EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

PUP A TARCZE ZWIĄZANE Z COVID-19

PUP A TARCZE ZWIĄZANE Z „COVID-19” – UDZIELANIE POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ I TARCZY BRANŻOWEJ – COVID 19 Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO W 2021 ROKU

Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
16 sierpień 2021r.
poniedziałek w godz.08:00-12:00
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
26 sierpień 2021r.
czwartek w godz.08:00-12:00
2.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00złAktualna promocja 390,00 zł +23%VAT
21 wrzesień 2021r.
wtorek w godz.08:00-12:00
3.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
490,00zł +23%VAT

Cele szkolenia: omówienie zasad realizacji poszczególnych form wsparcia realizowanych przez PUP z zakresu tarczy antykryzysowej i branżowej z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Organizacja i realizacja poszczególnych form wsparcia zostanie przedstawiona od strony praktycznej z uwzględnieniem kwestii dochodzenia zwrotu udzielonej pomocy.

Prowadzący szkolenie: mgr Beata Furdel  – Kierownik referatu aktywnych form wsparcia w PUP z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w publicznych służbach zatrudnienia, realizująca w praktyce przepisy wspierające pracodawców w okresie pandemii. Doświadczona i wysoko oceniana jako wykładowca i praktyk.

PROGRAM SZKOLENIA
1. TARCZA ANTYKRYZOSOWA
2. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorcy (art. 15 zzd) – realizacja instrumentu z uwzględnieniem procedury umorzenia i dochodzenia zwrotu pożyczki;
3. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda) – realizacja instrumentu;
4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15 zzc) – procedura realizacji wsparcia;
5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb) – procedura realizacji wsparcia z uwzględnieniem rozliczenia;
6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze)
7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostki organizacyjnej (art. 15 zze2)
8. TARCZA BRANŻOWA
9. Zmiany do ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – ustawa z dnia 15.12.2020 r.
10. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (art. 15 zze4) – omówienie nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorców działających w określonych branżach;
11. Dyskusja, podsumowanie.

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 1616

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

 

Materiały szkoleniowe
Karta zgłoszeniowa