EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

EKONOMIA SPOŁECZNA / INSTRUMENTY WSPARCIA

EKONOMIA SPOŁECZNA 2024r.  – PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE, INSTRUMENTY WSPRACIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY I ŚRODKÓW PFRON

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

26 kwiecień 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

10 maja 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

24 maja 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

13 czerwiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

28 czerwiec 2024 
w godz. 11:00-15:00

Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł 

+23%VAT

Prowadzący : Absolwentka prawa administracyjnego UMCS, pracownik urzędu pracy z długoletnim  stażem pracy, od kilkunastu lat pełniący funkcję  kierownika referatu, praktyk w zakresie realizacji poszczególnych form wsparcia. Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z kompleksową regulacją dotyczącą sfery ekonomii społecznej, a zwłaszcza z instrumentami wsparcia przewidzianymi dla przedsiębiorstw społecznych realizowanych ze środków FP – na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i środków PFRON- na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o ekonomii społecznej – najważniejsze uregulowania ustawowe;

– pojęcie ekonomii społecznej;

– podmiot ekonomii społecznej;

– osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;

– reintegracja społeczna i zawodowa.

2. Organizacja i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego;

– status przedsiębiorstwa społecznego;

– przesłanki nabycia statusu przedsiębiorstwa społecznego;

– cel działalności przedsiębiorstwa społecznego.

3. Zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad  przedsiębiorstwem społecznym;

4. Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy de minimis.

5. zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne ze pracowników przedsiębiorstwa społecznego – omówienie zasad finansowania;

6. Instrumenty realizowane z FP na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia   2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

7. Rozporządzenie MRiPS z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do  spółdzielni socjalnej, utworzenia stanowiska pracy oraz  finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym – Dz. U. z 2023 r. poz. 963

8. Instrumenty realizowane z PFRON na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

9. Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej;

– zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie krajowym;

– zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym; 10. Podsumowanie i dyskusja.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa