGI (rezerwacja pokoju jednoosobowego):

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przedstawienia
  ofertyi ewentualnego zawarcia umowy.*

  Oświadczam, że zostałem poinformowany o danych Administratora oraz moich uprawnieniach
  wskazanych w Informacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celach marketingowych Administratora.*

  * Wyrażenie zgody jest konieczne

  Zgłoszenia udziału dokonać można też tradycyjnie poprzez pobranie i wypełnienie formularza

  Organizacja

  Karty zgłoszeniowe prosimy nadesłać faksem (081 5346065, 81 4790816) lub [po zeskanowaniu] e-mailem (szkolenia@eceprestiz.pl). Szczegółowy program zajęć prześlemy e-mailem na podany adres uczestnika ok.7 dni przed datą kursu. Pisemną rezygnację przyjmujemy na 10 dni przed datą rozpoczęcia kursu , po tym terminie nieobecność nie zwalnia do zapłaty należności.