EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NOWE ZADANIA DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W OBLICZU PANDEMII

NOWOŚĆ : TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NOWE ZADANIA DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W OBLICZU PANDEMII


Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
18 grudzień 2020r.
piątek w godz.11:30-15:30
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VATCel szkolenia: Omówienie nowych zadań dla powiatowych urzędów pracy związanych z realizacją „Tarczy Antykryzysowej”. Zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia związane z realizacją przepisów. Omówienie praktycznych aspektów realizacji w/w zadań.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawa prawna udzielania pomocy przedsiębiorcom – ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm. – omówienie przepisów ustawy;
  2. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – art. 15 zzb ustawy;
  3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – art. 15 zzc ustawy;
  4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 – art. zze ustawy;
  5. Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art. 15 zzd ustawy;
  6. Zasady i procedury postępowania przy realizacji poszczególnych form wsparcia przewidzianych w/w ustawą – wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa;
  7. Realiy
  8. <

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa