EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W PRAKTYCE


Data Szkolenia Forma Cena netto:szkolenie
finansowane
ze środków publicznych
Z pozostałych
środków +
VAT
17-18 grudzień 2020r.
czwartek 08:30-14:30, piątek 08:30-12:30
1.Online – wideokonferencja
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu video z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu. Wymogi
sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu.
800,00zł +23%VAT


Cel szkolenia:poznanie i lepsze zrozumienie treści zawieranych umów ubezpieczenia; poznanie najczęściej występujących rozwiązań produktowych; przykłady praktycznego zastosowania ubezpieczeń majątkowych

Prowadzący: Prawnik, finansista, praktyk w zakresie ubezpieczeń majątkowych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Ubezpieczenie – definicja, wniosek, umowa, strony umowy, polisa
2. Podstawowe pojęcia
– ubezpieczony, ubezpieczający, ubezpieczyciel, agent, broker, OWCA
– składka, okres ubezpieczenia, karencja, franszyza
– suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, rodzaje wartości
– systemy ubezpieczenia, wyłączenia, etc.
– szkoda, wysokość szkody, roszczenie, likwidacja
– indywidualne, grupowe, zbiorowe
3. Podstawowe rodzaje ubezpieczeń majątkowych
– ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (żywiołów) oraz utraty zysku
– ubezpieczenia kradzieżowe
– ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
– ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
– ubezpieczenia techniczne (ryzyk budowlano-montażowych, maszyn od szkód elektrycznych, sprzętu elektronicznego, etc.)
– ubezpieczenia komunikacyjne
4. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne
5. Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe
6. Ubezpieczenia typu All risks
7. Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, gospodarczego i innych, mających związek z ubezpieczeniami majątkowymi
8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników
9. Ubezpieczenie nieruchomości
– Przedmiot ubezpieczenia oraz zakres ryzyk nazwanych
– Ryzyka niechciane przez zakłady ubezpieczeń
– Ustalenie sumy ubezpieczenia
– Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe
– Opcja All risks i uwarunkowania związane z jej stosowaniem
– Cesja odszkodowania oraz ubezpieczenie na cudzy rachunek
– Koasekuracja
10. Ubezpieczenie mienia ruchomego
– Uwarunkowania ryzyka kradzieży
– Inne ryzyka związane z mieniem ruchomym w działalności gospodarczej
– Metodyka ustalania sum ubezpieczenia
– Ubezpieczenie „na pierwsze ryzyko”
– Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
– Uwagi na temat likwidacji szkód
12. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i od awarii
– Zakres zastosowania ubezpieczenia
– Przedmiot ubezpieczenia i określenie jego zakresu
– Wymogi zakładów ubezpieczeń w zakresie użytkowania przedmiotu ubezpieczenia
– Wyłączenia odpowiedzialności
– Ustalenie sumy ubezpieczenia i sposób wyliczenia odszkodowania
– Wymogi formalne zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia
13. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
– Przedmiot ubezpieczenia
– Ubezpieczenie danych
– Sprzęt stacjonarny i przenośny
– Wyłączenia i wymogi w zakresie użytkowania

Ad.1.Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE – W FORMIE WIDEOKONFERENCJI – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z kamerką oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub fax: 81 534 60 65, 81 749 08 16

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie WIDEOKONFERENCJI – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie WIDEOKONFERENCJI – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie WIDEOKONFERENCJI – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa