EUROPEJSKIE CENTRUM EKONOMICZNE „PRESTIŻ” Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - doradczą.

USTAWA O EKONOMII SPOŁECZNEJ – INSTRUMENTY

USTAWA O EKONOMII SPOŁECZNEJ – INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY i ŚRODKÓW PFRON Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY DE MINIMIS

Data Szkolenia

Forma

Cena netto: szkolenie finansowane ze środków publicznych

Z pozostałych środków + VAT

29 wrzesień 2023r. w godz. 11:30-15:30

1.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

09 październik 2023r. w godz. 11:30-15:30

2.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

31 październik 2023r. w godz. 11:30-15:30

3.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

13 listopada 2023r. w godz. 11:30-15:30

4.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

30 listopada 2023r. w godz. 11:30-15:30

5.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

07 grudzień 2023r. w godz. 11:30-15:30

6.Szkolenie - Online 
Uczestnik otrzymuje link w celu nawiązania kontaktu bezpośredniego z prowadzącym szkolenie,
możliwość bieżącego zadawania pytań w trakcie wykładu.

550,00 zł

+23%VAT

Prowadzący : Absolwentka prawa administracyjnego UMCS, pracownik urzędu pracy z długoletnim  stażem pracy, od kilkunastu lat pełniący funkcję  kierownika referatu, praktyk w zakresie realizacji poszczególnych form wsparcia. Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu realizacji instrumentów rynku pracy.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z kompleksową regulacją dotyczącą sfery ekonomii społecznej, a zwłaszcza z instrumentami wsparcia przewidzianymi dla przedsiębiorstw społecznych realizowanych ze środków FP i środków PFRON.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej – najważniejsze uregulowania ustawowe;

– pojęcie ekonomii społecznej;

– podmiot ekonomii społecznej;

– osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;

– reintegracja społeczna i zawodowa.

2. Organizacja i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego;

– status przedsiębiorstwa społecznego;

– przesłanki nabycia statusu przedsiębiorstwa społecznego;

– cel działalności przedsiębiorstwa społecznego.

3. Zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym.

4.  Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej;

– zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie krajowym;

– zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym;

5.  Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego.

6. Zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników przedsiębiorstwa społecznego – omówienie zasad finansowania:

– złożenie wniosku, procedura rozpatrywania

– zawieranie umowy cywilnoprawnej

– wniosek o zwrot składek – rozliczenie kwartalne

7. Instrumenty realizowane z FP na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

8. Instrumenty realizowane z PFRON na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.                    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem aplikacji SOW.

9. Zasady udzielania pomocy de minimis w kontekście realizowanych ww. instrumentów:

– pojęcie beneficjenta pomocy a podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

– rodzaje pomocy de minimis i różnice w limitach

– formularz pomocy de minimis

– dyskontowanie pomocy de minimis

– wydawanie zaświadczeń i korekt zaświadczeń o pomocy de minimis

– błędy w zaświadczeniach i sposób ich korygowania

– sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis: system SHRIMP2, SRPP, SOW

– zmiany w SHRIMP2 w 2023 r.

10. Podsumowanie i dyskusja.

Ad.1. Szkolenie w formie „zdalnej”: ONLINE  – szkolenia otwarte w datach ustalonych , lub w terminach zamkniętych dla danego urzędu

Wymogi sprzętowe: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu(w przypadku szkoleń zamkniętych możliwość uczestniczenia Pracowników pojedynczo ze swoich komputerów oraz pokoi , lub na 1 Sali w grupie)

 kolejne kroki:

1.Urząd zgłasza Pracownika/Pracowników wysyłając skan zgłoszenia, oświadczenia o formie finansowania oraz oświadczenia dotyczące praw autorskich materiałów szkoleniowych mailem na adres : szkolenia@eceprestiz.pl,lub tel./ fax: 81 534 60 65

2.Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnika/uczestników do odbycia „szkolenia zdalnego”  w formie ONLINE – na podany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej – zostanie wysłany kod dostępu do  materiałów szkoleniowych, link do połączenia w trakcie szkolenia z Prowadzącym szkolenie.

3.Uczestnik po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi oraz po zakończeniu udziału w szkoleniu w formie szkolenia ONLINE – otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

4.Data odbytego szkolenia w formie szkolenia ONLINE – jest jednocześnie datą odbycia szkolenia i wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

5.Skan zaświadczenia oraz FV – wysyłane zostaną na wskazany adres e-mail w karcie zgłoszeniowej, oryginał zaświadczenia wraz z oryginałem FA pocztą tradycyjną na adres Urzędu/Firmy.

Informacje szczegółowe: 601 243 961, 603 402 181, 502 879 151

Karta zgłoszeniowa